Търг на 25 август 2015 г.
Понеделник, 17 Август 2015г. 07:18ч.    PDF Печат Е-поща

УТВЪРЖДАВАМ: /................../

КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА"

/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

ГР. ЯМБОЛ 14..08.2015г.

На основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа"-Ямбол и Заповед № РД-1048 от 14.08.2015г. на Кмета на Община „Тунджа" - Ямбол,

О Б Я В Я В А М:

Публичен търг за продажба на общински недвижим имоти, както следва:

- дворно място, цялото с площ от 4600,00 кв.м, представляващо УПИ І 460, в кв. 58 по плана на с. ГОЛЯМ МАНАСТИР, при граници на УПИ: север - улица; изток – улица; юг – УПИ ІІ за озеленяване и запад – терен за озеленяване, при начална тръжна цена 8500,00лв., без ДДС, депозит за участие в търг 850,00 лв, такса за участие в търг 30,00 лв.

- дворно място, цялото с площ от 1390,00 кв.м, представляващо УПИ VІІІ, в кв. 49 по плана на с. СИМЕОНОВО, при граници на УПИ: север - УПИ VІІ; изток – улица; юг - улица и запад – терен извън регулация, при начална тръжна цена 4300,00лв., без ДДС, депозит за участие в търг 430,00 лв, такса за участие в търг 30,00 лв.

- дворно място, цялото с площ от 1660,00 кв.м, представляващо УПИ І, в кв. 51 по плана на с. СИМЕОНОВО, при граници на УПИ: север - улица; изток – улица; юг – УПИ ІІ и запад - улица, при начална тръжна цена 6590,00лв., без ДДС, депозит за участие в търг 659,00 лв, такса за участие в търг 30,00 лв.

-земеделска земя, лозови насаждения, с площ от 0,623 дка, представляваща ПИ № 011135 по КВС на землището на с. КОЗАРЕВО, при граници на ПИ: ПИ № 011134, ПИ № 011304, ПИ № 011136 и ПИ № 000237, при начална тръжна цена 780,00 лв, без ДДС, депозит за участие в търг 78,00 лв., такса за участие в търг 30,00 лв.

-земеделска земя, лозови насаждения, с площ от 0,431 дка, представляваща ПИ № 011137 по КВС на землището на с. КОЗАРЕВО, при граници на ПИ: ПИ № 011136, ПИ № 011139 и ПИ № 000237, при начална тръжна цена 550,00 лв, без ДДС, депозит за участие в търг 55,00 лв, такса за участие в търг 30,00 лв.

-земеделска земя, с НТП –за вилна сграда, представляваща поземлен имот с идентификатор № 68878.16.8, с площ от 0,816 дка, по КК на земи в с.СТАРА РЕКА, при граници на ПИ: ПИ № 68878.16.10; № 68878.16.11; № 68878.16.12; № 68878.16.13; № 68878.16.3; № 6887816.5; № 68878.16.6; № 68878.16.7; и № 6887816.9, при начална тръжна цена 3000,00 лв, без ДДС, депозит за участие в търг 88,00 лв, такса за участие в търг 30,00 лв.

-масивна сграда/бивша баня/, застроена на площ от 116кв.м., заедно с дворното място в което е построена цялото с площ от 1780кв.м., представляващо УПИ V 294, в кв. 38 по плана на с.Челник, при граници на УПИ: север-улица; изток-УПИ ІV 286 и улица; юг-УПИ УПИ ХІІІ 295 и запад-УПИ VІ 301, при начална тръжна цена 8100,00 лв, без ДДС, депозит за участие в търг 810,00 лв, такса за участие в търг 30,00 лв.

Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ. Когато на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Търгът ще се проведе на 25.08.2015г., от 9:30 часа в сградата на община „Тунджа".

Време за оглед на обекта до 24.08.2015г., чрез кмета на населеното място. Информация за търга може да се получи в стая № 306 и № 307, ет. ІІІ на общината и на тел.046 684 302 /303/

Заявление за участие в търга се подава до кмета на община „Тунджа", в срок до 24.08.2015г.

Таксите за участие в търга и определеният депозит се внасят по банков път по сметка на община „Тунджа" в ИА Банк – Ямбол, в срок до 24.08.2015г. както следва:

Такси – ИАБ- Ямбол, по сметка BG39ІABG70948400438000, BIC ІABGBGSF, вид плащане:448007.

Депозит-ИАБ- Ямбол, по сметка BG74ІABG70943300438300, BIC ІABGBGSF-Други дейности по икономиката.

До участие в търга се допускат физически и юридически лица. Лица, които имат просрочени задължения към община „Тунджа" към датата на провеждане на търга не се допускат до участие в него.

В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такси и депозит, документ доказващ регистрация като търговец или др. ЮЛ, ЕИК/Булстат, Обходен лист за липса на задължения /по образец/.

 
Банер