На работно посещение в община „Тунджа” бяха ....
Вторник, 12 Май 2009г. 15:50ч.    Печат
t-12052009-1
t-12052009-1
t-12052009-1

  На работно посещение в община „Тунджа” бяха  Йосиф Нунев – държавен експерт в Министерството и образованието и науката  и представители на неправителствения сектор  от фондациите “Екип” и „Сега”, които работят в сферата  на реформи в социалната политика, интеграция на малцинствени групи, предоставяне и управление на социални услуги.

Посещението имаше за цел да се проучи и популяризира опитът на община „Тунджа” във връзка с въведеното в началото 2009 година столово хранене на учениците и допълнителните условия за целодневната организация на образователния процес в общинската училищна мрежа.

В ОУ „Христо Ботев” село Кукорево гостите се запознаха с дейностите и резултатите по проект „Център за етнографска и краеведска работа „Хоризонти”, финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Придружавани от заместник – кмета Станчо Ставрев и главните експерти „Образование” и „Култура” Нели Николова и Люба Митева, гостите наблюдаваха работно занятие на група по  СИП фолклор на тема: “Пролетните  празници и обичаи”  в новооборудвания етнографски център. Гостите се запознаха с условията и организацията на въведеното столово хранене и  новоизградения спортен център.

Работното посещение в община „Тунджа” продължи с представяне на обновената материално – техническа база по Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа”. В учебните заведения в селата Дражево и Роза гостите се запознаха с новите технологии в учебната и възпитателна работа, с широкото приложение на интерактивните дъски в образователния процес и нивото на интеграция на децата от ромски етнически произход в училищните общности.

На проведената среща с кмета Георги Георгиев Йосиф Нунев и представителите на неправителствения сектор споделиха мнението, че община „Тунджа” провежда изключително иновативна и адекватна на съвременните реалности образователна политика, която е насочена преди всичко към формирането на пълноценни училищни общности. Те коментираха, че общината в партньорство със сдружението на директорите на учебно – възпитателни заведения прилага изключително разумен и резултатен подход в посока на социализацията на учениците от други населени места и с различен от българския етнически произход в общинските основни средищни училища. Тези впечатления от работното посещение в община „Тунджа” бяха споделени и на проведената среща с началника на Регионален инспекторат по образованието – Ямбол Николай Колев.