Търгове на 10 април 2009 г.
Понеделник, 06 Април 2009г. 06:41ч.    PDF Печат Е-поща

  Кметът на община “Тунджа” Георги Георгиев издаде заповеди за насрочване на три публични търга с явно наддаване. Търговете ще се проведат на 10.04.2009 год. от 9.30 ч. в сградата на общината.

 

На публичен търг с явно наддаване ще бъдат предоставени под наем два язовира - общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години. Язовир в с. Челник с площ 20,800 дка, категория ІІ, се предлага при начален годишен наем от 333 лв.  без ДДС. НТЦ на язовира в местността “До село” край с. Стара река е 710 лв. за година. Категорията е І, а площта - 29,700 дка.

Наемът се заплаща на две равни годишни вноски, както следва:

- 50% при сключване на договора, 50%  до 25.ХІ. на текущата година;

- за всяка следваща година - 50% до 25.І. и 50% до 25.ХІ.

 

Вторият публичен търг с явно наддаване е за отдаване под наем на свободни общински и училищни земи земеделски земи за срок от 10/десет/ стопански години и земеделски земи - остатъчен фонд за 3/три/ стопански години. Предлагат се земи във всички 44 села на общината.

Началната тръжна цена в лева за декар е в зависимост от категорията на земята и е както следва:

 

 

КУЛТУРИ ПО ВИД

І и ІІ категория

ІІІ и ІV категория

V и VІ категория

VІІ и VІІІ

Категория

ІХ и Х

Категория

1

Ниви

10

8

6

4

3

2

Лозя и овощни градини

16

14

13

11

9

3.

Изоставени ниви

6

4

2

2

2

4.

Засолени ниви

6

4

2

2

2

 

Депозитът за участие в търга е:

- за земи до 5 дка - 10 лева;

- за земи до 50 дка - 50 лева;

- за земи над 50 дка - 150 лева.

Наемната цена се заплаща:

- до 50 дка - 100% при сключване на договора за І-ва стопанска година, за всяка следваща – до 30 август;

- над 50 дка - 50%  при сключване на договора, 50%         в края на стопанската година, за есенници – 30 август, за пролетни култури – 30 октомври; за всяка следваща година: - 50% аванс до 30 август и разплащане – есенници до 30 август и за пролетни култури - до 30 октомври.

 

За срок от 10/десет/ години се предоставят под наем помещение от фурна в с. Безмер от 40 кв.м. при НТЦ – 60 лв. и сградата на клуба на пенсионера в с. Овчи кладенец, чиято площ е 30 кв.м., а месечният наем – 39 лв. Предлаганите помещения са за развиване на търговска дейност.

Лицето, спечелило търга, се задължава да извърши преустройството на помещенията свързани с проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация за своя сметка.

 

Срокът за оглед на обектите е  до 09.04.2009 год. чрез кмета на населеното място. В същият срок се подава и тръжната документация.

Лица, които имат просрочени задължения към община “Тунджа” към датата на провеждане на търга, не се допускат до участие в него.

В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такса и депозит, актуално състояние и съдебна регистрация за фирма, Данъчен номер, Булстат.

Повече информация за търговете може да се получи в стая №№ 306 и 307, ет. ІІІ на общината.
 
Банер