Търг с явно наддаване за продажба на общински недвижими имоти на 23 юли 2014
Петък, 18 Юли 2014г. 13:30ч.    PDF Печат Е-поща

УТВЪРЖДАВАМ: /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА”

/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

ГР. ЯМБОЛ 14.07.2014год.

На основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа”-Ямбол и Заповед № РД-0741 от 14.07.2014год. на Кмета на Община „Тунджа”-Ямбол,

О   Б   Я   В   Я   В   А   М:

Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижими имоти, както следва:

-масивна сграда на застроена площ от 88,88кв.м., заедно с дворното място в което е построена, цялото с площ от 1050кв.м., представляващо УПИ ХІІІ, в кв.38 по плана на с.КАЛЧЕВО, при граници на УПИ: север-УПИ ІV 280; изток-УПИ V 284 и УПИ VІ 285; юг-улица и запад УПИ VІІ 283, с начална тръжна цена 11710.00 лева, без ДДС, депозит 1171.00 лева и такса за участие в търга в размер на 30,00лева.

-масивна сграда на застроена площ от 120,00кв.м., заедно с правото на строеж върху дворното място в което е построена, цялото с площ от 1560кв.м., представляващо УПИ ІІІ, в кв.88 по плана на с.РОЗА, при граници на УПИ: от всички страни-улици, с начална тръжна цена 12250.00 лева, без ДДС, депозит 1225.00 лева и такса за участие в търга в размер на 30.00лева.

Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ. Ако на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Търгът ще се проведе на 23.07.2014год., от 9,30 часа в сградата на община „Тунджа”.

Време за оглед на обекта до 22.07.2014год., чрез кмета на населеното място. Информация за търга може да се получи в стая № 306 и № 307, ет. ІІІ на общината и на тел.046 684 302 /303/

Заявление за участие в търга се подава до кмета на община “Тунджа” в срок до 22.07.2014год.      

Таксите за участие в търга и определеният депозит се внасят по банков път по сметка на община „Тунджа” в ИА Банк – Ямбол, в срок до 22.07.2014г. както следва:

Такси – ИАБ- Ямбол, по сметка BG39ІABG70948400438000, BIC ІABGBGSF, вид плащане:448007.

Депозит-ИАБ- Ямбол, по сметка BG74ІABG70943300438300, BIC ІABGBGSF-Други дейности по икономиката.

До участие в търга се допускат физически и юридически лица. Лица, които имат просрочени задължения към община „Тунджа” към датата на провеждане на търга не се допускат до участие в него.

В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такси и депозит, документ доказващ регистрация като търговец или др. ЮЛ, ЕИК/Булстат, Обходен лист за липса на задължения /по образец/.


УТВЪРЖДАВАМ:  /………………/

КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА”

/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

ГР. ЯМБОЛ 14.07.2014год.

На основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа”-Ямбол и Заповед № РД-0740 от 14.07.2014год. на Кмета на Община „Тунджа”-Ямбол,

О   Б   Я   В   Я   В   А   М:

Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижими имоти, както следва:

-дворно място цялото с площ от 1990кв.м., представляващо УПИ ІІ, в кв.35 по плана на с.САВИНО, при граници на УПИ: север-улица; изток-улица; юг-улица и запад-улица, с начална тръжна цена 3980,00 лева, без ДДС, депозит 400,00 лева и такса за участие в търга в размер на 30,00лева.

-общински терен, представляващ ПИ № 000116, целия с площ от 14,997дка. в землището на с. КОЗАРЕВО, област Ямбол, при граници на имота: ПИ № № 00042; 00041; 00069 и 000058, с начална тръжна цена 19796,00лв., без ДДС, депозит 1980,00лв, такса 30лв;

Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ. Ако на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Търгът ще се проведе на 23.07.2014год., от 9,30 часа в сградата на община „Тунджа”.

Време за оглед на обекта до 22.07.2014год., чрез кмета на населеното място. Информация за търга може да се получи в стая № 306 и № 307, ет. ІІІ на общината и на тел.046 684 302 /303/

Заявление за участие в търга се подава до кмета на община “Тунджа” в срок до 22.07.2014год.      

Таксите за участие в търга и определеният депозит се внасят по банков път по сметка на община „Тунджа” в ИА Банк – Ямбол, в срок до 22.07.2014г. както следва:

Такси – ИАБ- Ямбол, по сметка BG39ІABG70948400438000, BIC ІABGBGSF, вид плащане:448007.

Депозит-ИАБ- Ямбол, по сметка BG74ІABG70943300438300, BIC ІABGBGSF-Други дейности по икономиката.

До участие в търга се допускат физически и юридически лица. Лица, които имат просрочени задължения към община „Тунджа” към датата на провеждане на търга не се допускат до участие в него.

В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такси и депозит, документ доказващ регистрация като търговец или др. ЮЛ, ЕИК/Булстат, Обходен лист за липса на задължения /по образец/.

 
Банер