Търгове в община Тунджа на 24 февруари 2015 г.
Сряда, 11 Февруари 2015г. 14:11ч.    PDF Печат Е-поща

УТВЪРЖДАВАМ:   /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА  „ТУНДЖА”

/ГЕОРГИ  ГЕОРГИЕВ/

ГР. ЯМБОЛ  09.02.2015 год.

На основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа”-Ямбол и Заповед № РД-0156 от 09.02.2015год. на Кмета на Община  „Тунджа”-Ямбол,

О   Б   Я   В   Я   В   А   М:

Публичен търг с наддаване за продажба на общински недвижими имоти, както следва:

-земеделска земя, временно изоставена нива, ІІІ/трета/ категория, в м.”Могилска река”, представляваща ПИ № 005036,  с площ от 39,400дка в землището на с. ЧАРГАН,  при граници на имота: ПИ № № 000421, 005026 и 000053, с начална тръжна цена 50000,00лв., без ДДС, депозит за участие в търга 5000,00лв и  такса за участие в търга 30,00лв;

-двуетажна масивна сграда /бивше училище/, със застроена площ от 590кв.м., навес със застроена площ от 65кв.м., масивна сграда-санитарен възел със застроена площ от 10кв.м., заедно  с дворното място в което са построени, цялото с площ от 6656кв.м., представляващо УПИ ІІ 178, в кв. 19, по плана на с.ПОБЕДА, при граници на УПИ: север-улица; изток-улица; юг-улица  и запад УПИ І 182 и УПИ ІІІ 179, с начална тръжна цена 98350,00 лв., без ДДС, депозит за участие в търга 9835,00лв и  такса за участие в търга 30,00 лв;

Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ.  Когато на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Търгът ще се проведе на 24.02.2015 год., от 9,30 часа в сградата на община  „Тунджа”.

Време за оглед на обекта до 23.02.2015 год., чрез кмета на населеното място. Информация за търга може да се получи в стая № 306 и № 307, ет. ІІІ на общината и на тел.046 684 302 /303/

Заявление  за участие в търга се подава до кмета на община „Тунджа”, в срок до 23.02.2015 год.       Таксите  за участие в търга и  определеният депозит се внасят по банков път по сметка на община „Тунджа” в ИА Банк – Ямбол, в срок до 23.02.2015 г. както следва:

Такси – ИАБ - Ямбол, по сметка BG39ІABG70948400438000, BIC ІABGBGSF, вид плащане:448007.

Депозит-ИАБ- Ямбол, по сметка BG74ІABG70943300438300, BIC ІABGBGSF-Други дейности по икономиката.

До участие в търга се допускат физически и юридически лица. Лица, които имат просрочени задължения към община „Тунджа” към датата на провеждане на търга не се допускат до участие в него.

В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такси и депозит, документ доказващ регистрация като търговец или др. ЮЛ, ЕИК/Булстат, Обходен лист за липса на задължения /по образец/.

 

УТВЪРЖДАВАМ: /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ТУНДЖА”:                                                                                                                                            

/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

ГР. ЯМБОЛ  09.02.2015год.

На основание чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа”-Ямбол и Заповед № РД-0155 от 09.02.2015год. на Кмета на Община „Тунджа”-Ямбол,

О  Б  Я  В  Я  В  А  М:

Публичен търг за предоставяне под наем на имоти - язовири общинска собственост на територията на Община „Тунджа” за срок от  5 /пет/ години, както следва:

 

Землище

ПИ№

Площ

/дка/

Категория

НТЦ

лв/год.

без ДДС

Депозит

/лв/

1.

Златари

000213

108,799

І

2600

1300

2.

Маломир

000202

127,941

ІІ

2050

1025

3.

Меден кладенец

000203

143,200

І

3420

1710

 

Със спечелилият търга да се сключат договори, при заплащане на 100% от годишната наемна цена за първата година и 100% за всяка следваща година до 30.01.на съответната година

Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ.  Когато на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Време за оглед на обектите до 23.02.2015 год, чрез кмета на населеното място.

Информация  за обектите може да се получи в стая №306 и №307, ет. ІІІ на общината.

Молба за участие в търга се подава до кмета на община „Тунджа” в срок до 23.02.2015 год.

Търгът ще се проведе на 24.02.2015год. от 9,30 часа в сградата на община  „Тунджа”.

Таксата за участие в търга размер на 15,00 лв и определеният депозит се внасят по банков път по сметка на община  „Тунджа” в ИА Банк – Ямбол, в срок до 23.02.2015 г. както следва:

Такса – ИАБ- Ямбол, по сметка BG39ІABG70948400438000, BIC ІABGBGSF,  вид плащане:448007.

Депозит –ИАБ- Ямбол, по сметка BG74ІABG70943300438300, BIC ІABGBGSF-Други дейности по икономиката.

До участие в търга се допускат  юридически лица.

Лица, които имат просрочени задължения към община „Тунджа” към датата на провеждане на търга не се допускат до участие в него.

В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такса и депозит, регистрация, като търговец или др.ю.л., Булстат, Обходен лист за липса на задължения.

 

УТВЪРЖДАВАМ: /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА”:

/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

ГР. ЯМБОЛ  09.02.2015год.

На основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост  на ОбС „Тунджа”  и Заповед № РД-0157  от  09.02.2015 год. на кмета на Община”Тунджа”-Ямбол

О  Б   Я   В   Я   В  А  М:

Публичен търг за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд за срок от 10 /десет/ стопански години, в съответствие с регистър на общинските имоти, както следва:

Землище

Ниви

Изоставени

ниви

Трайни

насаждения

Брой

имоти

Площ

/дка/

Брой

имоти

Площ

/дка/

Брой

имоти

Площ

/дка/

1.

Асеново

2.

Безмер

11

19,3

1

0,6

12

3,3

3.

Болярско

4.

Ботево

12

17,7

2

1,1

5.

Бояджик

6

4,1

12

78,4

19

12,0

6.

Веселиново

2

5,3

7.

Видинци

2

59,6

1

8,3

2

1,2

8.

Ген.Инзово

7

11,6

8

4,7

9.

Г.Манастир

25

314,0

21

275,3

7

9,5

10.

Г.Тошево

11.

Гълъбинци

1

1,1

4

10,3

39

27,7

12.

Дражево

50

44,0

22

40,6

79

40,9

13.

Драма

25

51,0

1

0,8

16

7,1

14.

Дряново

11

14,4

16

9,5

15.

Завой

3

14,1

7

194,0

5

2,4

16.

Златаре

2

51,0

12

149,8

17.

Кабиле

5

4,8

22

52,9

1

0,5

18.

Калчево

15

146,8

1

96,0

19.

Каравелово

10

89,7

37

18,9

20.

Козарево

1

1,7

1

12,6

20

17,5

21.

Коневец

   35

15,8

22.

Кукорево

1

1,4

23.

Крумово

3

71,2

55

50,0

24.

Маломир

21

54,7

2

40,2

25.

Межда

26.

Меден клад.

7

6,8

2

2.0

6

5,0

27.

Миладиновци

1

36,8

6

5,2

28.

Могила

1

3,3

29.

Овчи кладенец

7

12,1

14

95,2

23

63,8

30.

Окоп

14

8,9

2

12,1

31.

Победа

4

8,7

16

30,0

32.

Роза

13

41,3

11

9,4

33.

Робово

5

47,5

2

16,1

34.

Савино

3

6,7

3

14,4

1

0,5

35.

Симеоново

12

6,0

36.

Сламино

15

8,6

37.

Скалица/Кунево

10

6,1

38.

Стара река

10

15,9

39.

Тенево

42

38.2

18

179,6

107

67,8

40.

Търнава

41.

Хаджидимитрово

23

1

0,2

42.

Ханово

2

9,2

1

106,5

22

15,1

43.

Чарган

2

1,0

2

149,5

1

7,1

44.

Челник

2

0,4

14

57,5

8

4,1

 

ТЪРГЪТ ще се проведе на 24.02.2015г. от  9,30 часа в сградата на община “Тунджа”.

Началната тръжна цена  съгласно  НТП на имотите, както следва:

Ниви - 30,00лв/дка/година

Изоставени, засолени и наводнени  ниви -  25,00лв/дка/година,

Трайни насаждения /овощни градини и лозя/-20.00лв/дка/година

Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ.  Ако на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

ТАКСА за участие в търга - 15.00 лв за имот

ДЕПОЗИТ за участие в търга, както следва:

-имоти до 1дка - 15,00лв. за имот

-имоти до 5дка - 50,00лв за имот

-имоти от 5 до 10дка -  100,00лв за имот

-имоти над 10дка – 500,00лв за имот

МОЛБА до кмета на община “Тунджа”, таксата и съответния депозит се внасят до 23.02.2015година. Таксата и депозита се внасят  по банков път, както следва:

Такса-ИАБ-Ямбол по сметка BG39IABG70948400438000, BIC IABGBGSF, вид плащане: 448007

Депозит- ИАБ-Ямбол по сметка BG74IАBG70943300438300, BIC IABGBGSF-Други дейности по икономиката.

Време за оглед на имотите до 23.02.2015год.  Информация за имотите с приложения регистър може да се получи в стая № №  306, 307, ет.ІІІ на общината и на тел. 046 684-303 и 046 684 302

В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такса и депозит, регистрация като търговец или друго юридическо лице, Булстат, Обходен лист за липса на задължения към общината /по образец/

Лица, които имат просрочени задължения към общината към датата на провеждане на търга не се допускат до участие в него. До участие в търга се допускат физически и юридически лица.

Наемната цена се заплаща в срок определен със заповедта за определяне на спечелилия търга, както следва:

100% при сключване на договора за -І-ва стопанска година,

100% за всяка следваща – до 30.08. на съответната година.

 
Банер