Търгове на 24 ноември 2014 година
Четвъртък, 13 Ноември 2014г. 09:37ч.    PDF Печат Е-поща

УТВЪРЖДАВАМ: /.........................../

КМЕТ НА ОБЩИНА

„ТУНДЖА”: /ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

ГР.ЯМБОЛ: 10.11.2014год.

На основание чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Заповед № РД-1278 от 10.11.2014год., Община “Тунджа” гр.Ямбол

О Б Я В Я В АМ:

Публичен търг за предоставяне под наем за срок от 10/десет/ години на имот публична общинска собственост, предоставена за управление на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с.ВЕСЕЛИНОВО, на територията на Община „Тунджа”, както следва:

Населено място

Описание на имота по АОС

Местона

хождение

Площ

/кв.м/

Вид дейност

НТЦ

лв/мес

без ДДС

Депо

зит /лева/

1.

Весели

ново

Помещение от   МС-училище

УПИ І,

Кв.14

14,00

търговска

25,00

50.00

Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ. Ако на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Търгът ще се проведе на 25.11.2014год. от 9,30 часа в сградата на Община „Тунджа”, гр.Ямбол.

Време за оглед на обекта до 24.11.2014год. чрез кмета на населеното място.

Информация за обекта може да се получи в стая №№ 306, 307, ет.ІІІ на общината.

Таксата за участие в търга в размер на 15 лева и определеният депозит се внасят по банков път по сметка на община „Тунджа” в ИА Банк – Ямбол, в срок до 24.11.2014г. както следва:

Такса – ИАБ- Ямбол, по сметка BG39ІABG70948400438000, BIC ІABGBGSF, вид плащане:448007.

Депозит –ИАБ- Ямбол, по сметка BG74ІABG70943300438300, BIC ІABGBGSF-Други дейности по икономиката.

МОЛБА за участие в търга се подава до кмета на Община “Тунджа” до 24.11.2014год. в Админ. център, етаж І на Община „Тунджа”.

ЛИЦА, които имат просрочени задължения към Община “Тунджа” към датата на провеждане на търга, не се допускат до участие в него.В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такса и депозит, актуално състояние и съдебна регистрация за фирма, Булстат, Обходен лист за липса на задължения.

 

УТВЪРЖДАВАМ:  /………………/

КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА”

 /ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

ГР. ЯМБОЛ 10.11.2014год.

            На основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа”-Ямбол и Заповед № РД-1275 от 10.11.2014год. на Кмета на Община „Тунджа”-Ямбол,

О   Б   Я   В   Я   В   А   М:

Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижими имоти, както следва:

-земеделска земя, представляваща изоставена нива, представляваща ПИ № 000186, целия с площ от 37,690дка в землището на с. МАЛОМИР, при граници на имота: ПИ № № 000215, 000362 и 000026, с начална тръжна цена 56535,00лв., без ДДС, депозит за участие в търг 5653,00лв и такса за участие в търг 30,00лв;

-дворно място, цялото с площ от 900,00кв.м., представляващо УПИ І, в кв.34 по плана на с.ЧАРГАН, при граници на УПИ: север-улица; изток-УПИ ІІ 303; юг-УПИ ХІІІ и запад-улица, при начална тръжна цена 2600,00лв., без ДДС, депозит за участие в търг 260,00лв, такса за участие в търг 30,00лв.

-масивна сграда-сеновал на застроена площ от 510,00кв.м., находяща се в парцел І, по плана на стопански двор /идентичен с ПИ № 000163 по КВС на землището/ на с.СЛАМИНО, при граници на парцела: север и изток-земеделски земи; юг-парцел ІІ и запад-парцел ІІ, при начална тръжна цена в размер на 5010,00лв, депозит за участие в търг 501,00лв и такса за участие в търг 30,00лв

Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ. Ако на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Търгът ще се проведе на 25.11.2014год., от 9,30 часа в сградата на община „Тунджа”.

Време за оглед на обекта до 24.11.2014год., чрез кмета на населеното място. Информация за търга може да се получи в стая № 306 и № 307, ет. ІІІ на общината и на тел.046 684 302 /303/

Заявление за участие в търга се подава до кмета на община „Тунджа”, в срок до 24.11.2014год.        Таксите за участие в търга и определеният депозит се внасят по банков път по сметка на община „Тунджа” в ИА Банк – Ямбол, в срок до 24.11.2014г. както следва:

Такси – ИАБ- Ямбол, по сметка BG39ІABG70948400438000, BIC ІABGBGSF, вид плащане:448007.

Депозит-ИАБ- Ямбол, по сметка BG74ІABG70943300438300, BIC ІABGBGSF-Други дейности по икономиката.

До участие в търга се допускат физически и юридически лица. Лица, които имат просрочени задължения към община „Тунджа” към датата на провеждане на търга не се допускат до участие в него.

В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такси и депозит, документ доказващ регистрация като търговец или др. ЮЛ, ЕИК/Булстат, Обходен лист за липса на задължения /по образец/.

УТВЪРЖДАВАМ:  /………………/

КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА”

/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

ГР. ЯМБОЛ 10.11.2014год.

На основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа”-Ямбол и Заповед № РД-1274 от 10.11.2014год. на Кмета на Община „Тунджа”-Ямбол,

О   Б   Я   В   Я   В   А   М:

Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижими имоти, както следва:

-земеделска земя, нива, ІІІ/трета/ категория, в м.”Драките-1”, представляваща ПИ № 027035, с площ от 35,501дка в землището на с. ОКОП, при граници на имота: ПИ № № 027034, 000049, 000038, 027016, 027014, 027013, 027012 и 000049, с начална тръжна цена 213 000,00лв., без ДДС, депозит за участие в търга 21300,00лв и такса за участие в търга 30,00лв;

-земеделска земя, нива, ІІІ/трета/ категория, в м.”Драките-1”, представляваща ПИ № 027034, с площ от 3.000дка в землището на с. ОКОП, при граници на имота: ПИ № № 027035 и 000049, с начална тръжна цена 18 000,00лв., без ДДС, депозит за участие в търга 1800,00лв и такса за участие в търга 30,00лв;

-земеделска земя, ІV /четвърта/ категория, в м.”Манаф чаир”, представляваща поземлен имот с идентификатор 40484.32.166, целия с площ от 0,694дка в землището на с. КУКОРЕВО, при граници на имота: ПИ № № 40484.32.149; 40484.32.342; 40484.32.344 и 40484.32.167, с начална тръжна цена 1200,00лв., без ДДС, депозит за участие в търга 120,00лв и такса за участие в търга 30,00лв;

-дворно място, цялото с площ от 880,00кв.м., представляващо УПИ V, в кв.31 по плана на с.БЕЗМЕР, при граници на УПИ: север-УПИ-ІV; изток-терен извън регулация; юг-УПИ-VІ и запад-улица, при начална тръжна цена 3080,00лв., без ДДС, депозит за участие в търга 308,00лв, такса за участие в търга 30,00лв.

-дворно място, цялото с площ от 830,00кв.м., представляващо УПИ VІ, в кв.31 по плана на с.БЕЗМЕР, при граници на УПИ: север-УПИ-V; изток-терен извън регулация; юг-УПИ-VІІ и запад-улица, при начална тръжна цена 2900,00лв., без ДДС, депозит за участие в търга 290,00лв, такса за участие в търга 30,00лв.

-дворно място, цялото с площ от 830,00кв.м., представляващо УПИ VІІ, в кв.31 по плана на с.БЕЗМЕР, при граници на УПИ: север-УПИ-VІ; изток-терен извън регулация; юг-УПИ-VІІІ и запад-улица, при начална тръжна цена 2900,00лв., без ДДС, депозит за участие в търга 290,00лв, такса за участие в търга 30,00лв.

-дворно място, цялото с площ от 745,00кв.м., представляващо УПИ VІ, в кв.1 по плана на с.ДРАЖЕВО, при граници на УПИ: север-улица; изток-УПИ І10 и УПИ V 10; юг-УПИ-улица и запад-улица, при начална тръжна цена 2600,00лв., без ДДС, депозит за участие в търга 260,00лв, такса за участие в търга 30,00лв.

-общински терен, други територии нестопански, представляваща ПИ № 000325, целия с площ от 2,168дка в землището на с. МИЛАДИНОВЦИ, при граници на имота: ПИ № № 000328, с начална тръжна цена 2300,00лв., без ДДС, депозит за участие в търга 230,00лв и такса за участие в търга 30,00лв;

-едноетажна масивна сграда/бивша ЦДГ/, на застроена площ от 120кв.м., заедно с дворното място в което е построена, цялото с площ от 1000кв.м., представляващо УПИ ІІ 289, в кв. 38, по плана на с.ЧЕЛНИК, при граници на УПИ: север-площад; изток, юг и запад УПИ-V, с начална тръжна цена 8000,00лв., без ДДС, депозит за участие в търга 800,00лв и такса за участие в търга 30,00лв;

- обособен самостоятелен обект от партерен етаж на жилищен блок в с.Тенево, със застроена площ от 85,34кв.м., разположен в централната част на секция А от жилищен блок, построен в УПИ Х, в кв.23 по плана на с.ТЕНЕВО, област Ямбол, заедно със съответното отстъпено право на строеж, при граници на помещението:изток-улица; запад-двор на жилищен блок; север и юг-магазинни помещения, с начална тръжна цена 17700,00, депозит за участие в търга 1770,00лв и такса за участие в търга 30,00лв.

Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ. Ако на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Търгът ще се проведе на 25.11.2014год., от 9,30 часа в сградата на община „Тунджа”.

Време за оглед на обекта до 24.11.2014год., чрез кмета на населеното място. Информация за търга може да се получи в стая № 306 и № 307, ет. ІІІ на общината и на тел.046 684 302 /303/

Заявление за участие в търга се подава до кмета на община „Тунджа” в срок до 24.11.2014год.        Таксите за участие в търга и определеният депозит се внасят по банков път по сметка на община „Тунджа” в ИА Банк – Ямбол, в срок до 24.11.2014г. както следва:

Такси – ИАБ- Ямбол, по сметка BG39ІABG70948400438000, BIC ІABGBGSF, вид плащане:448007.

Депозит-ИАБ- Ямбол, по сметка BG74ІABG70943300438300, BIC ІABGBGSF-Други дейности по икономиката.

До участие в търга се допускат физически и юридически лица. Лица, които имат просрочени задължения към община „Тунджа” към датата на провеждане на търга не се допускат до участие в него.

В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такси и депозит, документ доказващ регистрация като търговец или др. ЮЛ, ЕИК/Булстат, Обходен лист за липса на задължения /по образец/.

 

УТВЪРЖДАВАМ: /.........................../

КМЕТ НА ОБЩИНА

„ТУНДЖА”: /ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

ГР.ЯМБОЛ: 10.11.2014год.

На основание чл.65 от НРПУРИВОС и Заповед № РД-1276 от 10.11.2014год., Община „Тунджа” гр.Ямбол

О Б Я В Я В АМ:

Публичен търг за предоставяне под наем за срок от 10/десет/ години на имоти-частна общинска собственост на територията на Община „Тунджа”, както следва:

№ по ред

Населено място

Вид на имота

Площ

/кв.м./

Кв./

УПИ

НТЦ

лв/год

без ДДС

Депозит

/лв/

1.

Безмер

Дворни места-16бр.

13925

Кв.2,

УПИ І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV и ХVІ

510,00

255,00

2.

Безмер

Дворни места-12бр.

10230

Кв.31,

УПИ- VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV, ХVІІ, ХVІІІ, ХІХ и ХХ

400,00

200,00

Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ. Ако на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Търгът ще се проведе на 25.11.2014год. от 9,30 часа в сградата на Община “Тунджа”.

Време за оглед на обекта до 24.11.2014год. чрез кмета на населеното място. Информация за обекта може да се получи в стая №№ 306, 307, ет.ІІІ на общината, тел . 046 684 303 /302/

Таксата за участие в търга в размер на 15 лева и определеният депозит се внасят по банков път по сметка на община „Тунджа” в ИА Банк – Ямбол, в срок до 24.11.2014г. както следва:

Такса – ИАБ- Ямбол, по сметка BG39ІABG70948400438000, BIC ІABGBGSF, вид плащане:448007.

Депозит –ИАБ- Ямбол, по сметка BG74ІABG70943300438300, BIC ІABGBGSF-Други дейности по икономиката.

МОЛБА за участие в търга се подава до кмета на Община “Тунджа” до 24.11.2014год. в Админ. център, етаж І на Община “Тунджа”.

ЛИЦА, които имат просрочени задължения към Община „Тунджа” към датата на провеждане на търга, не се допускат до участие в него. В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такса и депозит, Булстат, Обходен лист за липса на задължения, към Община „Тунджа”/образец/.

 

УТВЪРЖДАВАМ: /………………/

КМЕТ НА ОБЩИНА

„ТУНДЖА”:                                                                                                                                             /ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

ГР. ЯМБОЛ 10.11.2014год.

На основание чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа”-Ямбол и Заповед № РД-1277 от 10.11.2014год. на Кмета на Община „Тунджа”-Ямбол,

О Б Я В Я В А М:

Публичен търг за предоставяне под наем на имоти - язовири общинска собственост на територията на Община „Тунджа” за срок от 5 /пет/ години, както следва:

№ по ред

Землище

Местност

ПИ №

Площ

/дка/

Кате

гория

НТЦ

лв/год, без ДДС

Депо

зит

/лв/

1.

Симеоново

Кайлайджа

000058

61,1

І

1460

730

2.

Стара река

 

000191

29,7

І

710

355

3.

Чарган

 

000168

83,4

І

2000

1000

Със спечелилият търга да се сключат договори, при заплащане на 100% от годишната наемна цена за първата година и 100% за всяка следваща година до 30.01.на съответната година

Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ. Ако на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Време за оглед на обектите до 24.11.2014год, чрез кмета на населеното място.

Информация за обектите може да се получи в стая №306 и №307, ет. ІІІ на общината.

Молба за участие в търга се подава до кмета на община „Тунджа” в срок до 24.11.2013год.

Търгът ще се проведе на 25.11.2014год. от 9,30 часа в сградата на община „Тунджа”.

Таксата за участие в търга размер на 15,00лв и определеният депозит се внасят по банков път по сметка на община „Тунджа” в ИА Банк – Ямбол, в срок до 24.11.2014г. както следва:

Такса – ИАБ- Ямбол, по сметка BG39ІABG70948400438000, BIC ІABGBGSF, вид плащане:448007.

Депозит –ИАБ- Ямбол, по сметка BG74ІABG70943300438300, BIC ІABGBGSF-Други дейности по икономиката.

До участие в търга се допускат юридически лица.

Лица, които имат просрочени задължения към община „Тунджа” към датата на провеждане на търга не се допускат до участие в него.

В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такса и депозит, регистрация, като търговец или др.ю.л., Булстат, Обходен лист за липса на задължения.

 

УТВЪРЖДАВАМ: /.........................../

КМЕТ НА ОБЩИНА

„ТУНДЖА”: /ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

ГР.ЯМБОЛ: 10.11.2014год.

На основание чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Заповед № РД-1272 от 10.11.2014год., Община “Тунджа” гр.Ямбол

О Б Я В Я В АМ:

Да се проведе публичен търг по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост за предоставяне под наем на части от имот -публична общинска собственост на територията на Община “Тунджа”, за срок от 10/десет/ години както следва:

Населено място

Описание на имота по АОС

Местонахо

ждение

Площ

/кв.м/

Вид дейност

НТЦ

лв/мес

без ДДС

Депо

зит /лева/

1.

Маломир

Помещение от първи етаж на 2МС

кметство

ПИ - 292,

Кв. 34

16,00

офис

20,00

40,00

 

Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ. Ако на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Търгът ще се проведе на 25.11.2014год. от 9,30 часа в сградата на Община „Тунджа”, гр.Ямбол.

Време за оглед на обекта до 24.11.2014год. чрез кмета на населеното място.

Информация за обекта може да се получи в стая №№ 306, 307, ет.ІІІ на общината.

Таксата за участие в търга в размер на 15 лева и определеният депозит се внасят по банков път по сметка на община „Тунджа” в ИА Банк – Ямбол, в срок до 24.11.2014г. както следва:

Такса – ИАБ- Ямбол, по сметка BG39ІABG70948400438000, BIC ІABGBGSF, вид плащане:448007.

Депозит –ИАБ- Ямбол, по сметка BG74ІABG70943300438300, BIC ІABGBGSF-Други дейности по икономиката.

МОЛБА за участие в търга се подава до кмета на Община “Тунджа” до 24.11.2014год. в Админ. център, етаж І на Община „Тунджа”.

ЛИЦА, които имат просрочени задължения към Община “Тунджа” към датата на провеждане на търга, не се допускат до участие в него.В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такса и депозит, актуално състояние и съдебна регистрация за фирма, Булстат, Обходен лист за липса на задължения.

УТВЪРЖДАВАМ: /.........................../

КМЕТ НА ОБЩИНА

“ТУНДЖА”: /ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

ГР.ЯМБОЛ: 10.11.2014год.

На основание чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Заповед № РД-1273 от 10.11.2014год., Община “Тунджа” гр.Ямбол

О Б Я В Я В АМ:

Публичен търг за предоставяне под наем за срок от 10/десет/ години на имот частна общинска собственост на територията на Община “Тунджа”, както следва:

Населено място

Описание на имота по АОС

Местонахож

дение

Площ

/кв.м/

Вид дейност

НТЦ

лв/мес

без ДДС

Депозит /лева/

1.

ГЕН.ТОШЕВО

помещения от общинска сграда

Кв. 35

ПИ № 437

9.00

Млекосъбирателен пункт

10,00

20,00

Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ. Ако на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Търгът ще се проведе на 25.11.2014год. от 9,30 часа в сградата на Община “Тунджа”.

Време за оглед на обекта до 24.11.2014год. чрез кмета на населеното място.

Информация за обекта може да се получи в стая №№ 306, 307, ет.ІІІ на общината.

Таксата за участие в търга в размер на 15 лева и определеният депозит се внасят по банков път по сметка на община “Тунджа” в ИА Банк – Ямбол, в срок до 24.11.2014г. както следва:

Такса – ИАБ- Ямбол, по сметка BG39ІABG70948400438000, BIC ІABGBGSF, вид плащане:448007.

Депозит –ИАБ- Ямбол, по сметка BG74ІABG70943300438300, BIC ІABGBGSF-Други дейности по икономиката.

МОЛБА за участие в търга се подава до кмета на Община “Тунджа” до 24.11.2014год. в Админ. център, етаж І на Община “Тунджа”.

ЛИЦА, които имат просрочени задължения към Община “Тунджа” към датата на провеждане на търга, не се допускат до участие в него.В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такса и депозит, актуално състояние и съдебна регистрация за фирма, Булстат, Обходен лист за липса на задължения.

Със спечелилият търга да се сключат договори за наем, при заплащане на 100% от месечната наемна цена до 25 число на текущия месец.

 
Банер