Община Тунджа - Актуални новини
Програма на празничните прояви в община „Тунджа” по повод откриването на yчебната 2009/2010
Понеделник, 14 Септември 2009г. 11:24ч.    PDF Печат Е-поща

tundzha_municipality_2  Програма на празничните прояви в община „Тунджа” по повод откриването на yчебната 2009/2010 година 15.09.2009 г. /вторник/

Откриване на новата учебна година в училищата

от училищната мрежа на община „Тунджа”

09.00 ч.     Учебни заведения на територията на община „Тунджа”

Откриване на нов физкултурен салон и обновена училищна сграда на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Дражево, община „Тунджа”

09.30 ч.     ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Дражево, община „Тунджа”

Кръгла маса на тема „Училището – непреходна институция”

Посветена на 175 г. просветно дело с. Скалица

14.00 ч.     ОУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Скалица, община „Тунджа”

Изложба „Една година „Заедно”

Представяне на вестник за училищния живот в община „Тунджа”

17.00 ч.     Община „Тунджа”, фоайе – II етаж

Връчване на общински стипендии за ученици с високи постижения в образованието в неравностойно социално положение

17.30 ч.      Община „Тунджа”, Конферентна зала

 
Кръгла маса по проблемите на образованието в с. Скалица
Петък, 11 Септември 2009г. 09:39ч.    PDF Печат Е-поща

tundzha_municipality_2  От месец  април 2008 г. стартира програмата на ОУ ”Св.Паисий Хилендарски”, с. Скалица, община “Тунджа”, за отбелязване  175 години образователно дело в селото.

Повече от една година педагози, ученици и родители организират разнообразни  инициативи и празници, посветени на това паметно събитие. Целта на колектива, сподели директорката на училището Янка Мармарова, е не да се проведат поредица от показни мероприятия, а да се разнообрази и обогати извънкласната дейност, празниците да докоснат сърцето и душата на младите хора.

Но този почти двувековен юбилей е и повод  за размисъл и анализ на изминатия път. Той ни накара, добави още директорката, да  се обърнем към миналото, да анализираме настоящето и се опитаме да погледнем в бъдещето и този свой поглед да предложим  на една публична дискусия. Има ли в този динамичен свят и все по-оптимизиращата се училищна мрежа място за малкото селско училище? Какви условия и подготовка предлага то? Вписва ли се в бъдещето? Какви са неговите проблеми?... Това са част от въпросите, които педагогическият колектив на ОУ “Св. Паисий Хилендарски”, с. Скалица, предлага за на кръгла маса на тема “Училището – непреходна институция”, която ще се проведе в първият учебен ден – 15.09.2009 г. от 14.00 ч. Покани за участие са отправени към областния управител, началника на РИО – Ямбол, утвърдени педагози в регионален план, директори на учебни заведения от община “Тунджа”, кметове на населени места, чийто ученици се обучават в с. Скалица, експерти, представители на бизнеса, членовете на обществения организационен комитет за  честване 175 години образователно дело в с. Скалица.

Организаторите оценят, че въпросите, които ще се поставят за обсъждане – общо за  образованието и училището, както и конкретно за селското училище, не са лесни и готови отговори няма, но е налице увереност, че тази дискусия ще внесе една по-голяма яснота по  проблемите, които вълнуват педагозите и обществеността или най-малко – проблемите ще бъдат поставени на дневен ред, а бъдещето на малкото селско училище ще добие по-ясни очертания.

 
Обсъдиха Проект на общинска Стратегия за развитие на образователната система
Четвъртък, 10 Септември 2009г. 16:00ч.    PDF Печат Е-поща

tundzha_municipality_2Проект на общинска Стратегия за развитие на образователната система в община “Тунджа” през периода 2009 – 2015 година, обсъди  на свое разширено заседание Консултативният съвет по хуманитарни дейности и социална политика в общината.

В работата на заседанието взеха участие Ваня Георгиева – координатор “Младежки дейности” към Министерството на образованието, младежта и науката, Йордан Колев – председател на общински младежки съвет “Тунджа” и сътрудник на депутата от Европейския парламент Кристиан Вигенин, директори на учебно-възпитателните заведения от общината, кметове на населени места, представители на НПО, общественици.

Мултимедийна презентация на основни моменти от Стратегията направи заместник - кметът на общината Станчо Ставрев. Още в началото на своето изложение той подчерта, че с политиката си през последните години, община “Тунджа” заяви категорично образованието като един от водещите приоритети в своята работа. Общинското ръководство и педагогическите колективи по места се стремят с действията си да утвърдят една устойчива мрежа от учебни заведения и детски градини, за да не се налага нейното оптимизиране и частично коригиране.

Тенденциите, заложени в проекта за Стратегия, са пряко съобразени с националните приоритети и европейските практики в областта на образованието и са изведени от редица референтни документи в тази област. Те са резултат от задълбочен анализ на състоянието на общинската образователна система и социално – икономическите и демографски фактори, оказващи влияние върху развитието й.  Като главна ценност в образователната система е поставен ученикът. На тази база са изведени и основните цели в  Стратегия за развитие на образователната система в община “Тунджа” през периода 2009 – 2015 година - осигуряване на равен достъп до образование и създаване на оптимални условия за качествено образование на децата. На вниманието на участниците в заседанието бяха представени и основните мерки и дейности за постигане на целите, както и индикатори за отчитане на резултатите от тяхното прилагане. Съществено място в програмния документ е отделено на дейностите, които следва да се предприемат  срещу отпадането на учениците и за задържането им в училище, пълноценното интегриране на децата, за които българският език не е майчин, както и на тези със специални образователни потребности.        Специално внимание в проекта за Стратегия заемат дейностите, свързани с една от основните цели – качественото образование на децата и учениците. Усилията тук са насочени към насърчаване на самостоятелността и творческото мислене на учениците, прилагане на иновативни методи на преподаване, които да съдействат на ученика да стане в активен участник в учебно – възпитателния процес. Отчетена е необходимостта от активно взаимодействие между учебно-възпитателните заведения, родителската общност, училищно настоятелство и неправителствени организации в процеса на обучение, като важен фактор за пълноценно реализиране на образователната политика.

При представянето на проекта, заместник-кметът на общината Станчо Ставрев, отдели особено внимание на   развитието на професионалните компетенции на педагогическите кадри. Кадрово осигуряване на образователната система с правоспособни педагогически специалисти, насърчаване и създаване на условия за повишаване професионалната квалификация, създаване на условия за развиване и усъвършенстване на уменията за работа с новите технологии, особено на учителите в детските градини, общински форуми за обмяна на собствен и чужд положителен опит в прилагането на иновативни методи в преподаването, са само част от дейностите, заложени в Стратегията, целящи повишаване качеството на образователния процес в община “Тунджа”.

В раздела “Тенденции в развитието на образователната система”, на вниманието на участниците в разширеното заседание на Консултативният съвет по хуманитарни дейности и социална политика в община “Тунджа”, бяха представени по два варианта за развитието на детските градини, общообразователните училища, както и на сградният фонд и МТБ. Отчетени са силните и слабите страни в тези направления, както и тенденциите и прогнозите в тяхно развитие.

С цел детайлното запознаване с Проекта на Стратегията за развитие на образователната система в община “Тунджа” през периода 2009 – 2015 година, както и консолидиране на мнения и предложения по съдържанието, същият ще бъде предоставен на електронен и хартиен носител на участниците в заседанието. На 17.09.2009 г.   е насрочено ново заседание, на което ще бъде коментиран окончателният вариант на Стратегията.

 
Дезинсекция и дератизация на целодневните детски градини и училищата
Четвъртък, 10 Септември 2009г. 14:12ч.    PDF Печат Е-поща

tundzha_municipality_2  Дезинсекция и дератизация на целодневните детски градини и училищата на територията на община “Тунджа” ще се извърши на 10 и 11 септември 2009 г. За обработката на тревните площи, срещу насекоми и гризачи ще се използват разрешените за употреба препарати Бандит, Цитрол форте и Вертокс.

Обработката ще се извърши от два екипа на фирма “Д.Д.Д. -1” ООД.За по-ефективното и безпроблемно извършване на дейностите се умоляват гражданите да избягват районите, обработвани с препарати.

 
Активен диалог между община “Тунджа” и областната управа
Сряда, 09 Септември 2009г. 15:24ч.    PDF Печат Е-поща

tundzha_municipality_2  По покана на кмета Георги Георгиев, областният управител Таня Димитрова проведе работна среща с ръководния екип на община „Тунджа”. Целта бе да се представят основните приоритети и проблеми в работата на местната власт и да бъдат съчетани усилията в полза на местните общности от населените места на общината. Кметът Георги Георгиев представи на вниманието на областния управител основните направления в работата на общинската администрация. Сред неотложните и непосредствени задачи, които стоят на дневен ред пред община „Тунджа,” той акцентира върху въвеждането на организирано сметосъбиране и сметоизвозване. Той изрази и загрижеността на общинското ръководство относно предстоящите дейности по изграждане на магистрала “Тракия”. Кметът Георгиев запозна областния управител с предложението на община „Тунджа”, като съпътстваща инвестиционния проект на автомагистрала “Тракия” да бъде разработена част “Проект за организация и изпълнение на строителството”. Целта е да бъде предвидено изграждането на временни обходни маршрути за движението на тежкотоварната техника по съществуващи селскостопански пътища и да бъде преодоляно увеличаването на трафика на леки и тежкотоварни машини през населените места.

По въпросите, касаещи строителство, техническа инфраструктура, екология ресорният заместник – кмет инж. Мариета Сивкова коментира изменението в Закона за водите от 24 септември т.г. и произтичащото разделяне на водоснабдителните и канализационните мрежи – общинска и държавна собственост. Инж. Сивкова постави на вниманието на областния управител и очакванията на община „Тунджа” за финансиране на вече одобрените проекти по Оперативна програма „Регионално развитие”, касаещи модернизацията на образователната и социалната инфраструктура.  На вниманието на областният управител беше поставен и сериозният проблем, че средствата за ремонти на четвъртокласната пътна мрежа на територията на общината са в размер едва на 285 хил. лв., които са крайно недостатъчни за извършване на скъпоструващите ремонтни дейности. Коментирана,  бе възможността държавата да поеме ангажимента за цялата пътната мрежа, включително и ІV-токласната, такава каквато е практиката в много страни от ЕС.

Заместник – кметът на община „Тунджа” Станчо Ставрев запозна областния управител с отправеното искане до Министерство на културата за увеличаване на субсидираната численост във функция култура с оглед а потребностите на Фолклорен ансамбъл „Тунджа” и читалищата на територията на общината. В социално направление бе коментирана необходимостта от увеличаване капацитета на Дома за стари хора в с. Болярско, както и на спектъра и капацитета на социалните услуги в общността, които в момента община “Тунджа” предоставя на населението.

В областта на образованието бе отделено специално внимание на детските градини. Обсъдена  беше необходимостта от разчитане на средства за деца от 2 до 3 годишна възраст, които постъпват в детските градини на малките населени места поради невъзможност за разкриване на яслени групи там.

Необходими са целеви средства за пътуващите деца от детските градини, за които общините не получават допълнително финансиране от държавата. Най-важното, според заместник – кмета Ставрев, е да бъде регламентиран по-диференциран подход при определяне и утвърждаване на единните разходни стандарти за издръжка на децата и учениците, като бъде отчетена в по-висока степен демографската специфика на общини със сходна на “Тунджа” характеристика.

Областният управител Таня Димитрова благодари на кмета на община „Тунджа” за инициативата да бъдат споделени и обсъдени проблемите и непосредствените задачи, които стоят на дневен ред пред местната власт. Тя изрази увереност, че инициираната от община „Тунджа” работна среща ще постави началото на последователен и пълноценен диалог между общинската и областна администрации.

 


Страница 578 от 613
Банер