Търг на 26 юни 2015 г.
Четвъртък, 18 Юни 2015г. 15:32ч.    PDF Печат Е-поща

СОУ „ Свети   Паисий  Хилендарски”, община Тунджа, област Ямбол обявява Публичен търг за отдаване под наем на училищна  земеделска земя  в землището на с. Скалица от 10 /десет/ стопански години, представляваща

 

ПИ№

Местност

НТП

категория

Площ

/дка/

НТЦ

лв/год.

Депозит

/лв/

 

026002

Карапчата

нива

ІV

200,000

6000,00

 

500,00

 

     

ТЪРГЪТ ще се проведе по реда на чл. 66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на Община „Тунджа”, област Ямбол.

Търгът ще се проведе на  26.06.2015год. от 9,30 часа в сградата на община “Тунджа”.

Стъпка за наддаване - 5% от НТЦ.

ТАКСА за участие в търга -  15.00 лв.

МОЛБА до кмета на община „Тунджа”, се внасят до 25.06.2015год.

Таксата и депозита се внасят  по банков път, както следва:

Такса-ИАБ-Ямбол по сметка BG39IABG70948400438000, BIC IABGBGSF, вид плащане: 448007

Депозит - ИАБ-Ямбол по сметка BG89IАBG70943300662100, BIC IABGBGSF

СОУ „СВЕТИ ПАЙСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ”  с. СКАЛИЦА.

До участие в търга се допускат физически и юридически лица.

В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такса и депозит, регистрация като търговец или друго юридическо лице, Булстат, Обходен лист за липса на задължения към общината/по образец/

Лица, които имат просрочени задължения към общината към датата на провеждане на търга не се допускат до участие в него.

Наемната цена се заплаща:

100% при сключване на договора за -І-ва стопанска година;

100% за всяка следваща година  до 30.08.

 
Банер