Търг за отдаване под наем на земеделски земи на 16 юли 2014
Петък, 04 Юли 2014г. 08:02ч.    PDF Печат Е-поща

З А П О В Е Д

№ РД-………….

гр.Ямбол, ……………….2014 год.

 

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 48, чл. 60, т. 2 и чл. 61, ал.1 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост

З А П О В Я Д В А М:

 

Да се проведе публичен търг за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд за срок от 10/десет/ стопански години, в съответствие с регистър на общинските имоти, както следва:

Землище

Ниви

Изоставени

ниви

Трайни

насаждения

Брой

имоти

Площ

/дка/

Брой

имоти

Площ

/дка/

Брой

имоти

Площ

/дка/

1.

Безмер

11

19,3

 

 

12

3,3

2.

Ботево

12

17,7

 

 

2

1,1

3.

Бояджик

6

4,1

12

78,4

19

12,0

4.

Веселиново

2

4,1

 

 

 

 

5.

Видинци

1

53,4

1

8,3

2

1,2

6.

Ген.Инзово

4

23,8

 

 

 

 

7.

Ген.Тошево

2

19,6

 

 

 

 

8.

Г.Манастир

24

122,0

22

457,9

7

9,6

9.

Гълъбинци

2

201,1

3

10,0

19

14,7

10.

Дражево

7

18,8

6

13,9

 

 

11.

Драма

24

51,0

1

0,8

19

316,2

12.

Дряново

16

39,4

 

 

16

9,5

13.

Завой

3

14,1

7

194,0

5

2,4

14.

Златаре

 

 

 

 

9

128,0

15.

Кабиле

5

5,4

10

37,7

 

 

16.

Калчево

13

47,0

 

 

 

 

17.

Каравелово

 

 

 

 

37

19,0

18.

Козарево

2

25,2

1

14,1

20

34,5

19.

Коневец

 

 

 

 

22

16,0

20.

Крумово

3

115.0

8

73,4

55

40,0

21.

Межда

4

116,8

2

5,8

 

 

22.

Меден клад.

7

6,8

 

 

6

5,0

23.

Миладиновци

1

36,8

 

 

6

5,0

24.

Могила

2

101,0

 

 

 

 

25.

Овчи кладенец

7

12,1

14

95,2

 

 

26.

Окоп

 

 

1

12,1

 

 

27.

Победа

4

8,7

 

 

16

30,0

28.

Роза

 

 

 

 

11

9,4

29.

Робово

3

16,8

2

16,1

 

 

30.

Савино

 

 

4

16,7

1

0,5

31.

Тенево

43

40,8

14

133,0

105

81,5

32.

Хаджи

димитрово

41

67,7

 

 

117

62,3

33.

Ханово

2

173,5

3

130,0

22

15,1

34.

Чарган

 

 

2

150,0

1

7,1

35.

Челник

2

140,0

 

 

 

 

Началната тръжна цена съгласно НТП на имотите, както следва:

Ниви - 30,00лв/дка/година

Изоставени, засолени и наводнени ниви - 25,00лв/дка/година

Изоставени трайни насаждения /овощни градини и лозя/-20,00лв/дка/година

Стъпка за наддаване-5% от НТЦ

ТАКСА за участие в търга - 15.00 лв за имот

ДЕПОЗИТ за участие в търга, както следва:

-имоти до 1дка - 15,00лв. за имот

-имоти до 5дка - 50,00лв. за имот

-имоти от 5 до 10дка - 100,00лв. за имот

-имоти над 10дка - 500лв. за имот

Наемната цена се заплаща:

100% при сключване на договора за -І-ва стоп. година,

за всяка следваща – до 30.08.

ТЪРГЪТ да се проведе на 16.07.2014г. от 9,30 часа в сградата на община “Тунджа”.

Утвърждавам необходимата тръжна документация.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на комисията по търговете за сведение и изпълнение.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ,

Кмет на Община „Тунджа”

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: / ………………..../

КМЕТ НА ОБЩИНА

“ТУНДЖА”: /ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

ГР.ЯМБОЛ: ………………2014год.

На основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа” и Заповед № РД-…………….. от …………...2014год. на кмета на Община”Тунджа”-Ямбол

О Б   Я   В   Я   В А М:

Публичен търг за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд за срок от 10/десет/ стопански години, в съответствие с регистър на общинските имоти, както следва:

 

 

Землище

Ниви

Изоставени

ниви

Трайни

насаждения

Брой

имоти

Площ

/дка/

Брой

имоти

Площ

/дка/

Брой

имоти

Площ

/дка/

1.

Безмер

11

19,3

 

 

12

3,3

2.

Ботево

12

17,7

 

 

2

1,1

3.

Бояджик

6

4,1

12

78,4

19

12,0

4.

Веселиново

2

4,1

 

 

 

 

5.

Видинци

1

53,4

1

8,3

2

1,2

6.

Ген.Инзово

4

23,8

 

 

 

 

7.

Ген.Тошево

2

19,6

 

 

 

 

8.

Г.Манастир

4

122,0

22

457,9

7

9,6

9.

Гълъбинци

2

201,1

3

10,0

19

14,7

10.

Дражево

7

18,8

6

13,9

 

 

11.

Драма

24

51,0

1

0,8

19

316,2

12.

Дряново

16

39,4

 

 

16

9,5

13.

Завой

3

14,1

7

194,0

5

2,4

14.

Златаре

 

 

 

 

9

128,0

15.

Кабиле

5

5,4

10

37,7

 

 

16.

Калчево

13

47,0

 

 

 

 

17.

Каравелово

 

 

 

 

37

19,0

18.

Козарево

2

25,2

1

14,1

20

34,5

19.

Коневец

 

 

 

 

22

16,0

20.

Крумово

3

115,0

8

73,4

55

40,0

21.

Межда

4

116,8

2

5,8

 

 

22.

Меден клад.

7

6,8

 

 

6

5,0

23.

Миладиновци

1

36,8

 

 

6

5,0

24.

Могила

2

101,0

 

 

 

 

25.

Овчи кладенец

7

12,1

14

95,2

 

 

26.

Окоп

 

 

1

12,1

 

 

27.

Победа

4

8,7

 

 

16

30,0

28.

Роза

 

 

 

 

11

9,4

29.

Робово

3

16,8

2

16,1

 

 

30.

Савино

 

 

4

16,7

1

0,5

31.

Тенево

43

40,8

14

133,0

105

81,5

32.

Хаджи

димитрово

41

67,7

 

 

117

62,3

33.

Ханово

2

122,5

3

130,0

22

15,1

34.

Чарган

 

 

2

150,0

1

7,1

35.

Челник

2

173,0

 

 

 

 

 

ТЪРГЪТ ще се проведе на 16.07.20143г. от 9,30 часа в сградата на община “Тунджа”.

Началната тръжна цена съгласно НТП на имотите, както следва:

Ниви - 30,00лв/дка/година

Изоставени, засолени и наводнени ниви - 25,00лв/дка/година,

Трайни насаждения /овощни градини и лозя/-20.00лв/дка/година

Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ. Ако на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

ТАКСА за участие в търга - 15.00 лв за имот

ДЕПОЗИТ за участие в търга, както следва:

-имоти до 1дка - 15,00лв. за имот

-имоти до 5дка - 50,00лв за имот

-имоти от 5 до 10дка - 100,00лв за имот

-имоти над 10дка – 500,00лв за имот

МОЛБА до кмета на община “Тунджа”, таксата и съответния депозит се внасят до 15.07.2014година. Таксата и депозита се внасят по банков път, както следва:

Такса-ИАБ-Ямбол по сметка BG39IABG70948400438000, BIC IABGBGSF, вид плащане: 448007

Депозит- ИАБ-Ямбол по сметка BG74IАBG70943300438300, BIC IABGBGSF-Други дейности по икономиката.

Време за оглед на имотите до 15.07.2014год. Информация за имотите с приложения регистър може да се получи в стая № № 306, 307, ет.ІІІ на общината и на тел. 046 684-303 и 046 684 302

В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такса и депозит, регистрация като търговец или друго юридическо лице, Булстат, Обходен лист за липса на задължения към общината /по образец/

Лица, които имат просрочени задължения към общината към датата на провеждане на търга не се допускат до участие в него. До участие в търга се допускат физически и юридически лица.

Наемната цена се заплаща в срок определен със заповедта за определяне на спечелилия търга, както следва:

100% при сключване на договора за -І-ва стопанска година,

100% за всяка следваща – до 30.08. на съответната год

 
Банер