Публичен търг за предоставяне под наем на имоти - язовири общинска собственост на 23 юли 2014
Петък, 18 Юли 2014г. 13:10ч.    PDF Печат Е-поща

УТВЪРЖДАВАМ: /………………/

КМЕТ НА ОБЩИНА “ТУНДЖА”:

/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

 ГР. ЯМБОЛ 14.07.2014год.

 

На основание чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа”-Ямбол и Заповед № РД-0742 от 14.07.2014год. на Кмета на Община “Тунджа”-Ямбол,

О Б Я В Я В А М:

Публичен търг за предоставяне под наем на имоти - язовири общинска собственост на територията на Община “Тунджа” за срок от 5 /пет/ години, както следва:

№ по ред

Землище

Местност

ПИ №

Площ

/дка/

Кате

гория

НТЦ

лв/год, без ДДС

Депозит

/лв/

1.

Маломир

Корийката

000032

177,6

І

4300

2150

2.

Робово

Къшла дере

016006

42,3

І

1100

550

3.

Роза

Верни чешма

000030

174,8

І

4200

2100

4.

Чарган

 

000032

67,0

І

1600

800

Със спечелилият търга да се сключат договори, при заплащане на 100% от годишната наемна цена за първата година и 100% за всяка следваща година до 30.01.на съответната година

Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ. Ако на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Време за оглед на обектите до 22.07.2014год, чрез кмета на населеното място.

Информация за обектите може да се получи в стая №306 и №307, ет. ІІІ на общината.

Молба за участие в търга се подава до кмета на община „Тунджа” в срок до 22.07.2013год.

Търгът ще се проведе на 23.07.2014год. от 9,30 часа в сградата на община ”Тунджа”.

Таксата за участие в търга размер на 15,00лв и определеният депозит се внасят по банков път по сметка на община “Тунджа” в ИА Банк – Ямбол, в срок до 22.07.2014г. както следва:

Такса – ИАБ- Ямбол, по сметка BG39ІABG70948400438000, BIC ІABGBGSF, вид плащане:448007.

Депозит –ИАБ- Ямбол, по сметка BG74ІABG70943300438300, BIC ІABGBGSF-Други дейности по икономиката.

До участие в търга се допускат физически и юридически лица.

Лица, които имат просрочени задължения към община “Тунджа” към датата на провеждане на търга не се допускат до участие в него.

В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такса и депозит, регистрация, като търговец или др.ю.л., Булстат, Обходен лист за липса на задължения.

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: /.........................../

КМЕТ НА ОБЩИНА

„ТУНДЖА”: /ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

ГР.ЯМБОЛ: 14.07.2014год.

На основание чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Заповед № РД-0742 от 14.07.2014год., Община “Тунджа” гр.Ямбол

О Б Я В Я В АМ:

Публичен търг за предоставяне под наем за срок от 10/десет/ години на имоти публична общинска собственост на територията на Община „Тунджа”, както следва:

Населено място

Описание на имота по АОС

Местона

хождение

Площ

/кв.м/

Вид дейност

НТЦ

лв/мес

без ДДС

Депо

зит /лева/

1.

Дражево

Помещение от 2МС-ЦДГ

УПИ ІІ 121,

Кв.25

16,00

Ветеринарен кабинет

16.00

16.00

2.

Стара река

Помещение от МС-автоспирка

УПИ Х 78,

Кв.7

22,00

Фризьорски услуги

18.00

18.00

Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ. Ако на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Търгът ще се проведе на 23.07.2014год. от 9,30 часа в сградата на Община „Тунджа”, гр.Ямбол.

Време за оглед на обекта до 22.07.2014год. чрез кмета на населеното място.

Информация за обекта може да се получи в стая №№ 306, 307, ет.ІІІ на общината.

Таксата за участие в търга в размер на 15 лева и определеният депозит се внасят по банков път по сметка на община „Тунджа” в ИА Банк – Ямбол, в срок до 22.07.2014г. както следва:

Такса – ИАБ- Ямбол, по сметка BG39ІABG70948400438000, BIC ІABGBGSF, вид плащане:448007.

Депозит –ИАБ- Ямбол, по сметка BG74ІABG70943300438300, BIC ІABGBGSF-Други дейности по икономиката.

МОЛБА за участие в търга се подава до кмета на Община “Тунджа” до 22.07.2014год. в Админ. център, етаж І на Община „Тунджа”.

ЛИЦА, които имат просрочени задължения към Община “Тунджа” към датата на провеждане на търга, не се допускат до участие в него.В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такса и депозит, актуално състояние и съдебна регистрация за фирма, Булстат, Обходен лист за липса на задължения.

 

 
Банер