Нов търг на 25 септември 2015 г.
Вторник, 15 Септември 2015г. 07:47ч.    PDF Печат Е-поща

УТВЪРЖДАВАМ: /................../

КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА"

/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

ГР. ЯМБОЛ 11.09.2015г.

На основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа"-Ямбол и Заповед № РД-1203 от 11.09.2015г. на Кмета на Община „Тунджа" - Ямбол,

О Б Я В Я В А М:

1. Публичен търг за учредяване възмездно право на строеж за построяване на жилищни сгради по одобрени строителни книжа върху недвижими имоти общинска собственост, както следва:

-право на строеж върху РЗП от 97,36кв.м в дворно място, цялото с площ от 590,00 кв.м, представляващо УПИ ІХ, в кв. 33 по плана на с. Калчево, при граници на УПИ: север - улица; изток – улица; юг – УПИ ІІ за озеленяване и запад – терен за озеленяване, при начална тръжна цена 805,00лв., без ДДС, депозит за участие в търг 80,00 лв, такса за участие в търг 30,00 лв.

Цената на строителните книжа е в размер на 2400лв.

- право на строеж върху РЗП от 118,23кв.м в дворно място, цялото с площ от 2530,00 кв.м, представляващо УПИ V 3, в кв. 1 по плана на с. Бояджик, при граници на УПИ: север - улица; изток – улица; юг – УПИ ІІ за озеленяване и запад – терен за озеленяване, при начална тръжна цена 1755,00лв., без ДДС, депозит за участие в търг 176,00 лв, такса за участие в търг 30,00 лв.

Цената на строителните книжа е в размер на 2400лв.

- право на строеж върху РЗП от 118,23кв.м в дворно място, цялото с площ от 1050,00 кв.м, представляващо УПИ ХІІ 380, в кв. 72 по плана на с. Бояджик, при граници на УПИ: север - улица; изток – улица; юг – УПИ ІІ за озеленяване и запад – терен за озеленяване, при начална тръжна цена 1755,00лв., без ДДС, депозит за участие в търг 176,00 лв, такса за участие в търг 30,00 лв. Цена на строителните книжа в размер на 2400лв.

- право на строеж върху РЗП от 97,36кв.м в дворно място, цялото с площ от 1075,00 кв.м, представляващо УПИ ХІІІ 172, в кв. 16 по плана на с. Бояджик, при граници на УПИ: север - улица; изток – улица; юг – УПИ ІІ за озеленяване и запад – терен за озеленяване, при начална тръжна цена 1445,00лв., без ДДС, депозит за участие в търг 145,00 лв, такса за участие в търг 30,00 лв.

Цената на строителните книжа е в размер на 2400лв.

- право на строеж върху РЗП от 97,36кв.м в дворно място, цялото с площ от 1020,00 кв.м, представляващо УПИ ІV , в кв. 31 по плана на с. Козарево, при граници на УПИ: север - улица; изток – улица; юг – УПИ ІІ за озеленяване и запад – терен за озеленяване, при начална тръжна цена 805,00лв., без ДДС, депозит за участие в търг 81,00 лв, такса за участие в търг 30,00 лв.

Цената на строителните книжа е в размер на 2400лв.

- право на строеж върху РЗП от 118,23кв.м. в дворно място, цялото с площ от 1245,00 кв.м, представляващо УПИ V , в кв. 31 по плана на с. Козарево, при граници на УПИ: север - улица; изток – улица; юг – УПИ ІІ за озеленяване и запад – терен за озеленяване, при начална тръжна цена 980,00лв., без ДДС, депозит за участие в търг 98,00 лв, такса за участие в търг 30,00 лв.

Цената на строителните книжа е в размер на 2920лв.

- право на строеж върху РЗП от 116,18кв.м в дворно място, цялото с площ от 362,00 кв.м, представляващо УПИ І 501.1 , в кв. 31 по плана на с. Завой, при граници на УПИ: север - улица; изток – улица; юг – УПИ ІІ за озеленяване и запад – терен за озеленяване, при начална тръжна цена 961,00лв., без ДДС, депозит за участие в търг 96,00 лв, такса за участие в търг 30,00 лв.

Цената на строителните книжа е в размер на 2870лв.

- право на строеж върху РЗП от 118,23кв.м в дворно място, цялото с площ от 670,00 кв.м, представляващо УПИ VІ, в кв. 24 по плана на с. Хаджидимитрово, при граници на УПИ: север - улица; изток – улица; юг – УПИ ІІ за озеленяване и запад – терен за озеленяване, при начална тръжна цена 805,00лв., без ДДС, депозит за участие в търг 81,00 лв, такса за участие в търг 30,00 лв.

Цената на строителните книжа е в размер на 2400лв.

- право на строеж върху РЗП от 97,36кв.м в дворно място, цялото с площ от 690,00 кв.м, представляващо УПИ VІІ, в кв. 24 по плана на с. Хаджидимитрово, при граници на УПИ: север - улица; изток – улица; юг – УПИ ІІ за озеленяване и запад – терен за озеленяване, при начална тръжна цена 805,00лв., без ДДС, депозит за участие в търг 81,00 лв, такса за участие в търг 30,00 лв.

Цената на строителните книжа е в размер на 2400лв.

- право на строеж върху РЗП от 118,23кв.м в дворно място, цялото с площ от 790,00 кв.м, представляващо УПИ ІХ, в кв. 23 по плана на с. Хаджидимитрово, при граници на УПИ: север - улица; изток – улица; юг – УПИ ІІ за озеленяване и запад – терен за озеленяване, при начална тръжна цена 980,00лв., без ДДС, депозит за участие в търг 98,00 лв, такса за участие в търг 30,00 лв.

Цената на строителните книжа е в размер на 2920лв.

2. Лицето спечелило търга се задължава да заплати цената на строителните книжа и да построи жилищна сграда, съгласно одобрени строителни книжа, включващи изготвен инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж в срок до 5/пет/ години от подписване на договора по чл.37, ал.7 от ЗОС.

Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ. Когато на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Търгът ще се проведе на 25.09.2015г., от 9:30 часа в сградата на община „Тунджа".

Време за оглед на обекта до 24.09.2015г., чрез кмета на населеното място. Информация за търга може да се получи в стая № 306 и № 307, ет. ІІІ на общината и на тел.046 684 302 /303/

Заявление за участие в търга се подава до кмета на община „Тунджа", в срок до 24.09.2015г.

Таксите за участие в търга и определеният депозит се внасят по банков път по сметка на община „Тунджа" в ИА Банк – Ямбол, в срок до 24.09.2015г. както следва:

Такси – ИАБ- Ямбол, по сметка BG39ІABG70948400438000, BIC ІABGBGSF, вид плащане:448007.

Депозит-ИАБ- Ямбол, по сметка BG74ІABG70943300438300, BIC ІABGBGSF-Други дейности по икономиката.

До участие в търга се допускат физически и юридически лица. Лица, които имат просрочени задължения към община „Тунджа" към датата на провеждане на търга не се допускат до участие в него.

В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такси и депозит, документ доказващ регистрация като търговец или др. ЮЛ, ЕИК/Булстат, Обходен лист за липса на задължения /по образец/.

 
Банер