Търг на 20 юни 2014 г.
Сряда, 11 Юни 2014г. 13:03ч.    PDF Печат Е-поща

УТВЪРЖДАВАМ: /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА”

/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

ГР. ЯМБОЛ 10.06.2014год.

На основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа”-Ямбол и Заповед № РД-0576 от 10.06.2014год. на Кмета на Община „Тунджа”-Ямбол,

О   Б   Я   В   Я   В   А   М:

Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, както следва:

-масивна сграда на застроена площ от 88,88кв.м., заедно с дворното място в което е построена, цялото с площ от 1050кв.м., представляващо УПИ ХІІІ, в кв.38 по плана на с.КАЛЧЕВО, при граници на УПИ: север-УПИ ІV 280; изток-УПИ V 284 и УПИ VІ 285; юг-улица и запад УПИ VІІ 283, с начална тръжна цена 11710.00 лева, без ДДС, депозит 1171.00 лева и такса за участие в търга в размер на 30,00лева.

-масивна сграда на застроена площ от 120,00кв.м., заедно с правото на строеж върху дворното място в което е построена, цялото с площ от 1560кв.м., представляващо УПИ ІІІ, в кв.88 по плана на с.РОЗА, при граници на УПИ: от всички страни-улици, с начална тръжна цена 12250.00 лева, без ДДС, депозит 1225.00 лева и такса за участие в търга в размер на 30.00лева.

-дворно място цялото с площ от 770кв.м., представляващо УПИ І общ., в кв.95 по плана на с.ТЕНЕВО, при граници на УПИ: север-улица; изток-УПИ ІІ; юг-УПИ-ІV и запад-улица, с начална тръжна цена 3000.00 лева, без ДДС, депозит 300.00 лева и такса за участие в търга в размер на 30.00лева.

Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ. Ако на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Търгът ще се проведе на 20.06.2014год., от 9,30 часа в сградата на община „Тунджа”.

Време за оглед на обекта до 19.06.2014год., чрез кмета на населеното място. Информация за търга може да се получи в стая № 306 и № 307, ет. ІІІ на общината и на тел.046 684 302 /303/

Заявление за участие в търга се подава до кмета на община “Тунджа” в срок до 19.06.2014год.        Таксите за участие в търга и определеният депозит се внасят по банков път по сметка на община „Тунджа” в ИА Банк – Ямбол, в срок до 19.06.2014г. както следва:

Такси – ИАБ- Ямбол, по сметка BG39ІABG70948400438000, BIC ІABGBGSF, вид плащане:448007.

Депозит-ИАБ- Ямбол, по сметка BG74ІABG70943300438300, BIC ІABGBGSF-Други дейности по икономиката.

До участие в търга се допускат физически и юридически лица. Лица, които имат просрочени задължения към община „Тунджа” към датата на провеждане на търга не се допускат до участие в него.

В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такси и депозит, документ доказващ регистрация като търговец или др. ЮЛ, ЕИК/Булстат, Обходен лист за липса на задължения /по образец/.           

 

 

З А П О В Е Д

№ РД-0576

гр.Ямбол, 10.06.2014год.

Във връзка с Решение № 592 от 28.05.2014год., на ОбС „Тунджа”-Ямбол по чл.35, ал.1 от ЗОС и на основание чл.17, ал.1, т.1, чл.60, т.3 и чл.61, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общински недвижими имоти, както следва:

-масивна сграда на застроена площ от 88,88кв.м., заедно с дворното място в което е построена, цялото с площ от 1050кв.м., представляващо УПИ ХІІІ, в кв.38 по плана на с.КАЛЧЕВО, при граници на УПИ: север-УПИ ІV 280; изток-УПИ V 284 и УПИ VІ 285; юг-улица и запад УПИ VІІ 283, с начална тръжна цена 11710.00 лева, без ДДС, депозит 1171.00 лева и такса за участие в търга в размер на 30.00лева.

-масивна сграда на застроена площ от 120,00кв.м., заедно с правото на строеж върху дворното място в което е построена, цялото с площ от 1560кв.м., представляващо УПИ ІІІ, в кв.88 по плана на с.РОЗА, при граници на УПИ: от всички страни-улици, с начална тръжна цена 12250.00 лева, без ДДС, депозит 1225.00 лева и такса за участие в търга в размер на 30.00лева.

-дворно място цялото с площ от 770кв.м., представляващо УПИ І общ., в кв.95 по плана на с.ТЕНЕВО, при граници на УПИ: север-улица; изток-УПИ ІІ; юг-УПИ-ІV и запад-улица, с начална тръжна цена 3000.00 лева, без ДДС, депозит 300.00 лева и такса за участие в търга в размер на 30.00лева.

Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ. Ако на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Утвърждавам необходимата тръжна документация.

Търгът да се проведе на 20.06.2014год. от 9,30часа в сградата на Община „Тунджа” гр. Ямбол от комисията по търговете.

Лица, които имат просрочени задължения към Община „Тунджа”, към датата на провеждане на търга, не се допускат до участие в него.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на комисията по търговете за сведение и изпълнение.

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ,

Кмет на Община „Тунджа”

 
Банер