Община Тунджа - Актуални новини
Ползотворна и делова среща с делегация от Турция
Сряда, 11 Ноември 2009г. 14:00ч.    PDF Печат Е-поща

t-11112009-4Днес в община “Тунджа” се проведе делова работна среща за уточняване дейностите по съвместно проектно предложение между общината и Асоциацията за развитие на регион Тракия – “ТРАКАБ”, гр. Одрин, Турция.

От българска страна в срещата участваха заместник-кметовете Мариета Сивкова и Пенчо Пенев, секретарят на общината Андон Кръстев, началник отдел “Инвестиционни проекти и програми и екология” Светозар Грозев, експерти от община “Тунджа”.

В работната група от турска страна присъстваха Томай Сойбей – директор на “ТРАКАБ”, Шанол Филиз – експерт, еколог и директорът на музея в Одрин Хасан Каракая.

По покана на общинското ръководство участие в срещата взеха председателят на  УС на АРРИ  Георги Митев и Стефан Бакърджиев от Регионален исторически музей.

t-11112009-5Директорът на “ТРАКАБ” Томай Сойбей представи проектно предложение на идентифицирани обекти от турска страна, които да бъдат включени в съвместния проект. Те са разположени основно на територията на община Енес, член на Асоциацията за развитие на регион Тракия – “ТРАКАБ”. Предложението е съгласувано и подкрепено от валията на Одрин. Двете страни обсъдиха организационни въпроси по подготовката на документацията по проекта и сформирането на работни екипи.

Следобед гостите ще посетят архитектурни, исторически и културни обекти в община “Тунджа”, които ще бъдат включени от българска страна в проекта.

 
Обществено обсъждане на АМ "Тракия"
Сряда, 11 Ноември 2009г. 10:29ч.    PDF Печат Е-поща

t-11112009-3На 10.11.2009 г. в община “Тунджа”  се проведе обществено обсъждане на осъвременения Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение за строителство на Автомагистрала “Тракия” в участъка Стара Загора – Карнобат.

На срещата присъстваха представители на Агенция “Пътна инфраструктура” към МРРБ, екип на фирма “ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ” ЕООД, разработил Доклада, зам.-кметът на община „Тунджа” Мариета Сивкова, общински съветници, експерти от отдел “ТСУ”, кметовете и специалисти от селата Дражево, Веселиново, Кабиле, Хаджидимитрово и Завой, през чиито землища преминава автомагистралата, заинтересовани физически и юридически лица и представители на медиите.

Срещата бе ръководена от инж. Виктор Лебанов от Агенция “Пътна инфраструктура”. Резюме на Доклада за ОВОС беше представено от Георги Петков – управител на „Данго Проект Консулт” ЕООД. В него е направен обстоен преглед на представеното инвестиционното предложение и влиянието му върху различни компоненти на околната среда и здравето на хората, както по време на строителството, така и при експлоатация. Идентифицирани са рисковите фактори. На база анализа са предложени мерки за предотвратяване или намаляване отрицателните въздействия върху околната среда, както и план за изпълнение на тези мерки.            

Експертите, разработили доклада, считат, че окончателната оценка е добра, а избраните трасета са с най-минимизирано въздействие от екологична гледна точка.

Срещата продължи с поставяне на въпроси от заместник-кметът на общината Мариета Сивкова, началник отдел “Инвестиционни проекти и програми и екология” Светозар Грозев и кметовете на с. Дражево и Веселиново - Тодорка Фотева и Татяна Стоева.

Основните въпроси бяха насочени към опазването и реконструкцията на главните водопроводи на селата Дражево и Кабиле, там където те се пресичат от АМ “Тракия”; начините на третиране на  строителните отпадъци при липсата на строително депо на територията на община “Тунджа; изграждането на временни площадки за съхранение на строителните материали. Коментиран беше проблема с разливите на река Азмака, причиняващи големи наводнения и необходимостта от корекция на нейното корито; изграждането на надлез между Веселиново и Завой, който да осигурява безпрепятствен подход за селскостопанските машини и на защитен “зелен пояс” в района на с. Дражево.

Един от най-острите проблеми, поставен от страна на общината и от кмета на Дражево, беше бъдещото превишаване нивото на шума, както при строителството, така и при експлоатацията на АМ “Тракия”. Категорично бе изразено искането за изграждане на постоянни, а не временни шумоизолиращи съоръжения в участък при с. Дражево, което е най-близо до магистралата.

Тревогата си по отношение защитата на растителния и животински свят изразиха и представителите на Българското дружество за защита на птиците. Те поставиха конкретни препоръки за опазване на защитени видове птици, бозайници и дървета, разпространени на територията на община “Тунджа”.

Предстои общинското ръководство да внесе в Агенция “Пътна инфраструктура” към МРРБ и фирма “ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ” ЕООД  Становище по Доклада с направените препоръки.

 
Ползотворна оперативка с директори на детски градини
Сряда, 11 Ноември 2009г. 09:34ч.    PDF Печат Е-поща

t-11112009-1На провелата се на 10.11.2009 г. оперативка с директорите на детските градини от община “Тунджа” под председателството на заместник – кмета Станчо Ставрев, бяха обсъдени състоянието на бюджетите на детските градини и допълнителните възможности за финансиране по Структурните фондове и от държавния бюджет.

Участие в работната среща взеха Таня Бончева, ст. експерт в отдел “Бюджет” към общината, гл. експерт “Образование” Недялка Николова и началник отдел “Други дейности по образованието” Димитър Димитров.

В представяне анализа на финансовото състояние на детските градини на база отчета за деветмесечито на 2009 г. и резултатите от изпълнението на антикризисните мерки, Таня Бончева сподели, че състоянието на бюджета в детските градини към 30. 09.2009 г. е добро.

t-11112009-2В резултат на взетите мерки за подсилване на Фонд работна заплата и осигуровките, работната заплата до края на годината на всички, ангажирани с тази дейност, са осигурени. На база мерките, които са предприети за преодоляване на кризата, както и благодарение на разумното и далновидно управление на бюджета от страна на директорките на детските градини, анализът на последните три месеца показва, че разходите за издръжка са по-малко. Като кредити до 31.12.2009 г., средствата също са обезпечени. Има финансов ресурс както за работно облекло, така и за СБКО.

Заместник-кметът на общината Станчо Ставрев представи основните параметри на одобреното от МТСП проектното предложение на община „Тунджа” „Предоставяне на социална услуга обществена трапезария в община „Тунджа” - грижа за хората в неравностойно социално положение от малките населени места”. Договорът  с министерството ще бъде подписан на 11.11.2009 г. Той подчерта, че съгласно проекта, храната на 100-те нови ползватели на тази услуга, ще се доставя и разпределя в детските градини на селата Окоп, Ханово, Козарево, Победа и Крумово, тъй като там те са единствената общинска база, която отговаря на необходимите санитарни норми за доставка на храна. Заместник-кметът изрази увереност, че утвърдилото се вече добро партньорство между община - детска градина и общност отново ще намери потвърждение и в реализирането на услугата “Обществена трапезария”, която е в интерес и подкрепа на възрастните и нуждаещите се от помощ хора.

В хода на оперативката подробно бяха обсъдени възможностите за кандидатстване на детските градини по отворените схеми за финансиране по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. от Европейския социален фонд и националния бюджет. Гл. експерт “Образование”  Недялка Николова представи основните насоки и изисквания за кандидатстване по схемата „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”, обявена от Министерство на образованието, младежта и науката,Главна дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми”. Предстои до края на седмицата директорките на детските градини да представят предложения за целеви групи и дейности, според потребностите на своите заведения.

 
Оперативка с директорите на училища
Вторник, 10 Ноември 2009г. 12:04ч.    PDF Печат Е-поща

tundzha_municipality_2На провелата се на 9.11.2009 г. оперативка с директорите на училищата от община “Тунджа” под председателството на заместник – кмета Станчо Ставрев бяха обсъдени състоянието на училищните бюджети и допълнителните възможности за финансиране по Структурните фондове и от държавния бюджет.

Финансовият контрольор Марина Христова определи управлението на бюджетите на тунджанските училища като разумно и прецизно. Този извод е направен на база обстойният анализ на натуралните и стойностни показатели на бюджетите на училищата  за деветмесечието на 2009 г.

В хода на оперативката подробно бяха обсъдени възможностите за кандидатстване на училищата по отворените схеми за финансиране по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. от Европейския социален фонд и националния бюджет.

Гл. експерт “Образование”  Недялка Николова представи основните насоки и изисквания за кандидатстване по двете схеми - „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности” и  „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”.

Съгласно препоръката на заместник-кметът Станчо Ставрев, ще бъдат сформирани два екипа, които да прецизират възможностите за кандидатстване и идентифицират целевите групи, дейности, бенифициенти и партньори.

За условията и сроковете за кандидатстване в четвъртата сесия за еднократно финансово подпомагане на ученици с висок успех в неравностойно социално положение, говори началникът на отдел “Други дейности по образованието” Димитър Димитров.  Заявления за кандидатстване ще се приемат от 10 до 30 ноември 2009 г.

До 15 декември ще бъдат обявени резултатите за класираните ученици. Стипендиите ще бъдат връчени на традиционния коледен благотворителен бал. Със ст. експертът Янко Янков, директорите на училищата обсъдиха инициативите, включени в спортния календар и условията за регистриране по места на нови ученически спортни клубове.

 
Община „Тунджа” обявява началото на сесия за кандидатстване за отпускане на стипендии ....
Вторник, 10 Ноември 2009г. 11:17ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа” обявява началото на сесия за кандидатстване  за отпускане на стипендии и еднократно финансово стимулиране на ученици с високи постижения в образованието, в неравностойно социално положение, с постоянен адрес в община „Тунджа”.

Право на общински стипендии имат ученици от гимназиален етап на обучение.  Право на еднократно финансово стимулиране имат ученици от основната и гимназиална образователна степен.

Документи за кандидатстване:

1. Формуляр за кандидатстване – по образец.

2. Документ, удостоверяващ учебното заведение, в което кандидатът учи, както и документ удостоверяващ успеха за последен завършен срок, година или семестър.

3. Анкета, удостоверяваща социалното положение – по образец

4. Копие на документи, удостоверяващи постигнати успехи от участия в регионални, национални и международни състезания и конкурси или значими обществени прояви.

Основната част от средствата са набрани в рамките на проведения по идея на Младежки клуб „Кибела”, с. Кабиле и останалите младежки НПО Благотворителен бал в подкрепа на инициативата на кмета на община „Тунджа” Георги Георгиев за учредяване на общинска стипендия за ученици и студенти с високи постижения в образованието в неравностойно социално положение

Документите се подават в деловодството на община „Тунджа”.

Пълният текст на правилата за отпускане на стипендии е поместен на сайта на община „Тунджа”.

Срок за подаване на документи:

10  ноември 2009 год. – 30 ноември 2009 год.

Телефони за връзка: 046/ 684 225; 046/ 684 244

Лица за контакти: Д. Димитров – Началник-отдел „Други дейности по образованието”, Н. Николова – Главен експерт „Образование”

 


Страница 563 от 612
Банер