Община Тунджа - Актуални новини
Бюджетът на община “Tунджа” увеличен с над 1,5 милиона лева
Понеделник, 31 Август 2009г. 07:49ч.    PDF Печат Е-поща

tundzha_municipality_2  С 1 556 084 лв. е увеличен бюджетът на община “Тунджа” през първото шестмесечие на 2009 г. С актуализацията общинският бюджет достигна 12 356 084 лв. при старт 10 800 000 лв. Увеличението е в резултат на постъпили допълнителни субсидии от Министерството на финансите, трансфери от министерства и ведомства, както и от дарения.

От Министерство на финансите са осигурени допълнителни средства в размер на 931 624 лв.  Получените от други министерства и ведомства средства под формата на трансфери са 587 297 лв., а от дарения средствата възлизат на 37 163 лв. На тази база, приходната и разходната част на бюджета се актуализират, както следва - за делегираните от държавата дейности от 5 689 033 лв. възлизат на 6 432 430 лв. или  актуализацията е с 743 397 лв., а за местните дейности и дофинансиране – с 812 687 лв. - от  5 110 967 лв. на  5 923 654 лв.

Касовото изпълнение на приходи

Спрямо отчета за същия период на 2008 г., приходите за първото полугодие на 2009 г. са общо с 538 хил. лв. повече или е реализиран ръст от 8,5%, което се дължи  на увеличените субсидии и трансфери от ЦБ и на преходния остатък от 2008 г.

В разходната част на бюджета анализът показва, че при актуализиран годишен план на разходите в размер на 12 356 084 лв., до 30.06.2009 г. са отчетени 5 507 818 лв. разходи или 44,57 % изпълнение.   

За делегираните от държавата дейности, през отчетния период са усвоени 2 777 063 лв., или 43,17% от актуализирания годишен план на същите дейности. Разходите по всички функции са под 50 % спрямо плана, което е показател за икономичното и целесъобразно разходване на средствата. Най-висок е относителен дял за функция “Образование “- 1 350 716 лв., или 49 на сто от общите разходи.

Към 30.06.2009 г. община “Тунджа” няма неразплатени разходи и няма просрочени задължения.

 

По реализацията на инвестиционната програма на община “Тунджа”, през отчетния период бяха извършени следните служебни актуализации на капиталовите разходи:

Целевата субсидия за капиталови разходи  от 854 200 лв. в началото на годината нарасна на 1 237 200 лв. или общо с 383 000 лв., от които:

- по програма „Красива България” за ремонт на административната сграда на общината – 80 000 лв.; 

- общината получи средства от МФ в размер на 300 000 лв., в т.ч. 10% резерв, за финансиране на три обекта:

„Преустройство на първия етаж от съществуваща сграда (бивша „Здравна служба”) във филиал към Центъра за спешна медицинска помощ, с.Тенево, към Центъра за спешна медицинска помощ Ямбол” – 230 000 лв.;

„Преустройство на магазин на партерния етаж на жилищен блок в Дневен център за възрастни хора – с. Скалица” – 60 000 лв.

„Преустройство на аптека в клуб на пенсионера – с. Бояджик” – 10 000 лв.

целеви средства за компютърна техника на читалищата в селата Ген.Инзово, Голям манастир и Ханово  – 3 000 лв.

 

Целеви трансфери от други източници – 569 657 лв., от които:

от МКВП  за корекция на дерето в с. Маломир - 173 833 лв.;

от ПУДООС за канализация на с.Веселиново – ІІІ-ти етап –               395 824 лв.;

В съответствие с посочените промени планът на капиталовите разходи нарастна на  2 494 997 лв., или с 872 657 лв. спрямо първоначалния план, включително c 10%-ния резерв по ЗДБРБ – 115 420 лв.

В рамките на посочения обем за отчетния период са извършени капиталови разходи  в размер на 1 291 307 лв., което представлява 51,8% от планираните за годината капиталови разходи. Те са финансирани със следните източници:

целева субсидия от РБ –  561 647лв., което представлява  43,5 % от общия обем на капиталовите разходи;

собствени средства –   333 836 лв. или 25,9 %

други източници –   395 824 лв. или 30,6 %.

 

Актуализацията на бюджета на община “Тунджа” за второто полугодие на 2009 г. е с 41 011 лв. От тях 40 000 лв. са от увеличение плана на таксите за ползване на услугата “Обществена трапезария”, за да се осигури храната на ползвателите на услугата в рамките на очакваните приходи от такси. Останалата част от актуализацията е за сметка основно на вътрешни компенсирани промени.

 
На фокус - старта на новата учебна година
Четвъртък, 27 Август 2009г. 11:11ч.    PDF Печат Е-поща

t-27082009-1  Основни теми за пълноценното стартиране  на учебната 2009/2010 в община “Тунджа” дискутираха директорите на детските градини и  на училищата по време на проведените две работни съвещания под ръководството на зам.-кметът на общината Станчо Ставрев.

С директорките на детските градини  беше обсъден въпросът за създаването на оптимално бърза и гъвкава организация по изготвянето на документацията, свързана с организацията на предстоящата учебна година и бе декларирана готовността на общинските експерти за оказване на диференцирана помощ при електронното й въвеждане и обобщаване.

Особено внимание беше отделено на разработването и периодичното актуализиране на регистър на подлежащите на задължително обучение деца от подготвителните групи.

Това е нова за общината информационна система, която създава възможност за осъществяване на пълноценен контрол върху движението на децата в и от рамките на цялата общинска училищна мрежа, както и недопускането на необхванати  и отпадащи деца.

t-27082009-1Във връзка с по-пълния обхват на децата в малките селища, директорките предложиха общинското ръководство да постави на вниманието на образователното министерство предложение за нормативно регулиране на въпроса по приемане в детските градини на деца под 3 годишна възраст. Това е от особено значение за онези малки населени места, в които няма възможност и не е рационално разкриването на яслени групи. Голяма част от тези деца и сега са обхванати в детските градини, но за тях няма разписана и осигурена от държавата издръжка. Участниците в съвещанието се обединиха около решението това предложение да бъде подготвено в най-кратък срок от Сдружението на директорите на детските градини и представено на общинското ръководство с цел да бъде обсъдено на предстоящата годишна среща на местните власти. Други предложения в областта на образованието, които община “Тунджа” ще представи пред НСОРБ касаят целодневната организация на учебния процес в общинските средищни училища и въвеждането на по-диференциран подход по отношение на финансирането на детските градини и училищата в малките населени места.

На оперативката с директорите на училищата, зам.-кметът Станчо Ставрев припомни, че в предходната учебна година община “Тунджа” и Сдружението на директорите на учебно-възпитателните заведения заложиха като основни приоритети в съвместната работа модернизацията на материално - техническата, въвеждането на безплатно столово хранене за всички ученици от 8-те средищни училища на общината и създаването на условия за целодневна организация на учебния процес. На база направен анализ, беше констатирано, че дейностите по осъществяването на заложените приоритети са реализирани ефективно и пълноценно. На съвещанието бяха формулирани и поставени на обсъждане основните приоритети за предстоящата 2009/2010 учебна година. Коментирани бяха въпросите, свързани с по-пълното интегриране на деца от ромски етнически произход в училищните общности, по-широкото въвеждане на краезнанието в учебно-възпитателното работа и разширяване на извънкласната и извънучилищни дейности с оглед по-пълноценно оползотворяване на свободното време на подрастващите.

В работното съвещание с директорите на училищата участие взе и началник отдел “Социална закрила” – Тунджа Силва Иванова. Съвместно бяха обсъдени процедурите по изпълнение ПМС 129 за осигуряване на социални помощи за семействата на деца от първи клас през новата учебна година под формата на социални инвестиции.

И на двете съвещания съществено място беше отделено за коментар на предприетите действия в учебно-възпитателните заведения по ограничаване разходите във връзка с изпълнение заповедта на кмета на общината за въвеждане на антикризисни мерки.

Наложилият се общ извод от проведените срещи с директорите на детските градини и училища беше, че обсъжданите въпроси, предприетите вече мерки и набелязаните дейности ще създадат оптимално добри условия за пълноценно стартиране на новата учебна година в община “Тунджа”.

 
С дарове от община Тунджа ще отпътува от България руския консул във Варна
Сряда, 26 Август 2009г. 11:13ч.    PDF Печат Е-поща

t-26082009-1  Албум с уникални карти, гравюри и книги на българските земи от древността до наши дни, подари кметът на община “Тунджа” Георги Георгиев на генералният консул на Руската федерация във Варна Анатолий Щелкунов. Поводът е окончателното му отпътуване от страната и изключително големите му заслуги за развитието на българо-руските отношения в Република България и в община “Тунджа”.

В приветствието си кметът на общината подчерта значителният принос на Анатолий Щелкунов в разрастването на двустранното сътрудничество и активното съдействие за установяване на приятелските отношения с Рузски административен район, Московска област. “В наше лице, уважаеми господин Щелкунов, Вие ще имате завинаги верен български приятел, който гостоприемно ще отвори сърцето си за нови срещи”, добави още кметът на община “Тунджа”.

Кметът Георги Георгиев и заместник-кметът на общината Станчо Ставрев благодариха за оказаната финансова подкрепа за обновяване на Мемориала на загиналите руски войни и български опълченци в лесопарк “Бакаджик” и паметника на лейтенант Румак Лавр Павлович в с. Победа.

За спомен от посещенията си в общината, генералният консул на Руската федерация във Варна Анатолий Щелкунов ще отнесе със себе си и албума “Населените места в община “Тунджа” – Архивен обектив”, съвместно издание с Държавен архив – Ямбол.

 
10 легла на стойност 7280 лв. получиха днес възрастните хора от Дом „Христо Ботев” в с. Болярско
Понеделник, 24 Август 2009г. 17:21ч.    PDF Печат Е-поща

t-24082009-1  10 легла на стойност 7280 лв. получиха днес, 24 август 2009 г., възрастните хора от Дом „Христо Ботев” в с. Болярско. Това стана в резултат на подписаният договор за дарение между кмета на община “Тунджа” Георги Георгиев и управителят на фирма  “Хегра Д” ООД, гр. Ямбол - Недялко Христов.

Леглата са изработени в изпълнение на проект„Шансове за развитие”, изпълняван от фирмата и финансиран по програма ФАР на Европейския Съюз „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”.

Кметът на общината подчерта, че тук, в село Болярско, община “Тунджа”, в момента функционира един от най-модерните домове за стари хора в България.

Той изрази надежда, че всички домуващи се чувстват добре тук и добави, че показател за това е факта, че в момента в Дома няма свободни места, а има постъпили много молби за настаняване.

t-24082009-1Кметът благодари на фирма “Хегра Д” и на неговият управител Недялко Христов за дарението и този жест на внимание към възрастните хора, което пряко кореспондира с намерението на община “Тунджа” за увеличаване на капацитета на социалното заведение в началото на 2010 г. с още 5 легла.

Управителят на фирмата Недялко Христов подчерта, че има ли желание да сториш добро, винаги ще се намери начин за реализация. Той пожела на хората от дома да са здрави и да се чувстват уютно тук.

Благодарност за дарителският жест отправи директорката на Дома Таня Джеджева.

На подписването на договора за дарение присъстваха зам.-кметът на община “Тунджа” Станчо Ставрев, кметът на селото Донка Атанасова, регионалните представители на МТСП Десислава Георгиева и Диана Пехливанова, Светослав Славов – регионален експерт на Агенцията по заетостта за област Ямбол и изпълнителният директор на“Хегра Д” ООД Иван Радев.

t-24082009-1 t-24082009-1

 
Договор за дарение ще се сключи между Община Тунджа и Хегра АД
Понеделник, 24 Август 2009г. 10:00ч.    PDF Печат Е-поща

tundzha_municipality_2  На 24.08.2009 г. ще се сключи договор за дарение между кмета на община “Тунджа” Георги Георгиев и управителят на фирма  “Хегра Д” ООД, гр. Ямбол - Недялко Христов. Дарението включва 10 броя легла на стойност 7280 лв. и се предоставя за нуждите на Дома за стари хора „Христо Ботев” в с. Болярско.

Леглата са изработени в изпълнение на проект„Шансове за развитие”, изпълняван от фирмата и финансиран по програма ФАР на Европейския Съюз „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”. В изработените легла са вложени  материали, използвани в обучението за професионална квалификация по професия „Шивач” на 18 лица, предвидени по проекта.

Дарението ще бъде предоставено на ползвателите на Дома същия ден в 16.00 ч. То  пряко кореспондира с намерението на община “Тунджа” за увеличаване на капацитета на социалното заведение и с оглед по-пълното удовлетворяване на потребностите на възрастите хора.

 


Страница 556 от 589
Банер