Община Тунджа - Актуални новини
Справка за извършените административни услуги за II тримесечие на 2009 г.
PDF Печат Е-поща

Общ брой - 4 903 бр.

Дирекция "Административно, информационно обслужване и Човешки ресурси" и администрация в населените места - 2 184 бр.

 • Оригинали и дубликати на актове по гражданско състояние - 256 бр.
 • Заявления за постоянен адрес - 134 бр.
 • Адресна регистрация - 187 бр.
 • Удостоверение за семейно положение -117 бр.
 • Удостоверение за наследници - 1 201 бр.
 • Други - 289 бр.

Отдел „Административно-техническо обслужване и кадастър, регулация и вертикално планиране" - 521 бр.

 • Издаване на разрешение за строеж - 63 бр.
 • Издаване на скици за недвижим имот - 174 бр.
 • Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти - 35 бр.
 • Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца - 42 бр.
 • Други - 207 бр.

Отдел "Стопанска политика" - 181 бр.

Отдел „Общинска собственост"

 • Справки по актови книги - 61 бр.
 • Обстоятелствена проверка за признаване правото на собственост - 40 бр.
 • Издаване на разрешение за продажба на тютюн и тютюневи изделия - 6 бр.
 • Категоризация на заведения за хранене и развлечение и места за настанява - 4 бр.
 • Установени жилищни нужди и издаване на удостоверение за установени жилищни нужди - 36 бр.
 • Други - 34 бр.

Отдел „Местни данъци и такси" - 2 017 бр.

 • Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство -1 096 бр.
 • Издаване на удостоверение за данни, декларирани по ЗМДТ - 128 бр.
 • Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на общината - 397 бр.
 • Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху притежаван лек автомобил - 239 бр.
 • Други - 157 бр.

І.Събрани приходи - 37 845 лв.

От тях

 • административни услуги - 24 064 лв.
 • технически услуги - 13 781 лв.

ІІ.Събрани средства от местни данъци и такси -243 486 лв.

 • от отдел „МДТ" - 203 702 лв.
 • от кметствата - 39 784 лв.
 
Проблемът с отпадъците в община “Тунджа” отново на дневен ред
PDF Печат Е-поща

t-23072009-4  Обществените консултативни съвети по устройство на територията и икономическа политика в община “Тунджа” се обединиха около предложеният от ръководството на общината график на дейностите до края на 2009 г. по подготовка за въвеждане на организирано сметосъбиране и сметоизвозване  в населените места на общината. Това стана по време на проведеното на 23 юли съвместно заседание на съветите.

В началото на работната среща, кметът на общината Георги Георгиев подчерта, че проблемът с отпадъците след датата 16 юли, когато влиза в сила задължителното организиране на сметосъбиране и сметоизвозване на определени регионални депа,  е актуален за цялата страна, но с особена острота той стои на вниманието на общинското ръководство. В досегашната история на общината, тази услуга не е извършвана. На територията на общината няма изградено и общинско депо. Поради тези две основни причини, от датата 17 юли този процес в община “Тунджа” не може да стартира.

t-23072009-4Кметът Георгиев припомни, че има решение на МОСВ, след като общината въведе организирано сметосъбиране и сметоизвозване, временно да депонира, от началото на 2010 г., отпадъците на общинско депо – Ямбол, до изграждането на регионално депо. За този процес е необходимо да има и решение на Общински съвет “Тунджа”. До тогава, добави кметът, трябва да се предприемат редица дейности, които общинското ръководство е конкретизирало в предложеният за обсъждане от членовете на консултативните съвети график. Кметът Георгиев сподели още, че таксата смет за гражданите в общината значително ще се увеличи, особено за по-отдалечените села. В нея ще бъдат калкулирани разходите за осигуряване на необходимите съдове за всички 44 населени места, за запръстяване на сега съществуващите нерагламентирани сметища, за техниката, транспортирането на отпадъка, таксата за депониране на определеното депо. На база тези показатели, таксата за всяко едно селище ще бъде конкретизирана, отчитайки неговата специфика.

Дейностите, заложени в графика, представи зам.-кметът на общината – инж. Мариета Сивкова. Основното, което трябва да се извърши е:

- До края на м. август - Възлагане и изработка на анализ за „Разработване и обособяване на система за цялостно въвеждане на организирано сметосъбиране и сметоизвозване в населените места в Община “Тунджа.”

Очаквани резултати от анализа:

Изготвен  модел на система за организирано сметосъбиране и сметоизвозване във всички населени места от Община “Тунджа”;

Извършен морфологичен анализ на количеството и вида на генерираните отпадъци;

Изготвена тръжна документация, включително технически спецификации към нея, за откриване и провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП;

Определена стойност за обществената поръчка.

- През периода септември – ноември 2009 г. - Провеждане на процедура по ЗОП за възлагане на дейности по „Сметосъбиране и сметоизвозване  в населените места на Община „Тунджа”. Сключване на договор с изпълнител.

- През м. декември 2009 г. - Внасяне на план-сметка за дейностите по „Сметосъбиране и сметоизвозване  в населените места на Община „Тунджа”” за одобрение в Общински съвет “Тунджа”.

Съгласно тези дейности, на 2 юли 2009 г. и изпратено писмо до кмета на община Ямбол, с което е поискано разрешение за депониране на твърди битови отпадъци на  „Общинско депо за ТБО на община Ямбол”, както и определяне на цена за депониран тон отпадък. Към настоящия момент отговор не е получен.

В хода на разискванията, членовете на консултативните съвети обсъдиха въпроси, свързани с прецизиране  на таксата за всяко едно населено място, базата за нейното определяне / промил от данъчната оценка, количество отпадък за година, брой на членовете на семейството/, предварителното сепариране на отпадъка, проблема с разделното събиране на отпадъците и др.

Общо бе становището, че изготвеният анализ ще бъде предложен на обществено обсъждане, което значително ще спомогне както за популяризиране сред населението на предприетите от общината действия, така и за подкрепата от негова страна за качествено осъществяване на този актуален за общината проблем.

 
Изключително висока оценка
PDF Печат Е-поща

t-23072009-1На 22.07.2009 г. се проведе заседание на обществената експертна комисия в община "Тунджа" по проект "Прилагане на принципите на доброто управление в местната власт", изпълняван от националния омбудсман и финансиран по ОП "Административен капацитет", съфинансирана от ЕС чрез Европейски социален фонд, по който община "Тунджа" е пилотна.

В присъствието на изпълнителния директор на ФРМС Здравко Сечков и координатора по проекта Кирилка Михайлова, комисията направи пилотна самооценка по прилагане на два от 12-те принципа, заложени в Методиката по проекта - "Ефикасност и ефективност" и "Върховенство на закона", посочени за община "Тунджа" от Омбудсмана на Републиката.

Целта на обсъждането е да се констатира приложимостта на Методиката към всички общини в страната, която ще бъде прилагана от следващата година.

t-23072009-1В хода на разискванията по заложените индикатори и въпроси, експертите, представители на бизнеса, неправителственият сектор, гражданите и администрацията, бяха единодушни, че процесът на планиране в община "Тунджа" е реалистичен и ориентиран към заложените в Общинския план за развитие цели.

Това е индикатор за волята и амбицията на общинското ръководство за водене на последователна политика за развитие, формулирана в консенсус с гражданите на общината. На високо ниво са разработените от общинската администрация процедури и правила за ефективно и качествено предоставяне на публични услуги - административни, технически, социални и др.

 Изключително висока оценка беше дадена на капацитета на администрацията за подготовка на качествени проекти и уменията на ръководството на община "Тунджа" за оперативно планиране и привличане на външни средства. Актуализираният през 2008 г. Общ устройствен план на общината е в съответствие с декларираната от общинското ръководство устойчива политика за териториално развитие и допринася за повишаване на ефективността и ефикасността в неговата работа.

t-23072009-1По отношение на прилагането на принципа "Върховенство на закона", становището на експертната комисия е, че законите, отнасящи се до дейността на администрацията се прилагат правилно и няма отменени незаконосъобразни административни актове на кмета на община "Тунджа". С изключение на едно, всички 203 решения, взети от общински съвет "Тунджа" за последните 12 месеца, са в съответствие с приложимото законодателство и се спазват процедурите при тяхното изработване. Разработените от общинската администрация и прилагани към момента програмни документи, са съобразени с изискванията на националното законодателство и е създадена оптимално добра среда за превенция на приемането и прилагането на незаконосъобразни решения.

Общата консенсусна пилотна оценка на обществената експертна комисия по прилагането на двата принципа в община "Тунджа", съгласно разработената от Омбудсмана на Република България методика е изключително висока.
Въз основа на разработените пилотни самооценки на общините, Омбудсманът ще отправи своите препоръки за подобряване качеството на управление на местно ниво, утвърждаване на заложените по проекта принципи и изграждане система за мониторинг.

 
Спокоен и разумен диалог между кметове и МВР
PDF Печат Е-поща

t-22072009-2Спокоен и разумен – така кметът на община “Тунджа” Георги Георгиев определи тонът на срещата, проведена днес с директора на ОД на МВР – Ямбол комисар Стоян Драгнев,  началника на РУ на МВР – “Тунджа” Георги Георгиев и кметовете и кметските наместници от общината.

Поводът бе възражението на кметовете относно получената при тях информация за съкращаване на полицейските инспектори по села и свързаната с това нова организация на охранителната дейност по места.    

Още в началото на своето изложение комисар Драгнев подчерта, че към настоящия момент цялата Областна дирекция, включително и РПУ “Тунджа”, работи без каквито и да е промени в щата, по досегашния начин.

Освен това, най-малко ОД на МВР – Ямбол има намерение наличният състав на полицейските инспектори в селата на община “Тунджа” да бъде съкратен или намален.

t-22072009-2Той сподели, че на база разработената от досегашното ръководство на МВР Методика за категоризация на дирекциите и районните поделения на МВР в съответствие с брой население, територия, демографски особености, криминогенна обстановка, РПУ “Тунджа” е ІV категория.

Това означава, че община “Тунджа”, която към момента има 27 хил. души население, трябва да се обслужва от 10 служители. За да запази наличният брой полицейски инспектори и с цел по-добрата обезпеченост по места, ОД на МВР – Ямбол, освен изисканият съгласно Методиката проект за щат, е разработила и втори вариант.

Съгласно този вариант, освен младши районни инспектори и районни инспектори, ще бъде изградена и патрулно-постова група за района на община “Тунджа” с цел по-голяма мобилност в работата. Този състав ще работи денонощно и по този начин ще се осъществява по-ефективна борба срещу престъпността.

t-22072009-2Началникът на РУ на МВР – “Тунджа” Георги Георгиев добави, че освен тези предложения  за реорганизация на работата, се предвижда територията на общината да бъде разделена на два района – източен и западен, с цел по-добра организация на дейността и по-добро взаимодействие между служителите.  

На поставен от кметовете въпрос за редовността на провеждането на приемни дни, комисар Драгнев потвърди, че ще се запази съществуващата към момента система за приемните дни на полицейските инспектори.

В заключение, директорът на ОД на МВР – Ямбол още веднъж увери кметовете и кметските наместници от община „Тунджа”, че няма основание за притеснение по организацията и качеството на работата по места от страна на наличния състав на служителите на РПУ Тунджа.

 
Заседание на Експертен съвет се проведе днес
PDF Печат Е-поща

t-22072009-1  На провелото се днес заседание на Експертният съвет при община "Тунджа" под председателството на гл. архитект на общината Димитър Бъчваров, бяха разгледани 9 проекта за подробни устройствени планове на частни имоти. Осем от тях са за отреждане на терени за изграждане на фотоволтаични централи в землищата на селата Безмер, Ботево, Веселиново и Кукорево. Всички представени ПУП са приети.

 


Страница 573 от 600
Банер