Нови два търга на 28 април 2015 г.
Четвъртък, 23 Април 2015г. 15:57ч.    PDF Печат Е-поща

На основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа”-Ямбол и Заповед № РД-0521 от 21.04.2015г. на Кмета на Община  „Тунджа”-Ямбол, 

О   Б   Я   В   Я   В   А   М:

Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижими имоти, както следва:

-дворно място, цялото с площ от 745,00кв.м., представляващо УПИ VІ, в кв.1 по плана на с.ДРАЖЕВО, при граници на УПИ: север-улица;  изток-УПИ І10 и УПИ V 10; юг-УПИ-улица и запад-улица, при начална тръжна цена 2600,00лв., без ДДС, депозит за участие  в търга 260,00лв, такса за участие в търга 30,00лв.

-едноетажна масивна сграда/бивша ЦДГ/, на застроена площ от 120кв.м., заедно с дворното място в което е построена, цялото с площ от 1000кв.м., представляващо УПИ ІІ 289, в кв. 38, по плана на с.ЧЕЛНИК, при граници на УПИ: север-площад; изток, юг и запад УПИ-V, с начална тръжна цена 8000,00лв., без ДДС, депозит за участие в търга 800,00лв и  такса за участие в търга 30,00лв;

Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ.  Ако на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Търгът ще се проведе на 28.04.2015г., от 9,30 часа в сградата на община  „Тунджа”.

Време за оглед на обекта до 27.04.205г., чрез кмета на населеното място. Информация за търга може да се получи в стая № 306 и № 307, ет. ІІІ на общината и на тел.046 684 302 /303/

Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ.  Когато на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Заявление  за участие в търга се подава до кмета на община „Тунджа” в срок до 27.04.2015г. Таксите  за участие в търга и  определеният депозит се внасят по банков път по сметка на община „Тунджа” в ИА Банк – Ямбол, в срок до 27.04.2015г. както следва:

Такси – ИАБ- Ямбол, по сметка BG39ІABG70948400438000, BIC ІABGBGSF, вид плащане:448007.

Депозит-ИАБ- Ямбол, по сметка BG74ІABG70943300438300, BIC ІABGBGSF-Други дейности по икономиката.

До участие в търга се допускат физически и юридически лица. Лица, които имат просрочени задължения към община „Тунджа” към датата на провеждане на търга не се допускат до участие в него.

В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такси и депозит, документ доказващ регистрация като търговец или др. ЮЛ, ЕИК/Булстат, Обходен лист за липса на задължения /по образец/.

 

На основание чл.65 от НРПУРИВОС и Заповед № РД-0507 от 17.04.2015г., Община “Тунджа” гр.Ямбол

О Б Я В Я В АМ:

Публичен търг за предоставяне под наем за срок от 10/десет/ години на имоти-частнаобщинска собственост на територията на Община “Тунджа”, както следва:

№ по ред Населено място Землище  Вид на имота Площ/кв.м./ УПИ/ПИидентификатор
1. Кукорево Зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 489 40484.32.46
2. Кукорево Зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 523 40484.32.77
3. Кукорево Зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 823 40484.32.128
4. Кукорево Зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 514 40484.32.131
5. Кукорево Зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 428 40484.32.170
6. Кукорево Зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 483 40484.32.182
7. Кукорево Зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 606 40484.32.192
8. Кукорево Зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 538 40484.32.217
9. Кукорево Зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 422 40484.32.305

НТЦ-20,00лева за имот за година, без ДДС.

Депозит-20,00лв за имот

Такса за участие в търга 15,00лева за имот.

Стъпка за наддаване – 5% от началната тръжна цена.  Когато на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Търгът ще се проведе на 28.04.2015г. от 9,30 часа в сградата на Община “Тунджа”.

Време за оглед на обекта до 27.04.2015г. чрез кмета на населеното място.

Информация за обекта може да се получи в стая №№ 306, 307, ет.ІІІ на общината.

Таксата за участие в търга и определеният депозит се внасят по банков път по сметка на община “Тунджа” в ИА Банк – Ямбол, в срок до 27.04.2015г. както следва:

Такса – ИАБ- Ямбол, по сметка BG39ІABG70948400438000, BIC ІABGBGSF,  вид плащане:448007.

Депозит –ИАБ- Ямбол, по сметка BG74ІABG70943300438300, BIC ІABGBGSF-Други дейности по икономиката.

МОЛБА за участие в търга се подава до кмета на Община “Тунджа” до 27.04.2015г. в Админ. център, етаж І на Община “Тунджа”.

ЛИЦА, които имат просрочени задължения към Община “Тунджа” към датата на провеждане на търга, не се допускат до участие в него.В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такса и депозит, актуално състояние и съдебна регистрация за фирма, Данъчен номер, Булстат, Обходен лист за липса на задължения.

 
Банер