Търг ОУ "Христо Ботев", с Кукорево
Сряда, 12 Септември 2018г. 12:26ч.    PDF Печат Е-поща

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“

С. КУКОРЕВО, ОБЩИНА „ТУНДЖА“, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

О   Б   Я   В   Я   В   А

 

I. Основно училищеХристо Ботев” с. Кукорево, Община „Тунджа“, открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, собственост на училището, за срок от 5 /пет/ стопански години, както следва:

 

Землище

Идентификатор

на имот по КККР

Номер на имот по КВС

Площ

/кв. м./

НТП

НТЦ

/лева/дка/

година/

Стъпка

5% от НТЦ

/лева/

1

Кукорево

40484.4.11

ПИ № 004011

13 299

Нива

398.97

19.95

2

Кукорево

40484.16.15

ПИ № 016015

9 032

Нива

270.96

13.55

ІІ. Търгът ще се проведе на 25.09.2018 г. от 9.30 часа в сградата на Община „Тунджа“, по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на Община „Тунджа“, при следните условия:

1. До участие в търга се допускат физически и юридически лица.

2. Началната тръжна цена в зависимост от НТП на имотите е 30.00 лева/дка/година.

           

3. Стъпката за наддаване е 5% от НТЦ за всички категории земя.

4. Депозитът за участие в търга е определен в зависимост от площта на имотите, както следва:

имот до 1 дка – 15.00 лева за имот

имот до 5 дка – 50.00 лева за имот

имот от 5 до 10 дка – 100.00 лева за имот

имот над 10 дка – 500.00 лева за имот.

 

Определеният депозит се внася по банков път в ИА Банк, клон Ямбол по сметка на Основно училище „Христо Ботев” с. Кукорево:

IBAN: BG65IABG70943100662500, BIC: IABGBGSF до 16.30 часа на 20.09.2018 г. включително.

 

5. Таксата за участие в търга е в размер на 15.00 лв. (петнадесет лева) на имот и се внася по банков път в ИА Банк по сметка на Община „Тунджа“:

 IBAN: BG39ІABG70948400438000, BIC: ІABGBGSF вид плащане: 448007 до 16.30 часа на 20.09.2018 г. включително.

 

6. В деня на търга участниците представят документи за самоличност и за платени такси и депозит. В случай, че са упълномощени представители същите представят нотариално заверено пълномощно.

7. Оглед на обектите се извършва след предварителна заявка чрез директора на ОУ „Христо Ботев“ с. Кукорево.

8. Заявлението за участие в търга е в свободен текст и се подава в деловодството, в сградата на Община „Тунджа“ или на e-mail адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , до 17.00 часа на 20.09.2018 г.

ІІІ. В 7 – дневен срок от връчване на протокола от търга, Директорът на училището подписва договор за наем със спечелилия участник, при което същият следва да заплати годишния наем за първата стопанска година по банков път в ИА Банк, клон Ямбол по сметка на Основно училище „Христо Ботев” с. Кукорево IBAN: BG65IABG70943100662500, BIC: IABGBGSF.

 

При отказ на обявения за спечелил търга участник да сключи договор за наем с ОУ „Христо Ботев“ с. Кукорево, внесеният от него депозит остава в полза на ОУ „Христо Ботев“ с. Кукорево и се предлага на втория класиран участник в търга да сключи договор за наем на предложената от него цена. В случай, че втория класиран участник откаже сключване на договор, неговият депозит също остава в полза на ОУ „Христо Ботев“ с. Кукорево и се обявява нов търг. 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“

С. КУКОРЕВО, ОБЩИНА „ТУНДЖА“, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

О   Б   Я   В   Я   В   А

 

I. Основно училищеХристо Ботев” с. Кукорево, Община „Тунджа“, открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, собственост на училището, за срок от 5 /пет/ стопански години, както следва:

 

Землище

Идентификатор

на имот по КККР

Номер на имот по КВС

Площ

/кв. м./

НТП

НТЦ

/лева/дка/

година/

Стъпка

5% от НТЦ

/лева/

1

Кукорево

40484.4.11

ПИ № 004011

13 299

Нива

398.97

19.95

2

Кукорево

40484.16.15

ПИ № 016015

9 032

Нива

270.96

13.55

 

ІІ. Търгът ще се проведе на 25.09.2018 г. от 9.30 часа в сградата на Община „Тунджа“, по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на Община „Тунджа“, при следните условия:

1. До участие в търга се допускат физически и юридически лица.

2. Началната тръжна цена в зависимост от НТП на имотите е 30.00 лева/дка/година.

           

3. Стъпката за наддаване е 5% от НТЦ за всички категории земя.

4. Депозитът за участие в търга е определен в зависимост от площта на имотите, както следва:

имот до 1 дка – 15.00 лева за имот

имот до 5 дка – 50.00 лева за имот

имот от 5 до 10 дка – 100.00 лева за имот

имот над 10 дка – 500.00 лева за имот.

 

Определеният депозит се внася по банков път в ИА Банк, клон Ямбол по сметка на Основно училище „Христо Ботев” с. Кукорево:

IBAN: BG65IABG70943100662500, BIC: IABGBGSF до 16.30 часа на 20.09.2018 г. включително.

 

5. Таксата за участие в търга е в размер на 15.00 лв. (петнадесет лева) на имот и се внася по банков път в ИА Банк по сметка на Община „Тунджа“:

 IBAN: BG39ІABG70948400438000, BIC: ІABGBGSF вид плащане: 448007 до 16.30 часа на 20.09.2018 г. включително.

 

6. В деня на търга участниците представят документи за самоличност и за платени такси и депозит. В случай, че са упълномощени представители същите представят нотариално заверено пълномощно.

7. Оглед на обектите се извършва след предварителна заявка чрез директора на ОУ „Христо Ботев“ с. Кукорево.

8. Заявлението за участие в търга е в свободен текст и се подава в деловодството, в сградата на Община „Тунджа“ или на e-mail адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , до 17.00 часа на 20.09.2018 г.

ІІІ. В 7 – дневен срок от връчване на протокола от търга, Директорът на училището подписва договор за наем със спечелилия участник, при което същият следва да заплати годишния наем за първата стопанска година по банков път в ИА Банк, клон Ямбол по сметка на Основно училище „Христо Ботев” с. Кукорево IBAN: BG65IABG70943100662500, BIC: IABGBGSF.

 

При отказ на обявения за спечелил търга участник да сключи договор за наем с ОУ „Христо Ботев“ с. Кукорево, внесеният от него депозит остава в полза на ОУ „Христо Ботев“ с. Кукорево и се предлага на втория класиран участник в търга да сключи договор за наем на предложената от него цена. В случай, че втория класиран участник откаже сключване на договор, неговият депозит също остава в полза на ОУ „Христо Ботев“ с. Кукорево и се обявява нов търг.

 
Банер