Харта на потребителя
PDF Печат Е-поща

  Основната цел на Хартата на потребителя е да се подобри качеството на административното обслужване в Община “Тунджа”. Този документ не е закон или наредба, той не създава права и задължения.

Предназначението на хартата е гражданите да се запознаят с функциите, които изпълнява кмета на общината; с видовете услуги, които се извършват от общинската администрация; основните права, които различните закони им предоставят, без да претендира за изчерпателност; пътя, по който могат да защитят тези права, както и залагането на съвременни по-високи стандарти в административното обслужване.

 

КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Кметът на общината е орган на изпълнителната власт в община “Тунджа”.Той провежда регионалната политика в съответствие с националните и местните интереси.В тази дейност кметът на общината се подпомага от заместник кметове и общинска администрация.

Кметът на общината:

 • ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
 • насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
 • отговаря за опазването на обществения ред;
 • организира изпълнението на обществения бюджет;
 • организира изпълнението на дългосрочните програми;
 • организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това;
 • организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;
 • възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметства и кметски наместници, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение;
 • поддържа връзки с политическите партии, обществените
 • организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната;
 • осъществява международни контакти на общинско ниво;
 • организира и провежда дейността по защита на населението при бедствия и аварии;
 • възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения на територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;
 • изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние;
 • представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда.

Осъществяването на всички тези дейности е разпределено между Обща и Специализирана администрация, които се ръководят от ресорни заместник кметове и административен секретар.

 

СТАНДАРТИ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

 

Община “Тунджа” е администрация на местното самоуправление и провежда политиката на държавата на територията на общината. Осъществява своята дейност при спазване на следните принципи:

 • законност;
 • откритост и достъпност;
 • отговорност и отчетност;
 • ефективност и ефикасност;
 • субординация и координация;
 • предвидимост.

Прилагайки тези принципи, предлагаме Харта за правата на потребителя на административни услуги.

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

на административното обслужване

 

 • Предоставяне на цялата необходима своевременна и актуална информация за услугите, извършвани от общинската администрация;
 • Осигуряване на равнопоставен достъп на гражданите при получаване на услуги;
 • Изграждане на комуникационна връзка между администрацията и потребителите на услуги;
 • Използване на различни способи и средства за определяне степента на удовлетвореност на потребителите;
 • Системно усъвършенстване и подобряване качеството на работа при обслужване на потребителите на услуги.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

за постигане на стратегическите цели:

 

 • Подобряване достъпа до услуги и предоставяне на пълна информация чрез различни комуникационни средства и канали-личен контакт, информационно табло, брошури, интернет страница;
 • Постигане високо качество на административните услуги чрез създаване на по-добра организация;
 • Осигуряване на етичност, уважение, лоялност, безпристрастност в работата на служителите към гражданите;
 • Извършване на административното обслужване законосъобразно,своевременно и точно като стриктно се спазват нормативно регламентираните и установени от администрацията срокове;
 • Получаване на обратна връзка от потребителите на услуги чрез анкети, телефонна връзка, пощенска кутия и др.

ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЕМА СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Да работи професионално, с уважение и отговорност към всеки потребител;
 • Да предоставя своевременно, лесноразбираема, пълна и точна информация чрез различни комуникационни средства, удовлетворяващи потребностите на клиента;
 • Административните услуги да се предоставят съобразно установените с нормативни актове на общината стандарти;
 • Да осигури бързо , икиномично по време и с необходимото удобство за гражданите обслужване;
 • Да осигури леснодостъпен начин за изразяване на мнения относно качеството на обслужването - сигнали, предложения, анкета за отчитане удовлетвореността на гражданите и др.;
 • Да осигури гаранции, че гражданите няма да бъдат преследвани и дискриминирани за подадени сигнали, свързани с неудовлетвореност от административното обслужване.

ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ СЕ ОЧАКВА:

 • Да се отнасят с уважение към служителите, които ги обслужват;Предоставяне на пълна и точна информация, необходима за извършване на съответната услуга;
 • Да правят предложения за подобряване качеството на административното обслужване чрез използване на предоставените комуникационни канали;
 • Да изразяват неудовлетвореността си от качеството на извършената услуга / устно или писмено / до кмета на общината или населеното място.

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ “ТУНДЖА”

 

Административните услуги, предоставяни от общинската администрация като наименования, срок за извършване на дейността и необходими документи са подробно описани в брошури, които може да намерите в Центъра за административни услуги или на сайта на общината;

Запитвания относно предоставяните услуги, сроковете, процедурите и необходимите документи за тях могат да бъдат отправяни устно и писмено.

Задаването на въпрос, независимо от формата /устно или писмено/, ангажира и задължава администрацията да отговори в предвидените от законите срокове;

Начини за връзка и получаване на информация:

 

Посещение в общината или в писмен вид на следните адреси:

гр.Ямбол

пл. “Освобождение“ № 1

Деловодство

e -mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 

Кметства и населени места,съгласно приложената справка;

 

Телефони за връзка с общината:

 

684 / 209 Деловодство

684 / 303 Дирекция “Стопанска политика и общинска собственост”

684 / 206 Дирекция “Административно-правно и информоционно обслужване”

684 / 210 Дирекция “Териториално и селищно устройство”

телефоните в населените места, отразени в приложението.

 

Информация можете да получавате всеки работен ден, както следва:

сутрин - 8.00ч. до 12.00ч.

след обяд - 13.00ч. до 17.00ч.

 

Приемни дни на кмета на Община “Тунджа” :

всеки понеделник от 13,00ч.;

 

изнесени приемни дни съобразно разработен график.

 

Приемни дни на заместник кметове:

заместник кмет “Социална политика и култура” - всеки четвъртък;

заместник кмет “Икономическа политика и общинска собственост- всяка срядa

 

Подадените в писмен вид предложения и сигнали във врьзка с административното обслужване от служителите на Община “Тунджа” се разглеждат по реда и в сроковете, определени в Административно - процесуалния кодекс.

 

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, РЕГЛАМЕНТИРАЩИАДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ:

 

Административно - процесуален кодекс;

Закон за местното самоуправление и местната администрация;

Закон за администратвните нарушения и наказания;

Закон за администрацията;

Закон за държавния служител;

Закон за достъп до обществена информация;

Закон за защита на класифицираната информация;

Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност;

Закон за общинската собственост;

Закон за устройство на територията;

Закон за защита на личните данни;

Закон за собствеността и ползването на земеделската земя;

Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд;

Закон за опазване на селскостопанското имущество;

Закон за подпомагане на земеделските производители;

Закон за гражданската регистрация;

Закон за местните данъци и такси.

 

 
Банер