Община Тунджа - Актуални новини
Основни промени в нормативната база за работа на ...
Сряда, 07 Октомври 2009г. 12:18ч.    PDF Печат Е-поща

ti-07102009-1Основни промени в нормативната база за работа на народните читалища и свързаните с тях нови изисквания, бяха коментирани днес по време на редовната месечна оперативка със секретарите на читалищата в община “Тунджа”.

Под председателството на зам.-кметът на общината Станчо Ставрев, експерти от Регионален център “Читалища” Ямбол представиха измененията и допълненията на Закона за народните читалища.

Задълбочено бяха коментирани важни аспекти от правния режим на българските читалища, каквито са учредяването, членството и регистрацията, управлението и разпореждането с имуществото, финансирането, стопанската дейност на читалищата.

В помощ на участниците в срещата бяха предоставени Законът за народните читалища и тълкувания на основни моменти от новата правна рамка.

Продължение...
 
Обучение по новите моменти в Семейния кодекс
Вторник, 06 Октомври 2009г. 14:01ч.    PDF Печат Е-поща

t-06102009-0Дирекция „Административно, информационно обслужване и човешки ресурси” при община „Тунджа” проведе днес работно съвещание със специалистите по гражданско състояние и гражданска регистрация /ЕСГРАОН/ от кметствата в населените места на общината.

Добринка Клисурска – началник на Териториално звено “ГРАО” – Ямбол даде подробни указания по новите изисквания при сключване на граждански брак, съобразно влезлите в сила от 01.10.2009 г. изменения в Семейния кодекс.

С цел подпомагане на конкретната работа по места, на участниците в съвещанието бяха предоставени Наредба № 11 от 16.09.2009 г. за водене, съхраняване и достъп до регистъра на имуществените отношения на съпрузите, в сила от 01.10.2009 г.; извадки от новия Семеен кодекс в частта “Сключване на граждански брак”; Указание за попълване и изпращане на Уведомление за сключен брак и определения режим на имуществени отношения; образец на Декларация за избор на режим на  имуществени отношения.

t-06102009-1В хода на работа, директорът на дирекция “АИО и ЧР” Кирилка Михайлова постави на обсъждане въпроси, свързани с административното обслужване на гражданите и даде препоръки по подготовката на документи по гражданско състояние.

 
Страртира проект „Равни възможности за независим живот чрез услугата „Социален асистент”.
Вторник, 06 Октомври 2009г. 11:19ч.    PDF Печат Е-поща

tundzha_municipality_2  От месец октомври 2009 г. в община “Тунджа” стартира реализацията на проект „Равни възможности за независим живот чрез услугата „Социален асистент”.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна помощ BG051РО001/5.2.-01 „Грижа в семейна среда за независим и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 2. Бюджетът на проекта е 98 467 лв., като 94 387 лв. от тях са външно финансиране  и 4 080 лв. са собствен принос от прогнозни приходи от такси, заплащани от потребителите.

Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот на хора с увреждания, самотно живеещи хора и техните семейства чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независим живот и социално включване, намаляване на необходимостта от институционален тип грижи.

Целева група са 30 души – мъже и жени над 60 г. възраст, с различни видове трайни увреждания, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в положение на изолация и сами да организират социалния си живот.

В рамките на проекта ще бъдат обучени 15 лица по професия „Социален работник”, с които ще бъдат сключени договори за предоставяне на услугата „Социален асистент”.

Продължителността е 12 месеца – от октомври 2009 г. до септември 2010 г.

През първите два месеца ще бъдат проведени обучения на лицата, които ще предоставят услугата „Социален асистент”. Услугата ще бъде предоставена на гражданите на община “Тунджа” от м. декември 2009 г.

 

 
Още едно признание за тунджанските самодейци
Вторник, 06 Октомври 2009г. 09:08ч.    PDF Печат Е-поща

tundzha_municipality_2  Самодейната певческа група при народно читалище „Развитие” – с. Генерал Тошево, община „Тунджа”, с ръководител Донка Стоянова, участва в Черноморски събор „Евро фолк 2009”, който се проведе в гр. Китен. Участието на групата бе по покана от президента на Музикални празници „Евро фолк” – гр. Велико Търново - Илиян Николов.

За достойното си представяне групата получи Почетния знак на музикалните празници „Евро фолк”, диплом за съществен принос при съхранение и развитие на българските традиционни народни изкуства и Почетна грамота.

 Като един от най-добре изявилите се колективи, взели участие в Старопланински събор „Балкан фолк” и във фестивала ”Евро фолк”, певческата група на с. Генерал Тошево е поканена да гостува в телевизионното предаване „Фолклорна трапеза”.

 
На гости при нашите в Болград
Понеделник, 05 Октомври 2009г. 17:57ч.    PDF Печат Е-поща

t-05102009-1  На шестдневно посещение в побратимения на Община “Тунджа” украински град Болград беше Йордан Колев – председател на Общински младежки съвет – “Тунджа” и сътрудник на депутата от Европейския парламент Кристиан Вигенин.

Целта на посещението бе обявената преди месец акция за набиране на българска литература за Областен център за българска култура град Болград по инициатива на Община “Тунджа”, Общински младежки съвет “Тунджа”, Кметство село Генерал Инзово, Информационния център на депутата от Европейския парламент Кристиан Вигенин, в. “Делник”, в. “Тунджанец”. Центърът за българска култура обогати своята библиотека с томове българска и местна ямболска литература. Получи информационни материали за Европейския съюз и изданията на вестник „Тунджанец”.

В рамките на визитата бяха проведени срещи с млади хора от Болград, които имат желанието да учредят свой младежки съвет в Болград.

Продължение...
 


Страница 573 от 613
Банер