Търг за отдаване под наем на земеделски земи на 28.04.2015
Четвъртък, 16 Април 2015г. 19:56ч.    PDF Печат Е-поща

На основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост  на ОбС „Тунджа”  и Заповед № РД-0476  от  15.04.2015г. на кмета на Община”Тунджа”-Ямбол

О  Б   Я   В   Я   В  А  М:

Публичен търг за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд за срок от 10 /десет/ стопански години, в съответствие с регистър на общинските имоти, както следва:

Землище

Ниви

Изоставени

ниви

Трайни

насаждения

Брой

имоти

Площ

/дка/

Брой

имоти

Площ

/дка/

Брой

имоти

Площ

/дка/

1.

Асеново

 

 

 

 

 

 

2.

Безмер

11

19,3

1

0,6

12

3,3

3.

Болярско

 

 

 

 

 

 

4.

Ботево

12

17,7

 

 

2

1,1

5.

Бояджик

6

4,1

12

78,4

19

12,0

6.

Веселиново

1

2,3

 

 

 

 

7.

Видинци

2

59,6

1

8,3

2

1,2

8.

Ген.Инзово

 

 

7

11,6

8

4,7

9.

Г.Манастир

28

439,5

22

292,1

8

29

10.

Г.Тошево

 

 

 

 

 

 

11.

Гълъбинци

1

1,1

4

10,3

39

27,7

12.

Дражево

50

44,0

22

40,6

79

40,9

13.

Драма

25

51,0

1

0,8

19

316,2

14.

Дряново

11

14,4

 

 

16

9,5

15.

Завой

3

14,1

7

194,0

5

2,4

16.

Златари

2

51.0

 

 

9

71.3

17.

Кабиле

5

4,8

23

56,9

1

0,5

18.

Калчево

15

146,8

 

 

1

96,0

19.

Каравелово

10

89,7

 

 

37

18,9

20.

Козарево

5

165,8

1

12,6

20

17,5

21.

Коневец

 

 

 

 

   35

15,8

22.

Кукорево

 

 

1

1,4

 

 

23.

Крумово

 

 

3

71,2

55

50,0

24.

Маломир

21

54,7

1

2,5

 

 

25.

Межда

 

 

 

 

 

 

26.

Меден клад.

7

6,8

2

2.0

6

5,0

27.

Миладиновци

1

36,8

 

 

6

5,2

28.

Могила

3

30,6

 

 

 

 

29.

Овчи кладенец

7

12,1

14

95,2

23

63,8

30.

Окоп

14

8,9

2

12,1

 

 

31.

Победа

6

90

 

 

16

30,0

32.

Роза

 

 

12

32.7

11

9,4

33.

Робово

5

47,5

2

16,1

 

 

34.

Савино

3

6,7

3

14,4

1

0,5

35.

Симеоново

 

 

 

 

12

6,0

36.

Сламино

 

 

 

 

15

8,6

37.

Скалица/Кунево

2

74,4

 

 

10

6,1

38.

Стара река

 

 

10

15,9

 

 

39.

Тенево

42

38.2

18

179,6

107

67,8

40.

Търнава

 

 

 

 

 

 

41.

Хаджидимитров

23

 

 

 

1

0,2

42.

Ханово

2

9,2

 

110,3

22

15,1

43.

Чарган

2

1,0

2

149,5

1

7,1

44.

Челник

2

0,4

14

57,5

8

4,1

 

ТЪРГЪТ ще се проведе на 28.04.2015г. от  9,30 часа в сградата на община “Тунджа”.

Началната тръжна цена  съгласно  НТП на имотите, както следва:

Ниви - 30,00лв/дка/година

Изоставени, засолени и наводнени  ниви -  25,00лв/дка/година,

Трайни насаждения /овощни градини и лозя/-20.00лв/дка/година

Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ.  Ако на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

ТАКСА за участие в търга -  15.00 лв за имот

ДЕПОЗИТ за участие в търга, както следва:

-имоти до 1дка - 15,00лв. за имот

-имоти до 5дка - 50,00лв за имот

-имоти от 5 до 10дка -  100,00лв за имот

-имоти над 10дка – 500,00лв за имот

МОЛБА до кмета на община “Тунджа”, таксата и съответния депозит се внасят до 27.04.2015година. Таксата и депозита се внасят  по банков път, както следва:

Такса-ИАБ-Ямбол по сметка BG39IABG70948400438000, BIC IABGBGSF, вид плащане: 448007

Депозит- ИАБ-Ямбол по сметка BG74IАBG70943300438300, BIC IABGBGSF-Други дейности по икономиката.

Време за оглед на имотите до 27.04.2015год.  Информация за имотите с приложения регистър може да се получи в стая № №  306, 307, ет.ІІІ на общината и на тел. 046 684-303 и 046 684 302

В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такса и депозит, регистрация като търговец или друго юридическо лице, Булстат, Обходен лист за липса на задължения към общината /по образец/

Лица, които имат просрочени задължения към общината към датата на провеждане на търга не се допускат до участие в него. До участие в търга се допускат физически и юридически лица.

Наемната цена се заплаща в срок определен със заповедта за определяне на спечелилия търга, както следва:

100% при сключване на договора за -І-ва стопанска година,

100% за всяка следваща – до 30.08. на съответната година.

 
Банер