Търг на 20 май 2015 г.
Понеделник, 18 Май 2015г. 21:27ч.    PDF Печат Е-поща

На основание чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Заповед № РД-0597 от 07.05.2015г., Община “Тунджа” гр.Ямбол

О Б Я В Я В АМ:

Публичен търг за предоставяне под наем за срок от 10/десет/ години на имот частна общинска собственост на територията на Община „Тунджа”, както следва:

Населено място  Описание на имота по АОС Местонахождение Площ/кв.м/  Вид дейност  НТЦлв/год. без ДДС Депозит /лева/ 
1. Савино Дворно място Кв.1УПИ І  68 3755 Земеделска 113 120

Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ.  Ако на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Търгът ще се проведе на 20.05.2015год. от 9,30 часа в сградата на Община „Тунджа”, гр.Ямбол.

Време за оглед на обекта до 19.05.2015год. чрез кмета на населеното място.

Информация за обекта може да се получи в стая №№ 306, 307, ет.ІІІ на общината.

Таксата за участие в търга в размер на 15 лева и определеният депозит се внасят по банков път по сметка на община „Тунджа” в ИА Банк – Ямбол, в срок до 19.05.2015г. както следва:

Такса – ИАБ- Ямбол, по сметка BG39ІABG70948400438000, BIC ІABGBGSF,  вид плащане:448007.

Депозит –ИАБ- Ямбол, по сметка BG74ІABG70943300438300, BIC ІABGBGSF-Други дейности по икономиката.

МОЛБА за участие в търга се подава до кмета на Община “Тунджа” до 19.05.2015год. в Админ. център, етаж І на Община „Тунджа”.

ЛИЦА, които имат просрочени задължения към Община “Тунджа” към датата на провеждане на търга, не се допускат до участие в него.В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такса и депозит, актуално състояние и съдебна регистрация за фирма,  Булстат, Обходен лист за липса на задължения.

 
Банер