Търгове в Община Тунджа на 25 септември
Сряда, 23 Септември 2009г. 13:51ч.    PDF Печат Е-поща

Съгласно заповед на кмета на община “Тунджа” Георги Георгиев, на 25.09.2009 г. от 9.30 ч. са насрочени публични търгове с явно наддаване:

На търг за продажба се предлагат следните недвижими общински имоти:

- едноетажна масивна сграда “Битов комбинат” в с. Безмер, завършена в груб строеж, застроена на площ от 373,90 кв.м., заедно с дворното място, в което е построена сградата. Цялото място е с площ от 1500 кв.м. Началната тръжна цена е 63 670 лв., без ДДС, с разсрочено плащане при следните условия: първоначална вноска - 30% от достигнатата тръжна цена при спечелването на търга и останалите 70% - до 30.11.2010 г.;

- два урегулирани поземлени имота в с.Дряново, с площ от по 800 кв.м. при начална тръжна цена 2 400 лв. за имот, без ДДС;

- урегулиран поземлен имот в с.Дражево, с площ от 2 080 кв.м. Началната тръжна цена е 8 060 лв., без ДДС;

- двуетажна масивна сграда в с. Скалица,  застроена на площ от 70 кв.м., заедно с правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата. Началната тръжна цена е 4 000 лв., без ДДС.

Под наем за срок от 5 години се предоставя общински язовир в землището на с. Роза, местността “Верни чешма”. Категорията на язовира е І, площта - 174,8 дка, а НТЦ на годишния наем, без ДДС, е 4 166 лв.

На търг с явно наддаване ще бъдат отдадени под наем земеделски земи по чл.19 от ЗСПЗЗ  /остатъчен фонд/ за 3 /три/ стопански години, във всички населени места от общината. Началната тръжна цена в лева за декар е в зависимост от категорията на земята и е в диапазона от 4 до 18 лв.

Под наем за срок от 10 /десет/ стопански години се предоставят  общински земеделски земи в землището на с. Овчи кладенец. Категорията на земите е ІV и V.

Публичен търг с явно наддаване ще се проведе и за продажба на движима вещ, общинска собственост - самоходно шаси Т 16М. НТЦ е 280 лв. без ДДС.

Времето за оглед на обектите е до 24.09.2009 г., чрез кмета на населеното място.

Документите за участие в търга се представят в срок до 24.09.2009 г.Информация може да се получи в стаи №№ 306 и 307, ет. ІІІ на община “Тунджа”.

 
Банер