Търгове на 25.09.2018 г.
Четвъртък, 13 Септември 2018г. 10:35ч.    PDF Печат Е-поща

УТВЪРЖДАВАМ: /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА"

/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

ГР. ЯМБОЛ 12.09.2018 г.

На основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа"-Ямбол и Заповед № РД – 07 - 0902 от 12.09.2018 г. на Кмета на Община „Тунджа" - Ямбол,

О Б Я В Я В А М:

I. Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

- УПИ III-общ., в кв. 51 по ПУП на с. Кукорево, обл. Ямбол, с площ от 400 кв. м., при граници на УПИ: север - УПИ I-за спортен комплекс и УПИ II-за трафопост; изток - Усилена тротоарна площ; Юг - УПИ IV-общ.; запад - УПИ I-за спортен комплекс;

- УПИ IV-общ., в кв. 51 по ПУП на с. Кукорево, обл. Ямбол, с площ от 400 кв. м., при граници на УПИ: север - УПИ III-общ.; изток - Усилена тротоарна площ; юг - УПИ V-общ.; запад - УПИ I-за спортен комплекс;

- УПИ V-общ., в кв. 51 по ПУП на с. Кукорево, обл. Ямбол, с площ от 400 кв. м., при граници на УПИ: север - УПИ IV-общ.; изток - Усилена тротоарна площ; юг - УПИ VI-общ.; запад - УПИ I-за спортен комплекс;

- УПИ VI-общ., в кв. 51 по ПУП на с. Кукорево, обл. Ямбол, с площ от 400 кв. м., при граници на УПИ: север - УПИ V-общ.; изток - Усилена тротоарна площ; юг - УПИ VII-общ.; запад - УПИ I-за спортен комплекс;

- УПИ VII-общ., в кв. 51 по ПУП на с. Кукорево, обл. Ямбол, с площ от 400 кв. м., при граници на УПИ: север - УПИ VI-общ.; изток - Усилена тротоарна площ; юг - УПИ VIII-общ.; запад - УПИ I-за спортен комплекс;

- УПИ VIII-общ., в кв. 51 по ПУП на с. Кукорево, обл. Ямбол, с площ от 400 кв. м., при граници на УПИ: север - УПИ VII-общ.; изток - Усилена тротоарна площ; юг - УПИ IX-общ.; запад - УПИ I-за спортен комплекс и

- УПИ IX-общ., в кв. 51 по ПУП на с. Кукорево, обл. Ямбол, с площ от 400 кв. м., при граници на УПИ: север - УПИ VIII-общ.; изток - Усилена тротоарна площ; юг – улица; запад - УПИ I-за спортен комплекс.

IІ. Търгът ще се проведе на 25.09.2018 г. от 9.30 часа в сградата на Община „Тунджа", при следните условия:

1. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, които нямат просрочени задължения към Община „Тунджа" към датата на провеждане на търга.

2. Начална тръжна цена на всеки имот - 5 000 лв. без ДДС.

3. Стъпка за наддаване (5% от НТЦ) в размер на 250.00 лв.

4. Депозитът за участие в търга е в размер на 500.00 (петстотин) лева за имот и се внася по банков път в ИА Банк по сметка на Община „Тунджа" IBAN: BG74ІABG70943300438300, BIC: ІABGBGSF-Други дейности по икономиката до 16.30 часа на 20.09.2018 г. включително.

5. Таксата за участие в търга е в размер на 30.00 (тридесет) лева за имот и се внася по банков път в ИА Банк по сметка на Община „Тунджа" IBAN: BG39ІABG70948400438000, BIC: ІABGBGSF вид плащане: 448007 до 16.30 часа на 20.09.2018 г. включително.

6. В деня на търга участниците представят документи за самоличност и за платени такси и депозит.

7. Оглед на обекта се извършва след предварителна заявка чрез кмета на населеното място.

8. Заявления за участие в търга по утвърден Образец № 1 или в свободен текст се подават в деловодството, в сградата на Община „Тунджа" или на e-mail адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , до 17.00 часа на 20.09.2018 г.

9. Тръжната документация не се закупува. Всеки участник може да я изтегли от интернет страницата на Община „Тунджа" - http://www.tundzha.net/ - Образец № 1, да я получи на място в отдел „СПОС" – стая № 306, № 307, № 308, ет. ІІІ на общината или да попълни Заявление за участие в свободен текст.

ІII. При отказ на обявения за спечелил търга участник да сключи договор за продажба с Община „Тунджа", внесеният от него депозит остава в полза на Община „Тунджа" и се предлага на втория класиран участник в търга да сключи договор за продажба на предложената от него цена. В случай, че втория класиран участник откаже сключване на договор, неговият депозит също остава в полза на Община „Тунджа" и се обявява нов търг.УТВЪРЖДАВАМ: /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА"

/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

ГР. ЯМБОЛ 12.09.2018 г.

На основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа"-Ямбол и Заповед № РД – 07 - 0901 от 12.09.2018 г. на Кмета на Община „Тунджа" - Ямбол,

О Б Я В Я В А М:

I. Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, представляващ УПИ I-общ., в кв.1 по плана на с. МЕДЕН КЛАДЕНЕЦ, с площ от 1755 кв.м., при граници на УПИ: север – терен извън регулация, изток – улица о.т. 1 – о.т. 28, юг –УПИ II-общ., запад – общински терен.

IІ. Търгът ще се проведе на 25.09.2018 г. от 9.30 часа в сградата на Община „Тунджа", при следните условия:

1. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, които нямат просрочени задължения към Община „Тунджа" към датата на провеждане на търга.

2. Начална тръжна цена 4 493.00 лв. без ДДС.

3. Стъпка за наддаване (5% от НТЦ) в размер на 224.65 лв.

4. Депозитът за участие в търга е в размер на 449.30 лв. (четири стотин четиридесет и девет лева и 30 стотинки) и се внася по банков път в ИА Банк по сметка на Община „Тунджа" IBAN: BG74ІABG70943300438300, BIC: ІABGBGSF-Други дейности по икономиката до 16.30 часа на 20.09.2018 г. включително.

5. Таксата за участие в търга е в размер на 30.00 лв. (тридесет) и се внася по банков път в ИА Банк по сметка на Община „Тунджа" IBAN: BG39ІABG70948400438000, BIC: ІABGBGSF вид плащане: 448007 до 16.30 часа на 20.09.2018 г. включително.

6. В деня на търга участниците представят документи за самоличност и за платени такси и депозит.

7. Оглед на обекта се извършва след предварителна заявка чрез кмета на населеното място.

8. Заявления за участие в търга по Образец №1 или в свободен текст се подават в деловодството, в сградата на Община „Тунджа" или на e-mail адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , до 17.00 часа на 20.09.2018г.

9. Тръжната документация не се закупува. Всеки участник може да я изтегли от интернет страницата на Община „Тунджа" - http://www.tundzha.net/ - Образец № 1, да я получи на място в отдел „СПОС" – стая № 306, № 307, № 308, ет. ІІІ на общината или да попълни Заявление за участие в свободен текст.

ІII. При отказ на обявения за спечелил търга участник да сключи договор за продажба с Община „Тунджа", внесеният от него депозит остава в полза на Община „Тунджа", като се предлага на втория участник в търга да сключи договор за продажба на предложената от него цена. В случай, че втория класиран участник откаже сключване на договор, неговият депозит също остава в полза на Община „Тунджа" и се обявява нов търг.

 
Банер