Търг за отдаване под наем на училищна земя
Понеделник, 15 Август 2016г. 12:17ч.    PDF Печат Е-поща

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

с.Тенево, община „Тунджа”, област Ямбол

ул.”Г.Димитров”50, e-mailou_wasill@yahoo.com

Изх.№. 286/15.08.2016г.

 

О Б Я В А

Основно училище „Васил Левски“с.Тенево, община „Тунджа“, област Ямбол, на основание чл.257,ал.2 и чл.259,ал.1 от Закон за предучилищното и училищно образование, във връзка с чл.24а,ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

 

О Б Я В Я В А:

Публичен търг за отдаване под наем на училищна земеделска земя  в землището на с.Тенево, за срок от 10/десет/ стопански години, както следва:

Регистрационен № Описание Площ/дка/ НТЦ –лв./год. Депозит/лв./
000591 Опитно поле /нива/-трета категория 15,000 450,00 50,00

 

Търгът ще се проведе от комисия, определена със заповед на директора на ОУ „Васил Левски“  с явно наддаване на 25август 2016г. от 11,00 часа в училище.

Стъпка за наддаване – 5% от началната тръжна цена. Ако на търга се яви само един кандидат за имот, същият се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от НТЦ, завишена с една стъпка.

Такса за участие в търга – 20 лв.

Молба за участие в търга се внася до 11 часа на  24.08.2016г. в канцеларията на училището, заедно със следните документи:

-копие на документ за самоличност;

-за платена такса и депозит;

-регистрация като търговец или друго юридическо лице, БУЛСТАТ;

Такса и депозит се внасят по банков път, както следва:

ИАБ – Ямбол по сметка BG81IABG70943100662600,  BIC IABGBGSF – ОУ „Васил Левски“с.Тенево.

До участие в търга се допускат физически и юридически лица.   В деня на търга участниците представят документи за самоличност. Лица, които имат просрочени задължения към ОУ „Васил Левски“с.Тенево към датата на провеждане на търга, не се допускат до участие в него.

Наемната цена се заплаща, както следва:

-100% при сключване на договора – за първата стопанска година;

-наемната цена за всяка следваща година се заплаща на 100% до 30.08. на годината, предхождаща годината, за която се отнасят;

 

ДОРА ГЕОРГИЕВА

Директор на ОУ“Васил Левски“

 

 

 
Банер