Търгове на 18 септември 2014 г.
Четвъртък, 11 Септември 2014г. 12:49ч.    PDF Печат Е-поща

 

УТВЪРЖДАВАМ: /.........................../

КМЕТ НА ОБЩИНА

„ТУНДЖА”: /ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

                                                               ГР.ЯМБОЛ: 08.09..2014год.

На основание чл.65 от НРПУРИВОС и Заповед № РД-1000 от 08.09.2014год., Община „Тунджа” гр.Ямбол

О Б Я В Я В АМ:

          Публичен търг за предоставяне под наем за срок от 10/десет/ години на имоти-частна общинска собственост на територията на Община „Тунджа”, както следва:

 

№ по ред

Населено място

Вид на имота

Площ

/кв.м./

Кв./

УПИ

НТЦ

лв/год

без ДДС

Депозит

/лв/

1.

Безмер

Дворни места-16бр.

13925

Кв.2,

УПИ І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV и ХVІ

510,00

255,00

2.

Безмер

Дворни места -20бр.

16515

Кв.17,

УПИ І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV, ХVІ, ХVІІ, ХVІІІ и ХІХ

600,00

300,00

3.

Безмер

Дворни места-16бр.

13590

Кв.31,

УПИ- ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV, ХVІІ, ХVІІІ, ХІХ и ХХ

500,00

250,00

Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ. Ако на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Търгът ще се проведе на 18.09.2014год. от 9,30 часа в сградата на Община “Тунджа”.

Време за оглед на обекта до 17.09.2014год. чрез кмета на населеното място. Информация за обекта може да се получи в стая №№ 306, 307, ет.ІІІ на общината, тел . 046 684 303 /302/

Таксата за участие в търга в размер на 15 лева и определеният депозит се внасят по банков път по сметка на община „Тунджа” в ИА Банк – Ямбол, в срок до 17.09.2014г. както следва:

Такса – ИАБ- Ямбол, по сметка BG39ІABG70948400438000, BIC ІABGBGSF, вид плащане:448007.

Депозит –ИАБ- Ямбол, по сметка BG74ІABG70943300438300, BIC ІABGBGSF-Други дейности по икономиката.

МОЛБА за участие в търга се подава до кмета на Община “Тунджа” до 17.09.2014год. в Админ. център, етаж І на Община “Тунджа”.

ЛИЦА, които имат просрочени задължения към Община „Тунджа” към датата на провеждане на търга, не се допускат до участие в него. В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такса и депозит, Булстат, Обходен лист за липса на задължения, към Община „Тунджа”/образец/.

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: /.........................../

КМЕТ НА ОБЩИНА

“ТУНДЖА”: /ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

                                                         ГР.ЯМБОЛ: 08.09.2014год.

На основание чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Заповед № РД-0998 от 08.09.2014год., Община “Тунджа” гр.Ямбол

О Б Я В Я В АМ:

 Публичен търг за предоставяне под наем за срок от 10/десет/ години на имот частна общинска собственост на територията на Община “Тунджа”, както следва:

Населено място

Описание на имота по АОС

Местонахож

дение

Площ

/кв.м/

Вид дейност

НТЦ

лв/мес

без ДДС

Депозит /лева/

1.

КАБИЛЕ

помещения от общинска сграда-гараж

Кв. 17

ПИ № 545

20,00

гараж

24,00

48,00

2.

КАБИЛЕ

помещения от общинска сграда-гараж

Кв.17,

ПИ № 545

24,00

офис

29,00

58,00

Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ. Ако на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Търгът ще се проведе на 18.09.2014год. от 9,30 часа в сградата на Община “Тунджа”.

            Време за оглед на обекта до 17.09.2014год. чрез кмета на населеното място.

            Информация за обекта може да се получи в стая №№ 306, 307, ет.ІІІ на общината.

Таксата за участие в търга в размер на 15 лева и определеният депозит се внасят по банков път по сметка на община “Тунджа” в ИА Банк – Ямбол, в срок до 17.09.2014г. както следва:

            Такса – ИАБ- Ямбол, по сметка BG39ІABG70948400438000, BIC ІABGBGSF, вид плащане:448007.

            Депозит –ИАБ- Ямбол, по сметка BG74ІABG70943300438300, BIC ІABGBGSF-Други дейности по икономиката.

МОЛБА за участие в търга се подава до кмета на Община “Тунджа” до 17.09.2014год. в Админ. център, етаж І на Община “Тунджа”.

ЛИЦА, които имат просрочени задължения към Община “Тунджа” към датата на провеждане на търга, не се допускат до участие в него.В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такса и депозит, актуално състояние и съдебна регистрация за фирма, Булстат, Обходен лист за липса на задължения.

Със спечелилият търга да се сключат договори за наем, при заплащане на 100% от месечната наемна цена до 25 число на текущия месец.

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: /………………/

КМЕТ НА ОБЩИНА                                                                                            „ТУНДЖА”:                                                                                                                                             /ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

ГР. ЯМБОЛ 08.09.2014год.

На основание чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа”-Ямбол и Заповед № РД-0999 от 08.09.2014год. на Кмета на Община „Тунджа”-Ямбол,

 

 

О Б Я В Я В А М:

Публичен търг за предоставяне под наем на имоти - язовири общинска собственост на територията на Община „Тунджа” за срок от 5 /пет/ години, както следва:

 

№ по ред

Землище

Местност

ПИ №

Площ

/дка/

Кате

гория

НТЦ

лв/год, без ДДС

Депо

зит

/лв/

1.

Симеоново

Кайлайджа

000058

61,1

І

1460

730

2.

Стара река

 

000191

29,7

І

710

355

3.

Чарган

 

000168

83,4

І

2000

1000

Със спечелилият търга да се сключат договори, при заплащане на 100% от годишната наемна цена за първата година и 100% за всяка следваща година до 30.01.на съответната година

Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ. Ако на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Време за оглед на обектите до 17.09.2014год, чрез кмета на населеното място.

Информация за обектите може да се получи в стая №306 и №307, ет. ІІІ на общината.

Молба за участие в търга се подава до кмета на община „Тунджа” в срок до 17.09.2013год.

Търгът ще се проведе на 18.09.2014год. от 9,30 часа в сградата на община „Тунджа”.

Таксата за участие в търга размер на 15,00лв и определеният депозит се внасят по банков път по сметка на община „Тунджа” в ИА Банк – Ямбол, в срок до 17.09.2014г. както следва:

Такса – ИАБ- Ямбол, по сметка BG39ІABG70948400438000, BIC ІABGBGSF, вид плащане:448007.

Депозит –ИАБ- Ямбол, по сметка BG74ІABG70943300438300, BIC ІABGBGSF-Други дейности по икономиката.

До участие в търга се допускат юридически лица.

Лица, които имат просрочени задължения към община „Тунджа” към датата на провеждане на търга не се допускат до участие в него.

В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такса и депозит, регистрация, като търговец или др.ю.л., Булстат, Обходен лист за липса на задължения.

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: /.........................../

КМЕТ НА ОБЩИНА

„ТУНДЖА”: /ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

ГР.ЯМБОЛ: ………….2014год.

На основание чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Заповед № РД-1001 от 08.09.2014год., Община “Тунджа” гр.Ямбол

 

О Б Я В Я В АМ:

Публичен търг за предоставяне под наем за срок от 10/десет/ години на имоти публична общинска собственост на територията на Община „Тунджа”, както следва:

Населено място

Описание на имота по АОС

Местона

хождение

Площ

/кв.м/

Вид дейност

НТЦ

лв/мес

без ДДС

Депо

зит /лева/

1.

Тенево

Помещение на І ви етаж от 3МС-училище

УПИ І 464,

Кв.50

10,00

търговска

20,00

40.00

Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ. Ако на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Търгът ще се проведе на 18.09.2014год. от 9,30 часа в сградата на Община „Тунджа”, гр.Ямбол.

Време за оглед на обекта до 17.09.2014год. чрез кмета на населеното място.

Информация за обекта може да се получи в стая №№ 306, 307, ет.ІІІ на общината.

Таксата за участие в търга в размер на 15 лева и определеният депозит се внасят по банков път по сметка на община „Тунджа” в ИА Банк – Ямбол, в срок до 17.09.2014г. както следва:

Такса – ИАБ- Ямбол, по сметка BG39ІABG70948400438000, BIC ІABGBGSF, вид плащане:448007.

Депозит –ИАБ- Ямбол, по сметка BG74ІABG70943300438300, BIC ІABGBGSF-Други дейности по икономиката.

МОЛБА за участие в търга се подава до кмета на Община “Тунджа” до 17.09.2014год. в Админ. център, етаж І на Община „Тунджа”.

ЛИЦА, които имат просрочени задължения към Община “Тунджа” към датата на провеждане на търга, не се допускат до участие в него.В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такса и депозит, актуално състояние и съдебна регистрация за фирма, Булстат, Обходен лист за липса на задължения.

 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: / ………………..../

КМЕТ НА ОБЩИНА

“ТУНДЖА”: /ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

ГР.ЯМБОЛ: 08.09.2014год.

На основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа” и Заповед № РД-0997 от 08.09.2014год. на кмета на Община”Тунджа”-Ямбол

 

О Б   Я   В   Я   В А М:

Публичен търг за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд за срок от 10/десет/ стопански години, в съответствие с регистър на общинските имоти, както следва:

Землище

Ниви

Изоставени

ниви

Трайни

насаждения

Брой

имоти

Площ

/дка/

Брой

имоти

Площ

/дка/

Брой

имоти

Площ

/дка/

1.

Безмер

11

19,3

1

0,6

12

3,3

2.

Ботево

12

17,7

   

2

1,1

3.

Бояджик

6

4,1

12

78,4

19

12,0

4.

Веселиново

2

4,1

       

5.

Видинци

2

59,6

   

2

1,2

6.

Ген.Инзово

1

10,3

6

10,4

7

4,2

7.

Г.Манастир

23

117,5

21

274,9

6

5,8

8.

Гълъбинци

1

1,1

4

10,3

39

27,7

9.

Дражево

8

19,1

6

13,9

   

10.

Драма

24

37,8

1

0,8

16

308,9

11.

Дряново

14

54,0

   

16

9,5

12.

Завой

3

14,1

7

194,0

5

2,4

13.

Златаре

3

66,8

   

12

149,8

14.

Кабиле

5

5,4

22

52,9

   

15.

Калчево

14

50,0

       

16.

Каравелово

10

89,7

   

37

18,9

17.

Козарево

1

1,7

1

14,1

20

17,5

18.

Коневец

       

   35

15,8

19.

Крумово

1

35.0

2

55,0

55

50,0

20.

Межда

           

21.

Меден клад.

7

6,8

2

2.0

6

5,0

22.

Миладиновци

1

36,8

   

6

5,0

23.

Могила

1

3,2

       

24.

Овчи кладенец

7

12,1

14

95,2

23

63,8

25.

Окоп

14

8,9

1

12,1

   

26.

Победа

4

8,7

   

16

30,0

27.

Роза

       

11

9,4

28.

Робово

3

16,8

2

16,1

   

29.

Савино

3

6,7

1

3,5

1

0,5

30.

Симеоново

4

18,3

   

12

6,0

31.

Сламино

       

15

8,6

32.

Скалица/Кунево

3

22,2

   

10

6,1

33.

Стара река

   

10

15,9

   

34.

Тенево

42

38.2

18

179,6

106

70,9

35.

Хаджи

димитрово

40

67,7

   

117

91,0

36.

Ханово

3

10,6

1

106,5

23

17,5

37.

Чарган

2

1,0

2

149,5

1

7,1

38.

Челник

4

18,6

13

59,9

8

4,1

 

ТЪРГЪТ ще се проведе на 18.09.2014г. от 9,30 часа в сградата на община “Тунджа”.

            Началната тръжна цена съгласно НТП на имотите, както следва:

            Ниви - 30,00лв/дка/година

            Изоставени, засолени и наводнени ниви - 25,00лв/дка/година,

            Трайни насаждения /овощни градини и лозя/-20.00лв/дка/година

            Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ. Ако на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

ТАКСА за участие в търга - 15.00 лв за имот

ДЕПОЗИТ за участие в търга, както следва:

-имоти до 1дка - 15,00лв. за имот

-имоти до 5дка - 50,00лв за имот

-имоти от 5 до 10дка - 100,00лв за имот

-имоти над 10дка – 500,00лв за имот

МОЛБА до кмета на община “Тунджа”, таксата и съответния депозит се внасят до 17.09.2014година. Таксата и депозита се внасят по банков път, както следва:

Такса-ИАБ-Ямбол по сметка BG39IABG70948400438000, BIC IABGBGSF, вид плащане: 448007

Депозит- ИАБ-Ямбол по сметка BG74IАBG70943300438300, BIC IABGBGSF-Други дейности по икономиката.

Време за оглед на имотите до 17.09.2014год. Информация за имотите с приложения регистър може да се получи в стая № № 306, 307, ет.ІІІ на общината и на тел. 046 684-303 и 046 684 302

           В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такса и депозит, регистрация като търговец или друго юридическо лице, Булстат, Обходен лист за липса на задължения към общината /по образец/

            Лица, които имат просрочени задължения към общината към датата на провеждане на търга не се допускат до участие в него. До участие в търга се допускат физически и юридически лица.

Наемната цена се заплаща в срок определен със заповедта за определяне на спечелилия търга, както следва:

100% при сключване на договора за -І-ва стопанска година,

100% за всяка следваща – до 30.08. на съответната година.

 
Банер