Търг на 30 май 2018 г.
Понеделник, 21 Май 2018г. 15:50ч.    PDF Печат Е-поща

УТВЪРЖДАВАМ: /................../

КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА"

/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

ГР. ЯМБОЛ 18.05.2018 г.

На основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа"-Ямбол и Заповед № РД-07-0540 от 18.05.2018 г. на Кмета на Община „Тунджа" - Ямбол,

О Б Я В Я В А М:

I. Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от общински недвижим имот с площ от 23 кв. м. съставляващ ПИ с идентификатор 77030.29.702, в местността „ЯЗМАШКА МОГИЛА" по КККР, находящ се в землището на с. ХАДЖИДИМИТРОВО, целият с площ от 135238 кв. м., с начин на трайно ползване друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, при съседи: ПИ № 56873.15.55, ПИ № 56873.15.52, ПИ № 56873.15.131 и ПИ № 56873.15.62, за поставяне на рекламно-информационен елемент - мега билборд, съгласно проект за срок от 5 (пет) години.

IІ. Търгът ще се проведе на 30.05.2018 г. от 9.30 часа в сградата на Община „Тунджа", при следните условия:

1. Предназначението на частта от имота е за поставяне на мега билборд, което следва да се извърши след издадено от главния архитект на Община „Тунджа" разрешение за поставяне.

2. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, които нямат просрочени задължения към Община „Тунджа" към датата на провеждане на търга.

3. Начална тръжна цена 100.00 лв. / месец / без ДДС.

4. Стъпка за наддаване (5% от НТЦ) в размер на 5.00 лв.

5. Депозитът за участие в търга е в размер на 10.00 (десет) лева и се внася по банков път в ИА Банк по сметка на Община „Тунджа" IBAN: BG74ІABG70943300438300, BIC: ІABGBGSF-Други дейности по икономиката до 16.30 часа на 28.05.2018 г. включително.

6. Такса за участие в търга е в размер на 15.00 лв. (петнадесет) и се внася по банков път в ИА Банк по сметка на Община „Тунджа" IBAN: BG39ІABG70948400438000, BIC: ІABGBGSF вид плащане: 448007 до 16.30 часа на 28.05.2018 г. включително.

7. В деня на търга участниците представят документи за самоличност и за платени такси и депозит.

8. Оглед на обекта се извършва след предварителна заявка чрез кмета на населеното място.

9. Заявления за участие в търга по Образец №1 или в свободен текст се подават в деловодството, в сградата на Община „Тунджа" или на e-mail адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , до 17.00 часа на 28.05.2018 г.

10. Тръжната документация не се закупува. Всеки участник може да я изтегли от интернет страницата на Община „Тунджа" - http://www.tundzha.net/ - Образец № 1, да я получи на място в отдел „СПОС" – стая № 306, № 307, № 308, ет. ІІІ на общината или да попълни Заявление за участие в свободен текст.

ІII. При отказ на обявения за спечелил търга участник да сключи договор за наем с Община „Тунджа", внесеният от него депозит остава в полза на Община „Тунджа", като се предлага на втория класиран участник в търга да сключи договор за продажба на предложената от него цена. В случай, че втория класиран участник откаже сключване на договор, неговият депозит също остава в полза на Община „Тунджа" и се обявява нов търг.

 
Банер