Търгове в община Тунджа на 10 март 2015 г.
Четвъртък, 26 Февруари 2015г. 11:20ч.    PDF Печат Е-поща

УТВЪРЖДАВАМ:  / п /

 КМЕТ НА ОБЩИНА

 „ТУНДЖА”:  /ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

ГР.ЯМБОЛ: 25.02.2015г.

На основание чл.65 от НРПУРИВОС и Заповед № РД-0256 от 25.02.2015г., Община „Тунджа” гр.Ямбол

О Б Я В Я В АМ:

Публичен търг за предоставяне под наем за срок от 10/десет/ години на имоти - частна общинска собственост на територията на Община „Тунджа”, както следва:

№ по ред

Населено място

Вид на имота

Площ

/кв.м./

Кв./

УПИ

НТЦ

лв/год

без ДДС

Депозит

/лв/

1.

Бояджик

Дворно место

3400

Кв.2,

 ПИ № 1

123,00

100,00

 

Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ. Когато на публичния търг се яви само един кандидат, същият се обявява за спечелил търга по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Търгът ще се проведе на 10.03.2015г. от 9:30 часа в сградата на Община “Тунджа”.

Време за оглед на обекта до 09.03.2015г. чрез кмета на населеното място. Информация за обекта може да се получи в стая №№ 306, 307, ет.ІІІ на общината, тел . 046 684 303 /302/

Таксата за участие в търга в размер на 15 лева и определеният депозит се внасят по банков път по сметка на община „Тунджа” в ИА Банк – Ямбол, в срок до 09.03.2015г. както следва:

Такса – ИАБ- Ямбол, по сметка BG39ІABG70948400438000, BIC ІABGBGSF,  вид плащане:448007.

Депозит –ИАБ- Ямбол, по сметка BG74ІABG70943300438300, BIC ІABGBGSF-Други дейности по икономиката.

МОЛБА за участие в търга се подава до кмета на Община “Тунджа” до 09.03.2015г. в Админ. център, етаж І на Община “Тунджа”.

ЛИЦА, които имат просрочени задължения към Община „Тунджа” към датата на провеждане на търга, не се допускат до участие в него. В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такса и депозит,  Булстат, Обходен лист  за липса на задължения към Община „Тунджа”/образец/.

 

УТВЪРЖДАВАМ:  / п /

КМЕТ НА ОБЩИНА

“ТУНДЖА”:  /ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

ГР.ЯМБОЛ: 25.02.2015г.

На основание чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Заповед № РД-0253 от 25.02.2015г.,Община “Тунджа” гр.Ямбол

О Б Я В Я В АМ:

Публичен търг за предоставяне под наем за срок от 10/десет/ години на имот частна общинска собственост на територията на Община “Тунджа”, както следва:

Населено място

Описание на имота по АОС

Местонахож

дение

Площ

/кв.м/

Вид дейност

НТЦ

лв/мес

без ДДС

/лева/

Депозит /лева/

1.

Гълъбинци

помещения от общинска сграда

Кв. 42

УПИ І

12,00

търговска

20,00

40,00

Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ.  Когато на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Търгът ще се проведе на 10.03.2015г. от 9:30 часа в сградата на Община “Тунджа”.

Време за оглед на обекта до 09.03.2015г. чрез кмета на населеното място.

Информация за обекта може да се получи в стая №№ 306, 307, ет.ІІІ на общината.

Таксата за участие в търга в размер на 15 лева и определеният депозит се внасят по банков път по сметка на община “Тунджа” в ИА Банк – Ямбол, в срок до 09.03.2015г. както следва:

Такса – ИАБ- Ямбол, по сметка BG39ІABG70948400438000, BIC ІABGBGSF,  вид плащане:448007.

Депозит –ИАБ- Ямбол, по сметка BG74ІABG70943300438300, BIC ІABGBGSF-Други дейности по икономиката.

МОЛБА за участие в търга се подава до кмета на Община “Тунджа” до 09.03.2015г. в Админ. център, етаж І на Община “Тунджа”.

ЛИЦА, които имат просрочени задължения към Община “Тунджа” към датата на провеждане на търга, не се допускат до участие в него. В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такса и депозит, актуално състояние и съдебна регистрация за фирма,  Булстат, Обходен лист за липса на задължения.

Със спечелилия търга да се сключат договори за наем, при заплащане на 100% от месечната наемна цена до 25 число на текущия месец.

 

УТВЪРЖДАВАМ:  / п /

КМЕТ НА ОБЩИНА “ТУНДЖА”:   

/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

ГР. ЯМБОЛ  25.02.2015г.

На основание чл.65 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС  „Тунджа”-Ямбол и Заповед № РД-0252 от 25.02.2015г. на Кмета на Община “Тунджа”-Ямбол,

О  Б  Я  В  Я  В  А  М:

Публичен търг  по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост за предоставяне под аренда на земеделска земя, общинска собственост, за срок от 30 години за създаване на трайни насаждения, на територията на  Община „Тунджа”, както следва:

 

Землище

НТП

ПИ №

Площ

НТЦ

лв/год.

/лева/

Депозит

/лева/

1.

Златари

и нива

011001

15,932

560,00

100,00

Такса за участие - 15лв. на имот.

Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ. Когато на  публичния търг се яви само един кандидат, същият се обявява за спечелил търга по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Време за оглед на обекта до 09.03.2015г. чрез кмета на населеното място.

Информация  за обекта може да се получи в стая №306 и №307, ет. ІІІ на общината.

Молба за участие в търга се подава до кмета на Община „Тунджа” в срок до 09.03.2015г.

Търгът ще се проведе на 10.03.2015г.  от 9:30 часа в сградата на община ”Тунджа”.

Таксата за участие в търга и определеният депозит се внасят по банков път по сметка на община „Тунджа” в ИА Банк – Ямбол, в срок до 09.03.2015г. както следва:

Такса – ИАБ- Ямбол, по сметка BG39ІABG70948400438000, BIC ІABGBGSF,  вид плащане:448007.

Депозит –ИАБ- Ямбол, по сметка BG74ІABG70943300438300, BIC ІABGBGSF-Други дейности по икономиката.

До участие в търга се допускат физически и юридически лица.

Лица, които имат просрочени задължения към община “Тунджа” към датата на провеждане на търга, не се допускат до участие в него.

В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такса и депозит, регистрация като търговец или др.ю.л., Булстат, Обходен лист за липса на задължения.

 

УТВЪРЖДАВАМ:  / п /

КМЕТ НА ОБЩИНА

„ТУНДЖА”:  /ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

ГР.ЯМБОЛ: 25.02. 2015г.

На основание чл.65 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа”-Ямбол  и Заповед № РД-0251 от 25.02.2015г., на кмета на Община “Тунджа” - Ямбол

О Б Я В Я В АМ:

 

Публичен търг за предоставяне под наем за срок от 10 /десет/ години на части от имоти -публична  общинска собственост на територията на Община „Тунджа”, както следва:


Населено място

Описание на имота по АОС

Местонахождение

Площ

/кв.м/

Вид дейност

НТЦ

лв/мес

без ДДС

/лева/

Депозит /лева/

1.

Безмер

2 бр. помещения от 2 ри етаж от общинска сграда

УПИ ХІV,

Кв.22

45

офис

54

108

2.

Ген.Инзово

Помещение от общинска сграда-работилница

УПИ ХІІ 3,

Кв.36

50

склад

60

120

Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ.  Когато на публичния търг се яви само един кандидат, същият се обявява за спечелил търга по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Търгът ще се проведе на 10.03.2015г. от 9:30 часа, в сградата на Община „Тунджа”, гр.Ямбол.

Време за оглед на обекта до 09.03.2015г. чрез кмета на населеното място. Информация за обекта може да се получи в стая №№ 306, 307, ет.ІІІ на общината.

Таксата за участие в търга в размер на 15 лева и определеният депозит се внасят по банков път по сметка на община “Тунджа” в ИА Банк – Ямбол, в срок до 09.03.2015г., както следва:

Такса – ИАБ- Ямбол, по сметка BG39ІABG70948400438000, BIC ІABGBGSF,  вид плащане:448007.

Депозит –ИАБ- Ямбол, по сметка BG74ІABG70943300438300, BIC ІABGBGSF-Други дейности по икономиката.

МОЛБА за участие в търга се подава до кмета на Община “Тунджа” до 09.03.2015г. в Админ. център, етаж І на Община “Тунджа”.

ЛИЦА, които имат просрочени задължения към Община “Тунджа” към датата на провеждане на търга, не се допускат до участие в него. В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такса и депозит, актуално състояние и съдебна регистрация за фирма, Данъчен номер, Булстат, Обходен лист за липса на задължения.

 

УТВЪРЖДАВАМ:   / п /

КМЕТ НА ОБЩИНА  „ТУНДЖА”

/ГЕОРГИ  ГЕОРГИЕВ/

ГР. ЯМБОЛ  25.02.2015г.

На основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа”-Ямбол и Заповед № РД-0250 от 25.02.2015г. на Кмета на Община  „Тунджа”-Ямбол,

О   Б   Я   В   Я   В   А   М:

Публичен търг  за продажба на общински недвижими имоти, както следва:

-земеделска земя, временно изоставена нива, ІІІ/трета/ категория, в м.”Могилска река”, представляваща ПИ № 005036,  с площ от 39,400дка в землището на с. ЧАРГАН,  при граници на имота: ПИ № № 000421, 005026 и 000053, с начална тръжна цена 50000,00лв., без ДДС, депозит за участие в търга 5000,00лв и  такса за участие в търга 30,00лв;

-двуетажна масивна сграда /бивше училище/, със застроена площ от 590кв.м., навес със застроена площ от 65кв.м., масивна сграда-санитарен възел със застроена площ от 10кв.м., заедно  с дворното място в което са построени, цялото с площ от 6656кв.м., представляващо УПИ ІІ 178, в кв. 19, по плана на с.ПОБЕДА, при граници на УПИ: север-улица; изток-улица; юг-улица  и запад УПИ І 182 и УПИ ІІІ 179, с начална тръжна цена 98350,00лв., без ДДС, депозит за участие в търга 9835,00лв и  такса за участие в търга 30,00лв;

Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ.  Когато на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Търгът ще се проведе на 10.03.2015г., от 9:30 часа в сградата на община  „Тунджа”.

Време за оглед на обекта до 09.03.2015год., чрез кмета на населеното място. Информация за търга може да се получи в стая № 306 и № 307, ет. ІІІ на общината и на тел.046 684 302 /303/

Заявление  за участие в търга се подава до кмета на община „Тунджа”, в срок до 09.03.2015г. Таксите  за участие в търга и  определеният депозит се внасят по банков път по сметка на община „Тунджа” в ИА Банк – Ямбол, в срок до 09.03.2015г. както следва:

Такси – ИАБ- Ямбол, по сметка BG39ІABG70948400438000, BIC ІABGBGSF, вид плащане:448007.

Депозит-ИАБ- Ямбол, по сметка BG74ІABG70943300438300, BIC ІABGBGSF-Други дейности по икономиката.

До участие в търга се допускат физически и юридически лица. Лица, които имат просрочени задължения към община „Тунджа” към датата на провеждане на търга не се допускат до участие в него.

В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такси и депозит, документ доказващ регистрация като търговец или др. ЮЛ, ЕИК/Булстат, Обходен лист за липса на задължения /по образец/.

 

УТВЪРЖДАВАМ:   / п /

КМЕТ НА ОБЩИНА  „ТУНДЖА”

/ГЕОРГИ  ГЕОРГИЕВ/

ГР. ЯМБОЛ  25.02..2015г.

На основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа”-Ямбол и Заповед № РД-0249 от 25.02.2015г. на Кмета на Община  „Тунджа”-Ямбол,

О   Б   Я   В   Я   В   А   М:

Публичен търг  за продажба на общински недвижими имоти, както следва:

-дворно място, цялото с площ от 550,00кв.м., представляващо УПИ ІІІ, в кв.16 по плана на с.ТЪРНАВА, при граници на УПИ: север-УПИ ІІ; изток-улица; юг-УПИ ІV и запад-терен за озеленяване, при начална тръжна цена 2100,00лв., без ДДС, депозит за участие  в търга 210,00лв, такса за участие в търга 30,00лв.

-дворно място, цялото с площ от 900,00кв.м., представляващо УПИ І, в кв.34 по плана на с.ЧАРГАН, при граници на УПИ: север-улица; изток-УПИ ІІ 303;  юг-УПИ ХІІІ и запад-улица, при начална тръжна цена 2800,00лв., без ДДС, депозит за участие  в търг 280,00лв, такса за участие в търг 30,00лв.

-дворно място, цялото с площ от 2580,00кв.м., представляващо УПИ ІІ214, в кв.48 по плана на с.ДРАЖЕВО, при граници на УПИ: север-УПИ ІV 217; изток-УПИ VІІ 215 и УПИ VІ 215; юг-улица и запад-УПИ І 213; УПИ Х 213 и УПИ ІХ 213, при начална тръжна цена 7800,00лв., без ДДС, депозит за участие  в търг 780,00лв, такса за участие в търг 30,00лв.

Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ.  Когато на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Търгът ще се проведе на 10.03.2015г., от 9:30 часа в сградата на община  „Тунджа”.

Време за оглед на обекта до 09.03.2015год., чрез кмета на населеното място. Информация за търга може да се получи в стая № 306 и № 307, ет. ІІІ на общината и на тел.046 684 302 /303/

Заявление  за участие в търга се подава до кмета на община „Тунджа”, в срок до 09.03.2015г. Таксите  за участие в търга и  определеният депозит се внасят по банков път по сметка на община „Тунджа” в ИА Банк – Ямбол, в срок до 09.03.2015г. както следва:

Такси – ИАБ- Ямбол, по сметка BG39ІABG70948400438000, BIC ІABGBGSF, вид плащане:448007.

Депозит-ИАБ- Ямбол, по сметка BG74ІABG70943300438300, BIC ІABGBGSF-Други дейности по икономиката.

До участие в търга се допускат физически и юридически лица. Лица, които имат просрочени задължения към община „Тунджа” към датата на провеждане на търга не се допускат до участие в него.

В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такси и депозит, документ доказващ регистрация като търговец или др. ЮЛ, ЕИК/Булстат, Обходен лист за липса на задължения /по образец/.

 
Банер