Обществени поръчки преди 1.10.2014 г.
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Заповед № РД-1163/09.10.2014г. 1923
2 Отваряне на ценови оферти на 10 октомври 2014 г. 1915
3 Документация за участие в процедура за провеждане на открит конкурс „Добив на дървесина в общински имоти на територията на община „Тунджа” 1584
4 Заповед № РД-1042/17.09.2014г. 1615
5 „Доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на „Дом стари хора” и „Домашен социален патронаж” - с. Болярско”, Социално предприятие „Домашен социален патронаж” - с. Победа, Община „Тунджа” 1470
6 Публична покана с предмет„Извършване на ремонт, включващ: подмяна на дограма и довършителни работи на административна сграда –кметство, находяща се в УПИ II-124,кв.15 по ПУП на с. Голям Манастир и селска здравна служба, находяща се в УПИ XIII, кв. 20 ..." 1421
7 Публична покана с предмет: „Доставка на видео техника - 9 броя /проектори/ по Проект „Дъга на толерантността – образователна интеграция на децата от етническите малцинства в детските заведения от община Тунджа”. 1309
8 Отваряне на оферти в Община „Тунджа“ 1536
9 Процедура за провеждане на открит конкурс по реда на Глава втора, Раздел ІІ от НУРВИДГТДОСПДНГП за възлагане на дейност:„Маркиране на насаждения и дървета за сеч в общински имоти на територията на община „Тунджа”. 1268
10 Публична покана с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на общинска администрация – община „Тунджа”. 1347
11 Публична покана с предмет: "Ремонт на етнографски комплекс "Старата Акбунарска къща" с. Генерал Инзово" 1687
12 Обществена поръчка с предмет:„Текущ ремонт на улични и тротоарни настилки в населени места на община „Тунджа” 1523
13 Отваряне на ценови оферти на 26 август 1332
14 Публична покана с предмет:„Специализиран превоз на деца от 2 до 6 години за нуждите на ОДЗ „Дечка Сюлемезова” – с.Веселиново и ЦДГ „Иглика”- с.Чарган”. 1461
15 Публична покана с предмет: „Ремонт на ЦДГ в селата Безмер, Ботево, Бояджик, Маломир, Скалица и Чарган” ID 9032921 1413
16 Отваряне на оферти за обществена поръчка с предмет "Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци (ТБО) от 44 населени места на територията на община „Тунджа" 1314
17 Отваряне на ценови оферти на 7 август 1419
18 Отваряне на ценови оферти на 1 август 1336
19 Публична покана с предмет: „Упражняване на строителен надзор на общински строеж: „Основен ремонт на път JAM 2089-І етап.." ID 9032153 1394
20 Публична покана с предмет: „Извършване на ремонт включващ: покривни работи, подмяна на дограма и довършителни работи на селски здравни служби на територията на община „Тунджа” ID 9032152 1267
 
Страница 1 от 12
Банер