Търг на 16 януари 2015 за продажба и отдаване под наем на общински имоти
Сряда, 07 Януари 2015г. 13:53ч.    PDF Печат Е-поща

 

На основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа”-Ямбол и Заповед № РД-0005 от 06.01.2015год. на Кмета на Община „Тунджа”-Ямбол,

О   Б   Я   В   Я   В   А   М:

Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижими имоти, както следва:

-земеделска земя, временно изоставена нива, ІІІ/трета/ категория, в м.”Могилска река”, представляваща ПИ № 005036, с площ от 39,400дка в землището на с. ЧАРГАН, при граници на имота: ПИ № № 000421, 005026 и 000053, с начална тръжна цена 50000,00лв., без ДДС, депозит за участие в търга 5000,00лв и такса за участие в търга 30,00лв;

-двуетажна масивна сграда /бивше училище/, на застроена площ от 590кв.м., навес на застроена площ от 65кв.м., масивна сграда-санитарен възел на застроена площ от 10кв.м., заедно с дворното място в което са построени, цялото с площ от 6656кв.м., представляващо УПИ ІІ 178, в кв. 19, по плана на с.ПОБЕДА, при граници на УПИ: север-улица; изток-улица; юг-улица и запад УПИ І 182 и УПИ ІІІ 179, с начална тръжна цена 98350,00лв., без ДДС, депозит за участие в търга 9835,00лв и такса за участие в търга 30,00лв;

Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ. Ако на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Търгът ще се проведе на 16.01.2015год., от 9,30 часа в сградата на община „Тунджа”.

Време за оглед на обекта до 15.01.2015год., чрез кмета на населеното място. Информация за търга може да се получи в стая № 306 и № 307, ет. ІІІ на общината и на тел.046 684 302 /303/

 Заявление за участие в търга се подава до кмета на община „Тунджа”, в срок до 15.01.2015год.        Таксите за участие в търга и определеният депозит се внасят по банков път по сметка на община „Тунджа” в ИА Банк – Ямбол, в срок до 15.01.2015г. както следва:

Такси – ИАБ- Ямбол, по сметка BG39ІABG70948400438000, BIC ІABGBGSF, вид плащане:448007.

Депозит-ИАБ- Ямбол, по сметка BG74ІABG70943300438300, BIC ІABGBGSF-Други дейности по икономиката.

До участие в търга се допускат физически и юридически лица. Лица, които имат просрочени задължения към община „Тунджа” към датата на провеждане на търга не се допускат до участие в него.

В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такси и депозит, документ доказващ регистрация като търговец или др. ЮЛ, ЕИК/Булстат, Обходен лист за липса на задължения /по образец/.


На основание чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа”-Ямбол и Заповед № РД-0006 от 06.01.2015год. на Кмета на Община „Тунджа”-Ямбол,

О Б Я В Я В А М:

Публичен търг за предоставяне под наем на имоти - язовири общинска собственост на територията на Община „Тунджа” за срок от 5 /пет/ години, както следва:

 

 

№ по ред

Землище

Местност

ПИ №

Площ

/дка/

Кате

гория

НТЦ

лв/год, без ДДС

Депо

зит

/лв/

1.

Симеоново

Кайлайджа

000058

61,1

І

1460

730

2.

Стара река

 

000191

29,7

І

710

355

3.

Чарган

 

000168

83,4

І

2000

1000

Със спечелилият търга да се сключат договори, при заплащане на 100% от годишната наемна цена за първата година и 100% за всяка следваща година до 30.01.на съответната година

Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ. Ако на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Време за оглед на обектите до 15.01.2015год, чрез кмета на населеното място.

Информация за обектите може да се получи в стая №306 и №307, ет. ІІІ на общината.

 Молба за участие в търга се подава до кмета на община „Тунджа” в срок до 15.01.2015год.

Търгът ще се проведе на 16.01.2015год. от 9,30 часа в сградата на община „Тунджа”.

Таксата за участие в търга размер на 15,00лв и определеният депозит се внасят по банков път по сметка на община „Тунджа” в ИА Банк – Ямбол, в срок до 15.01.2015г. както следва:

Такса – ИАБ- Ямбол, по сметка BG39ІABG70948400438000, BIC ІABGBGSF, вид плащане:448007.

Депозит –ИАБ- Ямбол, по сметка BG74ІABG70943300438300, BIC ІABGBGSF-Други дейности по икономиката.

До участие в търга се допускат юридически лица.

Лица, които имат просрочени задължения към община „Тунджа” към датата на провеждане на търга не се допускат до участие в него.

В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такса и депозит, регистрация, като търговец или др.ю.л., Булстат, Обходен лист за липса на задължения.

 
Банер