Публичен търг за отдаване под наем на училищна земеделска земя в землището на с.Крумово
Сряда, 11 Юни 2014г. 13:05ч.    PDF Печат Е-поща

 

О Б Я В Я В А:

Публичен търг за отдаване под наем на училищна земеделска земя в землището на с.Крумово, за срок от 10 /десет/ години, представляваща

ПИ №

Местност

НТП

категория

Площ

/дка/

НТЦ

лв/год.

Депозит

/лв/

1.

011001

Овата

 

нива

ІV

18,700

600,00

300,00

2.

038026

Овата

 

нива

ІV

8,000

240,00

120,00

3.

080030

Мандралъка

нива

ІV

93,297

2800,00

1400,00

ТЪРГЪТ ще се проведе по реда на чл.66 от Наредбата за РПУРИВОС на Община „Тунджа”, област Ямбол.

Търгът ще се проведе на 20.06.2014год. от 9.30 часа в сградата на община “Тунджа”.

Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ. Ако на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от НТЦ, завишена с една стъпка.

Обявената тръжна документация състояща се от проект на договор за наем, скици на имотите и обходен лист за липса на задължения, съгласно СФУК на Община „Тунджа”, се закупува в срок до 19.06.2014год. на цена - 15,00лв.

МОЛБА до кмета на община “Тунджа”, ТАКСА за участие в търга в размер на 15.00 лв. за имот, определения депозит за имот , се внасят до 19.06.2014год.

Такса-ИАБ-Ямбол по сметка BG39IABG70948400438000, BIC IABGBGSF, вид плащане: 448007

Депозит- ИАБ-Ямбол по сметка BG08IАBG70943300662200, BIC IABGBGSF-НУ „Св.Св.Климент Охридски”, с.КРУМОВО.

До участие в търга се допускат физически и юридически лица.В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такса и депозит, регистрация като търговец или друго юридическо лице, Булстат, Обходен лист за липса на задължения към общината /по образец/

Лица, които имат просрочени задължения към общината към датата на провеждане на търга не се допускат до участие в него.

Наемната цена се заплаща:

100% при сключване на договора за -І-ва стопанска година,

100% за всяка следваща година до 30.08.

 
Банер