Търг земеделски земи на 25 ноември 2014
Петък, 14 Ноември 2014г. 14:11ч.    PDF Печат Е-поща

 

З А П О В Е Д

№ РД-1279

гр.Ямбол, 10.11.2014 год.

 

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС, чл. 24 а, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 48, чл. 60, т. 2 и чл. 61, ал.1 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост

З А П О В Я Д В А М:

 Да се проведе публичен търг за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, за срок от 10 /десет/ стопански години, в съответствие с регистър на общинските имоти, както следва:

Землище

Ниви

Изоставени

ниви

Трайни

насаждения

Брой

имоти

Площ

/дка/

Брой

имоти

Площ

/дка/

Брой

имоти

Площ

/дка/

1.

Безмер

11

19,3

1

0,6

12

3,3

2.

Ботево

12

17,7

 

 

2

1,1

3.

Бояджик

6

4,1

12

78,4

19

12,0

4.

Веселиново

2

4,1

 

 

 

 

5.

Видинци

2

59,6

 

 

2

1,2

6.

Ген.Инзово

 

 

6

10,4

7

4,2

7.

Г.Манастир

23

117,5

21

274,9

6

5,8

8.

Гълъбинци

1

1,1

4

10,3

39

27,7

9.

Дражево

8

19,1

6

13,9

 

 

10.

Драма

24

37,8

1

0,8

14

21,0

11.

Дряново

14

54,0

 

 

16

9,5

12.

Завой

3

14,1

7

194,0

5

2,4

13.

Златаре

3

66,8

 

 

12

149,8

14.

Кабиле

5

5,4

22

52,9

 

 

15.

Калчево

14

50,0

 

 

 

 

16.

Каравелово

10

89,7

 

 

37

18,9

17.

Козарево

1

1,7

1

14,1

20

17,5

18.

Коневец

 

 

 

 

   35

15,8

19.

Крумово

 

 

2

55,0

55

50,0

20.

Межда

 

 

 

 

 

 

21.

Меден клад.

7

6,8

2

2.0

6

5,0

22.

Миладиновци

1

36,8

 

 

6

5,0

23.

Могила

1

3,2

 

 

 

 

24.

Овчи кладенец

7

12,1

14

95,2

23

63,8

25.

Окоп

14

8,9

1

12,1

 

 

26.

Победа

4

8,7

 

 

16

30,0

27.

Роза

 

 

 

 

11

9,4

28.

Робово

3

16,8

2

16,1

 

 

29.

Савино

3

6,7

1

3,5

1

0,5

30.

Симеоново

 

 

 

 

12

6,0

31.

Сламино

 

 

 

 

15

8,6

32.

Скалица /Кунево

3

22,2

 

 

10

6,1

33.

Стара река

 

 

10

15,9

 

 

34.

Тенево

42

38.2

18

179,6

106

70,9

35.

Ханово

2

9,0

1

106,5

23

17,5

36.

Чарган

2

1,0

2

149,5

1

7,1

37.

Челник

2

0,6

13

59,9

8

4,1

Началната тръжна цена съгласно НТП на имотите, както следва:

Ниви - 30,00лв/дка/година

Изоставени, засолени и наводнени ниви - 25,00лв/дка/година

Изоставени трайни насаждения /овощни градини и лозя/-20,00лв/дка/година

Стъпка за наддаване-5% от НТЦ

ТАКСА за участие в търга - 15.00 лв за имот

ДЕПОЗИТ за участие в търга, както следва:

-имоти до 1дка - 15,00лв. за имот

-имоти до 5дка - 50,00лв. за имот

-имоти от 5 до 10дка - 100,00лв. за имот

-имоти над 10дка - 500лв. за имот

Наемната цена се заплаща:

100% при сключване на договора за -І-ва стоп. година,

за всяка следваща – до 30.08.

ТЪРГЪТ да се проведе на 25.11.2014г. от 9,30 часа в сградата на община “Тунджа”.

Утвърждавам необходимата тръжна документация.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на комисията по търговете за сведение и изпълнение.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ,

Кмет на Община „Тунджа”

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: / П/

КМЕТ НА ОБЩИНА

“ТУНДЖА”: /ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

ГР.ЯМБОЛ: 10.11.2014год.

На основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа” и Заповед № РД-1279 от 10.11.2014год. на кмета на Община”Тунджа”-Ямбол

О Б   Я   В   Я   В А М:

Публичен търг за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд за срок от 10 /десет/ стопански години, в съответствие с регистър на общинските имоти, както следва:

Землище

Ниви

Изоставени

ниви

Трайни

насаждения

Брой

имоти

Площ

/дка/

Брой

имоти

Площ

/дка/

Брой

имоти

Площ

/дка/

1.

Безмер

11

19,3

1

0,6

12

3,3

2.

Ботево

12

17,7

 

 

2

1,1

3.

Бояджик

6

4,1

12

78,4

19

12,0

4.

Веселиново

2

4,1

 

 

 

 

5.

Видинци

2

59,6

 

 

2

1,2

6.

Ген.Инзово

 

 

6

10,4

7

4,2

7.

Г.Манастир

23

117,5

21

274,9

6

5,8

8.

Гълъбинци

1

1,1

4

10,3

39

27,7

9.

Дражево

8

19,1

6

13,9

 

 

10.

Драма

24

37,8

1

0,8

14

21,0

11.

Дряново

14

54,0

 

 

16

9,5

12.

Завой

3

14,1

7

194,0

5

2,4

13.

Златаре

3

66,8

 

 

12

149,8

14.

Кабиле

5

5,4

22

52,9

 

 

15.

Калчево

14

50,0

 

 

 

 

16.

Каравелово

10

89,7

 

 

37

18,9

17.

Козарево

1

1,7

1

14,1

20

17,5

18.

Коневец

 

 

 

 

   35

15,8

19.

Крумово

 

 

2

55,0

55

50,0

20.

Межда

 

 

 

 

 

 

21.

Меден клад.

7

6,8

2

2.0

6

5,0

22.

Миладиновци

1

36,8

 

 

6

5,0

23.

Могила

1

3,2

 

 

 

 

24.

Овчи кладенец

7

12,1

14

95,2

23

63,8

25.

Окоп

14

8,9

1

12,1

 

 

26.

Победа

4

8,7

 

 

16

30,0

27.

Роза

 

 

 

 

11

9,4

28.

Робово

3

16,8

2

16,1

 

 

29.

Савино

3

6,7

1

3,5

1

0,5

30.

Симеоново

 

 

 

 

12

6,0

31.

Сламино

 

 

 

 

15

8,6

32.

Скалица/Кунево

3

22,2

 

 

10

6,1

33.

Стара река

 

 

10

15,9

 

 

34.

Тенево

42

38.2

18

179,6

106

70,9

35.

Ханово

2

9,0

1

106,5

23

17,5

36.

Чарган

2

1,0

2

149,5

1

7,1

37.

Челник

2

0,6

13

59,9

8

4,1

 

 

ТЪРГЪТ ще се проведе на 25.11.2014г. от 9,30 часа в сградата на община “Тунджа”.

Началната тръжна цена съгласно НТП на имотите, както следва:

Ниви - 30,00лв/дка/година

Изоставени, засолени и наводнени ниви - 25,00лв/дка/година,

Трайни насаждения /овощни градини и лозя/-20.00лв/дка/година

Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ. Ако на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

ТАКСА за участие в търга - 15.00 лв за имот

ДЕПОЗИТ за участие в търга, както следва:

-имоти до 1дка - 15,00лв. за имот

-имоти до 5дка - 50,00лв за имот

-имоти от 5 до 10дка - 100,00лв за имот

-имоти над 10дка – 500,00лв за имот

МОЛБА до кмета на община “Тунджа”, таксата и съответния депозит се внасят до 24.11.2014година. Таксата и депозита се внасят по банков път, както следва:

Такса-ИАБ-Ямбол по сметка BG39IABG70948400438000, BIC IABGBGSF, вид плащане: 448007

Депозит- ИАБ-Ямбол по сметка BG74IАBG70943300438300, BIC IABGBGSF-Други дейности по икономиката.

Време за оглед на имотите до 24.11.2014год. Информация за имотите с приложения регистър може да се получи в стая № № 306, 307, ет.ІІІ на общината и на тел. 046 684-303 и 046 684 302

 В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такса и депозит, регистрация като търговец или друго юридическо лице, Булстат, Обходен лист за липса на задължения към общината /по образец/

Лица, които имат просрочени задължения към общината към датата на провеждане на търга не се допускат до участие в него. До участие в търга се допускат физически и юридически лица.

Наемната цена се заплаща в срок определен със заповедта за определяне на спечелилия търга, както следва:

100% при сключване на договора за -І-ва стопанска година,

100% за всяка следваща – до 30.08. на съответната година.

 
Банер