Публичен търг за продажба на общински недвижими имоти на 26 юни 2015 г.
Вторник, 09 Юни 2015г. 07:51ч.    PDF Печат Е-поща

УТВЪРЖДАВАМ: /................../

КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА"

/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

ГР. ЯМБОЛ 05.06.2015г.

На основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа"-Ямбол и Заповед № РД-0741 от 05.06.2015г. на Кмета на Община „Тунджа" - Ямбол,

О Б Я В Я В А М:

Публичен търг за продажба на общински недвижими имоти, както следва:

-противопаразитна вана за овце, на ЗП от 19,80кв.м. с прилежаща приземна обслужваща бетонова площадка с площ от 93,00кв.м., разположени в парцел V, държавна собственост, в стопански двор овцеферма в с.РОЗА, при граници на имота:ПИ № № 000311, 200019, 000337 и 042054, при начална тръжна цена 860,00лв., без ДДС, депозит за участие в търга 86,00лв, такса за участие в търга 30,00лв.

-двуетажна масивна сграда /бивша хижа/, застроена на площ от 315,00кв.м. и едноетажна масивна сграда пристройка, застроена на площ от 216кв.м., изградена на етап груб строеж в ПИ № 000308 по КВС на землището на с. МИЛАДИНОВЦИ, при граници на имота: ПИ № № 000307, 000201, 033029, 033041, 033010, 000309, 000310 и 000314, при начална тръжна цена 20500,00лв., без ДДС, депозит за участие в търг 2050,00лв, такса за участие в търг 30,00лв.

Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ. Когато на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Търгът ще се проведе на 26.06.2015г., от 9:30 часа в сградата на община „Тунджа".

Време за оглед на обекта до 25.06.2015г., чрез кмета на населеното място. Информация за търга може да се получи в стая № 306 и № 307, ет. ІІІ на общината и на тел.046 684 302 /303/

Заявление за участие в търга се подава до кмета на община „Тунджа", в срок до 25.06.2015г.

Таксите за участие в търга и определеният депозит се внасят по банков път по сметка на община „Тунджа" в ИА Банк – Ямбол, в срок до 25.06.2015г. както следва:

Такси – ИАБ- Ямбол, по сметка BG39ІABG70948400438000, BIC ІABGBGSF, вид плащане:448007.

Депозит-ИАБ- Ямбол, по сметка BG74ІABG70943300438300, BIC ІABGBGSF-Други дейности по икономиката.

До участие в търга се допускат физически и юридически лица. Лица, които имат просрочени задължения към община „Тунджа" към датата на провеждане на търга не се допускат до участие в него.

В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такси и депозит, документ доказващ регистрация като търговец или др. ЮЛ, ЕИК/Булстат, Обходен лист за липса на задължения /по образец/.

 
Банер