Още три търга на 28 април 2015 г.
Четвъртък, 16 Април 2015г. 19:58ч.    PDF Печат Е-поща

На основание чл.65 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа”-Ямбол  и Заповед № РД-0467 от 14.04.2015г., на кмета на Община “Тунджа” - Ямбол

О Б Я В Я В АМ:

Публичен търг за предоставяне под наем за срок от 10 /десет/ години на части от имоти -публична  общинска собственост на територията на Община „Тунджа”, както следва:

Населено място Описание на имота по АОС Местонахождение Площ/кв.м/ Вид дейност НТЦлв/месбез ДДС Депозит /лева/
1. Тенево Помещение от кметство Кв. 20УПИ ХІ 12,00 офис 12,00 24,00

Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ.  Когато на публичния търг се яви само един кандидат, същият се обявява за спечелил търга по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Търгът ще се проведе на 28.04.2015г. от 9:30 часа, в сградата на Община „Тунджа”, гр.Ямбол.

Време за оглед на обекта до 27.04.2015г. чрез кмета на населеното място. Информация за обекта може да се получи в стая №№ 306, 307, ет.ІІІ на общината.

Таксата за участие в търга в размер на 15 лева и определеният депозит се внасят по банков път по сметка на община “Тунджа” в ИА Банк – Ямбол, в срок до 27.04.2015г., както следва:

Такса – ИАБ- Ямбол, по сметка BG39ІABG70948400438000, BIC ІABGBGSF,  вид плащане:448007.

Депозит –ИАБ- Ямбол, по сметка BG74ІABG70943300438300, BIC ІABGBGSF-Други дейности по икономиката.

МОЛБА за участие в търга се подава до кмета на Община “Тунджа” до 27.04.2015г. в Админ. център, етаж І на Община “Тунджа”.

ЛИЦА, които имат просрочени задължения към Община “Тунджа” към датата на провеждане на търга, не се допускат до участие в него. В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такса и депозит, актуално състояние и съдебна регистрация за фирма, Данъчен номер, Булстат, Обходен лист за липса на задължения.

 

На основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа”-Ямбол и Заповед № РД-0467 от 14.04.2015г. на Кмета на Община  „Тунджа”-Ямбол,

О   Б   Я   В   Я   В   А   М:

Публичен търг  за продажба на общински недвижими имоти, както следва:

-масивна сграда, със застроена площ от 228,00кв.м., заедно с дворното място място в което е построена, цялото с площ от 750,00кв.м., представляващо УПИ V, в кв.22 по плана на с.СКАЛИЦА, при граници на УПИ: север-УПИ ІV 113; изток-улица; юг-УПИ ХІІІ 114 и запад-УПИ ХІІІ 114, при начална тръжна цена 35230,00лв., без ДДС, депозит за участие  в търга 3523,00лв, такса за участие в търга 30,00лв.

-земеделска земя, временно неизползвана орна земя,  с площ от 1,213дка, представляващо ПИ № 029055 по КВС на землището на с.РОЗА, при граници на ПИ: ПИ № № 029056, 000005, 000143 и 000118, при начална тръжна цена 2800,00лв., без ДДС, депозит за участие  в търг 280,00лв, такса за участие в търг 30,00лв.

-масивна сграда на застроена площ от 88,88кв.м.,  заедно с дворното място в което е построена, цялото с площ от 1050кв.м., представляващо УПИ ХІІІ, в кв.38 по плана на с.КАЛЧЕВО, при граници на УПИ: север-УПИ  ІV 280; изток-УПИ V 284 и УПИ VІ 285; юг-улица и запад УПИ VІІ 283, с начална тръжна цена 11710,00 лева, без ДДС, депозит 1171,00 лева и такса за участие в търга  в размер на 30,00лева.

-земеделска земя, изоставена орна земя,  с площ от 11,116дка, представляващо ПИ № 189001 по КВС на землището на с.МАЛОМИР, при граници на ПИ: ПИ № № 000186, 189002, 189004, 027003, 027002, 027001, 027065, 001079, 000608 и 189005, при начална тръжна цена 18900,00лв., без ДДС, депозит за участие  в търг 1890,00лв, такса за участие в търг 30,00лв.

Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ.  Когато на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Търгът ще се проведе на 28.04.2015г., от 9:30 часа в сградата на община  „Тунджа”.

Време за оглед на обекта до 27.04.2015г., чрез кмета на населеното място. Информация за търга може да се получи в стая № 306 и № 307, ет. ІІІ на общината и на тел.046 684 302 /303/

Заявление  за участие в търга се подава до кмета на община „Тунджа”, в срок до 27.04.2015г. Таксите  за участие в търга и  определеният депозит се внасят по банков път по сметка на община „Тунджа” в ИА Банк – Ямбол, в срок до 27.04.2015г. както следва:

Такси – ИАБ- Ямбол, по сметка BG39ІABG70948400438000, BIC ІABGBGSF, вид плащане:448007.

Депозит-ИАБ- Ямбол, по сметка BG74ІABG70943300438300, BIC ІABGBGSF-Други дейности по икономиката.

До участие в търга се допускат физически и юридически лица. Лица, които имат просрочени задължения към община „Тунджа” към датата на провеждане на търга не се допускат до участие в него.

В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такси и депозит, документ доказващ регистрация като търговец или др. ЮЛ, ЕИК/Булстат, Обходен лист за липса на задължения /по образец/.

 

На основание чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа”-Ямбол и Заповед № РД-0466 от 14.04.2015г. на Кмета на Община „Тунджа”-Ямбол,

О  Б  Я  В  Я  В  А  М:

Публичен търг за предоставяне под наем на имоти - язовири общинска собственост на територията на Община „Тунджа” за срок от  10/десет/ години, както следва:

Землище ПИ№ Площ/дка/ Категория НТЦлв/год.без ДДС Депозит/лв/
1. Видинци 000123 119,460 І 2850 1450
2. Миладиновци 000091 30,210 ІІ 500 250
3. Маломир 000440 148,832 ІІ 2400 1200
4. Овчи кладенец 000488 29,440 І 710 355
5. Роза 000026 155,874 І 3720 1860
6. Стара река 000191 29,695 І 710 355
7. Стара река 000192 18,624 І 450 225
8. Стара река 000193 3,099 І 80 40
9. Стара река 000201 83,004 ІІ 1330 665
10 Скалица 000194 79,858 І 1910 955
11 СкалицаСкалицаОвчи кладенец

000004

000059

000037

328,310

342,089

315,260

ІІ 15800 7900
12 Чарган 000153 31,174 І 750 375

Със спечелилият търга да се сключат договори, при заплащане на 100% от годишната наемна цена за първата година и 100% за всяка следваща година до 30.01.на съответната година

Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ.  Когато на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Време за оглед на обектите до 27.04.2015г, чрез кмета на населеното място.

Информация  за обектите може да се получи в стая №306 и №307, ет. ІІІ на общината.

Молба за участие в търга се подава до кмета на община „Тунджа” в срок до 27.04.2015г.

Търгът ще се проведе на 28.04.2015г. от 9,30 часа в сградата на община  „Тунджа”.

Таксата за участие в търга размер на 15,00лв и определеният депозит се внасят по банков път по сметка на община  „Тунджа” в ИА Банк – Ямбол, в срок до 27.04.2015г. както следва:

Такса – ИАБ- Ямбол, по сметка BG39ІABG70948400438000, BIC ІABGBGSF,  вид плащане:448007.

Депозит –ИАБ- Ямбол, по сметка BG74ІABG70943300438300, BIC ІABGBGSF-Други дейности по икономиката.

До участие в търга се допускат  юридически лица.

Лица, които имат просрочени задължения към община „Тунджа” към датата на провеждане на търга не се допускат до участие в него.

В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такса и депозит, регистрация, като търговец или др.ю.л., Булстат, Обходен лист за липса на задължения.

 
Банер