Публичен търг за продажба на общински недвижими имоти, за които не е осъществена процедура по промяна предназначението
Вторник, 09 Юни 2015г. 07:52ч.    PDF Печат Е-поща

УТВЪРЖДАВАМ: /................../

КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА"

/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

ГР. ЯМБОЛ 05.06.2015г.

На основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа"-Ямбол и Заповед № РД-0740 от 05.06.2015г. на Кмета на Община „Тунджа"-Ямбол,

О Б Я В Я В А М:

Публичен търг за продажба на общински недвижими имоти, за които не е осъществена процедура по промяна предназначението, съгласно глава III от раздел 5 от Закона за горите, както следва:

-УПИ І 93044, кв.93, целият с площ от 1915.7кв.м., съгласно влязъл в сила ПУП, идентичен с част от ПИ № 093044 по КВС на землището на с.ПОБЕДА, при граници на УПИ: север-землищна граница; изток УПИ ІІ 93044; юг-улица и запад – ПИ № 093043, при начална тръжна цена 13750.00лв., без ДДС, депозит за участие в търг 1375.00лв, такса за участие в търг 30.00лв.

-УПИ ІІ 93044, кв.93, целият с площ от 1996.5кв.м., съгласно влязъл в сила ПУП, идентичен с част от ПИ № 093044 по КВС на землището на с.ПОБЕДА, при граници на УПИ: север-землищна граница; изток УПИ ІІІ 93044; юг-улица и запад – УПИ І 93044, при начална тръжна цена 14710.00лв., без ДДС, депозит за участие в търг 1471.00лв, такса за участие в търг 30.00лв.

-УПИ ІІІ 93044, кв.93, целият с площ от 1994.1 кв.м., съгласно влязъл в сила ПУП, идентичен с част от ПИ № 093044 по КВС на землището на с.ПОБЕДА, при граници на УПИ: север-землищна граница; изток УПИ ІV 93044; юг-улица и запад – УПИ ІІ 93044, при начална тръжна цена 14730.00лв., без ДДС, депозит за участие в търг 1473.00лв, такса за участие в търг 30.00лв.

-УПИ ІV 93044, кв.93, целият с площ от 2020.00 кв.м., съгласно влязъл в сила ПУП, идентичен с част от ПИ № 093044 по КВС на землището на с.ПОБЕДА, при граници на УПИ: север-землищна граница; изток УПИ V 93044, 93034; юг-улица и запад – УПИ ІІІ 93044, при начална тръжна цена 14910.00лв., без ДДС, депозит за участие в търг 1491.00лв, такса за участие в търг 30.00лв.

-УПИ V 93034, 93044, кв.93, целият с площ от 2002.9 кв.м., съгласно влязъл в сила ПУП, идентичен с части от ПИ № 093034 и ПИ № 093044 по КВС на землището на с.ПОБЕДА, при граници на УПИ: север-землищна граница; изток УПИ VІ 93044, 93034; юг-улица и запад – УПИ ІV 93044, при начална тръжна цена 14910.00лв., без ДДС, депозит за участие в търг 1491.00лв, такса за участие в търг 30.00лв.

-УПИ VІ 93034, 93044, кв.93, целият с площ от 1355.2 кв.м., съгласно влязъл в сила ПУП, идентичен с части от ПИ № 093034 и ПИ № 093044 по КВС на землището на с.ПОБЕДА, при граници на УПИ: север-землищна граница; изток УПИ VІІ 93034, 93044; юг-улица и запад –УПИ V 93034,93044, при начална тръжна цена 9940.00лв., без ДДС, депозит за участие в търг 994.00лв, такса за участие в търг 30.00лв.

-УПИ VІІ 93034, 93044, кв.93, целият с площ от 1462.2 кв.м., съгласно влязъл в сила ПУП, идентичен с части от ПИ № 093034 и ПИ № 093044 по КВС на землището на с.ПОБЕДА, при граници на УПИ: север-землищна граница; изток УПИ VІІІ 93034; юг-улица и запад –УПИ VІ 93034,93044, при начална тръжна цена 11100.00лв., без ДДС, депозит за участие в търг 1110.00лв, такса за участие в търг 30.00лв.

-УПИ VІІІ 93034, кв.93, целият с площ от 1517.4 кв.м., съгласно влязъл в сила ПУП, идентичен с част от ПИ № 093034 по КВС на землището на с.ПОБЕДА, при граници на УПИ: север-землищна граница; изток УПИ ІХ 93034; юг-улица и запад –УПИ VІІ 93034,93044, при начална тръжна цена 11580.00лв., без ДДС, депозит за участие в търг 1158.00лв, такса за участие в търг 30.00лв.

-УПИ ІХ 93034, кв.93, целият с площ от 1543.6 кв.м., съгласно влязъл в сила ПУП, идентичен с част от ПИ № 093034 по КВС на землището на с.ПОБЕДА, при граници на УПИ: север-землищна граница; изток УПИ Х 93034; юг-улица и запад –УПИ VІІІ 93034, при начална тръжна цена 11820.00лв., без ДДС, депозит за участие в търг 1182.00лв, такса за участие в търг 30.00лв.

-УПИ Х 93034, кв.93, целият с площ от 1569.1 кв.м., съгласно влязъл в сила ПУП, идентичен с част от ПИ № 093034 по КВС на землището на с.ПОБЕДА, при граници на УПИ: север-землищна граница; изток УПИ ХІ 93034; юг-улица и запад –УПИ ІХ 93034, при начална тръжна цена 11640.00лв., без ДДС, депозит за участие в търг 1164.00лв, такса за участие в търг 30.00лв.

-УПИ ХІ 93034, кв.93, целият с площ от 1569.2 кв.м., съгласно влязъл в сила ПУП, идентичен с част от ПИ № 093034 по КВС на землището на с.ПОБЕДА, при граници на УПИ: север-землищна граница; изток УПИ ХІІ 93034; юг-улица и запад –УПИ Х 93034, при начална тръжна цена 11580.00лв., без ДДС, депозит за участие в търг 1158.00лв, такса за участие в търг 30.00лв.

-УПИ ХІІ 93034, кв.93, целият с площ от 1554.4 кв.м., съгласно влязъл в сила ПУП, идентичен с част от ПИ № 093034 по КВС на землището на с.ПОБЕДА, при граници на УПИ: север-землищна граница; изток УПИ ХІІІ 93034; юг-улица и запад –УПИ ХІ 93034, при начална тръжна цена 10930.00лв., без ДДС, депозит за участие в търг 1093.00лв, такса за участие в търг 30.00лв.

-УПИ ХІІІ 93034, кв.93, целият с площ от 2752.9 кв.м., съгласно влязъл в сила ПУП, идентичен с част от ПИ № 093034 по КВС на землището на с.ПОБЕДА, при граници на УПИ: север-землищна граница; изток ПИ 93009; юг-улица и запад –УПИ ХІІ 93034, при начална тръжна цена 21050.00лв., без ДДС, депозит за участие в търг 2105.00лв, такса за участие в търг 30.00лв.

-УПИ І 93044, кв.93а, целият с площ от 1024.6 кв.м., съгласно влязъл в сила ПУП, идентичен с част от ПИ № 093044 по КВС на землището на с.ПОБЕДА, при граници на УПИ: север-улица; изток УПИ II 93044; юг-улица и запад –ПИ 93043, при начална тръжна цена 7170.00лв., без ДДС, депозит за участие в търг 717.00лв, такса за участие в търг 30.00лв.

-УПИ ІІ 93044, кв.93а, целият с площ от 926.1 кв.м., съгласно влязъл в сила ПУП, идентичен с част от ПИ № 093044 по КВС на землището на с.ПОБЕДА, при граници на УПИ: север-улица; изток УПИ III 93044; юг-улица и запад –УПИ І 93044, при начална тръжна цена 6660.00лв., без ДДС, депозит за участие в търг 666.00лв, такса за участие в търг 30.00лв.

-УПИ ІІІ 93044, кв.93а, целият с площ от 1011.5 кв.м., съгласно влязъл в сила ПУП, идентичен с част от ПИ № 093044 по КВС на землището на с.ПОБЕДА, при граници на УПИ: север-улица; изток УПИ ¬¬ІV 93044; юг-улица и запад –УПИ ІІ 93044, при начална тръжна цена 7220.00лв., без ДДС, депозит за участие в търг 722.00лв, такса за участие в търг 30.00лв.

-УПИ ІV 93044, кв.93а, целият с площ от 922.8 кв.м., съгласно влязъл в сила ПУП, идентичен с част от ПИ № 093044 по КВС на землището на с.ПОБЕДА, при граници на УПИ: север-улица; изток УПИ V 93044; юг-улица и запад –УПИ ІІI 93044, при начална тръжна цена 6760.00лв., без ДДС, депозит за участие в търг 676.00лв., такса за участие в търг 30.00лв.

-УПИ V 93044, кв.93а, целият с площ от 847.4 кв.м., съгласно влязъл в сила ПУП, идентичен с част от ПИ № 093044 по КВС на землището на с.ПОБЕДА, при граници на УПИ: север-улица; изток УПИ ¬¬VI 93044; юг-улица и запад –УПИ ІV 93044, при начална тръжна цена 6220.00лв., без ДДС, депозит за участие в търг 622.00лв., такса за участие в търг 30.00лв.

-УПИ VI 93044, кв.93а, целият с площ от 775.5 кв.м., съгласно влязъл в сила ПУП, идентичен с част от ПИ № 093044 по КВС на землището на с.ПОБЕДА, при граници на УПИ: север-улица; изток УПИ ¬¬VII 93044; юг-улица и запад –УПИ V 93044, при начална тръжна цена 5700.00лв., без ДДС, депозит за участие в търг 570.00лв., такса за участие в търг 30.00лв.

-УПИ VII 93044, кв.93а, целият с площ от 736.3 кв.м., съгласно влязъл в сила ПУП, идентичен с част от ПИ № 093044 по КВС на землището на с.ПОБЕДА, при граници на УПИ: север-улица; изток УПИ ¬¬VIII 93044; юг-улица и запад –УПИ VI 93044, при начална тръжна цена 5270.00лв., без ДДС, депозит за участие в търг 527.00лв., такса за участие в търг 30.00лв.

-УПИ VIII 93044, кв.93а, целият с площ от 723.7 кв.м., съгласно влязъл в сила ПУП, идентичен с част от ПИ № 093044 по КВС на землището на с.ПОБЕДА, при граници на УПИ: север-улица; изток УПИ I¬¬X 93044 и УПИ ¬¬X 93044; юг-улица и запад –УПИ VII 93044, при начална тръжна цена 5520.00лв., без ДДС, депозит за участие в търг 552.00лв., такса за участие в търг 30.00лв.

-УПИ X 93044, кв.93а, целият с площ от 614.6 кв.м., съгласно влязъл в сила ПУП, идентичен с част от ПИ № 093044 по КВС на землището на с.ПОБЕДА, при граници на УПИ: север-улица; изток УПИ ¬¬XI 93034, 93044; юг-улица и запад –УПИ VIII 93044, при начална тръжна цена 4670.00лв., без ДДС, депозит за участие в търг 467.00лв., такса за участие в търг 30.00лв.

-УПИ XI 93034, 93044, кв.93а, целият с площ от 584.0 кв.м., съгласно влязъл в сила ПУП, идентичен с части от ПИ № 093034 и ПИ № 093044 по КВС на землището на с.ПОБЕДА, при граници на УПИ: север-улица; изток УПИ ¬¬XII 93034, 93044; юг-улица и запад –УПИ X 93044, при начална тръжна цена 3970.00лв., без ДДС, депозит за участие в търг 397.00лв., такса за участие в търг 30.00лв.

-УПИ XII 93034, 93044, кв.93а, целият с площ от 447.1 кв.м., съгласно влязъл в сила ПУП, идентичен с части от ПИ № 093034 и ПИ № 093044 по КВС на землището на с.ПОБЕДА, при граници на УПИ: север-улица; изток УПИ ¬¬XIII 93034; юг-улица и запад –УПИ XI 93034, 93044, при начална тръжна цена 3030.00лв., без ДДС, депозит за участие в търг 303.00лв., такса за участие в търг 30.00лв.

-УПИ XIII 93034, кв.93а, целият с площ от 405.6 кв.м., съгласно влязъл в сила ПУП, идентичен с част от ПИ № 093034 по КВС на землището на с.ПОБЕДА, при граници на УПИ: север-улица; изток УПИ ¬¬XIV 93034; юг-улица и запад –УПИ XII 93034, 93044, при начална тръжна цена 2760.00лв., без ДДС, депозит за участие в търг 276.00лв., такса за участие в търг 30.00лв

-УПИ XIV 93034, кв.93а, целият с площ от 407.1 кв.м., съгласно влязъл в сила ПУП, идентичен с част от ПИ № 093034 по КВС на землището на с.ПОБЕДА, при граници на УПИ: север-улица; изток УПИ ¬¬XV 93034; юг-улица и запад –УПИ XIII 93034, при начална тръжна цена 2770.00лв., без ДДС, депозит за участие в търг 277.00лв., такса за участие в търг 30.00лв

-УПИ XV 93034, кв.93а, целият с площ от 401.2 кв.м., съгласно влязъл в сила ПУП, идентичен с част от ПИ № 093034 по КВС на землището на с.ПОБЕДА, при граници на УПИ: север-улица; изток-улица; юг-улица и запад –УПИ XIV 93034, при начална тръжна цена 2690.00лв., без ДДС, депозит за участие в търг 269.00лв., такса за участие в търг 30.00лв.

Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ. Когато на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Търгът ще се проведе на 26.06.2015г., от 9:30 часа в сградата на община „Тунджа".

Време за оглед на обекта до 25.06.2015г., чрез кмета на населеното място. Информация за търга може да се получи в стая № 306 и № 307, ет. ІІІ на общината и на тел.046 684 302 /303/

Заявление за участие в търга се подава до кмета на община „Тунджа", в срок до 25.06.2015г.

Таксите за участие в търга и определеният депозит се внасят по банков път по сметка на община „Тунджа" в ИА Банк – Ямбол, в срок до 25.06.2015г. както следва:

Такси – ИАБ- Ямбол, по сметка BG39ІABG70948400438000, BIC ІABGBGSF, вид плащане:448007.

Депозит-ИАБ- Ямбол, по сметка BG74ІABG70943300438300, BIC ІABGBGSF-Други дейности по икономиката.

До участие в търга се допускат физически и юридически лица. Лица, които имат просрочени задължения към община „Тунджа" към датата на провеждане на търга не се допускат до участие в него.

В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такси и депозит, документ доказващ регистрация като търговец или др. ЮЛ, ЕИК/Булстат, Обходен лист за липса на задължения /по образец/.

 
Банер