Активни Е-услуги за гражданите и бизнеса
PDF Печат Е-поща

 

Услуга

УРИ

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

1994

Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

1997

Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

2000

Издаване на удостоверение за наследници

2016

Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

2017

Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

2020

Възстановяване или промяна на име

2033

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

2034

Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

2036

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

2037

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

2038

Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

2039

Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

2040

Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

2056

Издаване на удостоверение за родените от майката деца

2057

Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

2058

Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

2073

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

2075

Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

2076

Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

2079

Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

2080

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

2092

Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

2104

Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

2107

Издаване на удостоверение за правно ограничение

2108

Издаване на удостоверение за семейно положение

2109

Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

2110

Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

2128

Промяна в актовете за гражданско състояние

2132

Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

2138

Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

2391

Административни услуги „Местни данъци и такси“

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси

1998

Издаване на удостоверение за декларирани данни

2071

Издаване на копие от подадена данъчна декларация

2124

Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства

2131

Подаване на данъчна декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвжимите имоти

9401

Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък

9415

 

Административни услуги "Селско стопанство и екология"

Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

2006

 

 

Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт"

Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

2008

Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране

2012

Категоризация на места за настаняване

2047

Прекратяване на категория на туристически обект

2050

Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

2069

Категоризация на заведения за хранене и развлечение

2088

Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

2089

 

 

Административно-технически услуги Устройство на територията

Издаване на скици за недвижими имоти

2027

Разглеждане и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

2054

Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

2082

Издаване на виза за проектиране

2083

Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

2084

Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

2098

Издаване на разрешение за строеж

2112

Одобряване на подробен устройствен план

2117

Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

2119

Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

2120

 

 

Административно-технически услуги Общинска собственост

Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

1988

 

 

Административни услуги "Реклама"

Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

2100

Административни услуги "Избори 2021" 

Вписване в избирателния списък по настоящ адрес

910001

Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) - вписване в избирателните списъци

910002

Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК)

910003

Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК)

910004

Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК)

910005

Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

910006

 

Образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 

910007

 
Банер