Нов търг в община Тунджа на 11 март 2014 г.
Четвъртък, 27 Февруари 2014г. 15:37ч.    PDF Печат Е-поща

З А П О В Е Д

№ РД-0148

гр.Ямбол, 27.02.2014год.

Във връзка с Решение № 541 от 14.02.2014год., на ОбС „Тунджа"-Ямбол по чл.35, ал.1 от ЗОС и на основание чл.17, ал.1, т.1, чл.60, т.3 и чл.61, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общински недвижим имот-представляващ урегулиран поземлен имот І-59, отреден за производствена и складова дейност, търговия, услуги и обитаване, находящ се в масив 10 по КВС на землището на с.КАБИЛЕ, целият с площ от 187,467дка в м. „Бозалъка", при граници на имота: ПИ № № 010074, 000565, 036009, 010056, 010001, 010002, 010003, 010068, 010069, 010070, 010075, 010005, 010006, 010071, 010031, 010032, 000260, 000163, 000162 и 000159, с начална тръжна цена 1 815 000 лева, без ДДС, депозит 181 500 лева, такса за участие 30 лева и такса тръжна документация-30,00лв.

Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ. Ако на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Утвърждавам необходимата тръжна документация, която съдържа проект на договор за продажба, скица на имота, АОС №4682 вписан в АВ с вх.рег. №993, том 3, стр.84 на 14.02.2014год., образец на заявление за участие, обходен лист по образец, съгласно СФУК на Община „Тунджа", извадка от ПУП, обявление и Информация за имота/.

Търгът да се проведе на 11.03.2014год. от 10,30часа в сградата на Община „Тунджа"гр.Ямбол от комисията по търговете.

Лица, които имат просрочени задължения към Община „Тунджа", към датата на провеждане на търга, не се допускат до участие в него.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на комисията по търговете за сведение и изпълнение.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ,

Кмет на Община „Тунджа"


УТВЪРЖДАВАМ: /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА"

/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

ГР. ЯМБОЛ 27.02.2014год.

На основание чл. 65 от НРПУРИВОС на ОбС "Тунджа" гр.Ямбол и Заповед № РД-0148 от 27.02.2014год. на Кмета на Община "Тунджа"-Ямбол,

О Б Я В Я В А М:

Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот-представляващ урегулиран поземлен имот І-59, отреден за производствена и складова дейност, търговия, услуги и обитаване, находящ се в масив 10 по КВС на землището на с.КАБИЛЕ, целият с площ от 187,467дка в м. „Бозалъка", при граници на имота: ПИ № № 010074, 000565, 036009, 010056, 010001, 010002, 010003, 010068, 010069, 010070, 010075, 010005, 010006, 010071, 010031, 010032, 000260, 000163, 000162 и 000159, с начална тръжна цена 1 815 000 лева, без ДДС, депозит 181 500 лева, такса за участие 30 лева и такса тръжна документация 30,00лева..

Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ. Ако на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Време за оглед на обекта до 10.03.2014год., чрез кмета на населеното място.

Информация за търга може да се получи в стая № 306 и № 307, ет. ІІІ на общината и на тел.046 684 302 /303/

Обявената тръжна документация състояща се от проект на договор за продажба, скица на имота №К11805 от 26.02.2013год. издадена от ОСЗ"Тунджа-Ямбол, АОС №4682, вх.рег.№993, том 3, стр.84 на АВ, образец заявление за участие, обходен лист за липса на задължения, съгласно СФУК на Община „Тунджа", извадка от ПУП, обявление и Информация за имота, се закупува в срок до 10.03.2014год. на цена - 30,00лв.

Заявление за участие в търга се подава до кмета на община "Тунджа" в срок до 10.03.2014год.

Търгът ще се проведе на 11.03.2014год., от 10,30 часа в сградата на община "Тунджа".

Таксите за участие в търга и за тръжната документация и определеният депозит се внасят по банков път по сметка на община "Тунджа" в ИА Банк – Ямбол, в срок до 10.03.2014г. както следва:

Такси – ИАБ- Ямбол, по сметка BG39ІABG70948400438000, BIC ІABGBGSF, вид плащане:448007.

Депозит-ИАБ- Ямбол, по сметка BG74ІABG70943300438300, BIC ІABGBGSF-Други дейности по икономиката.

До участие в търга се допускат физически и юридически лица.

В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такси и депозит, документ доказващ регистрация като търговец или др. ЮЛ, ЕИК/Булстат, Обходен лист за липса на задължения/по образец/.

Лица, които имат просрочени задължения към община "Тунджа" към датата на провеждане на търга не се допускат до участие в него.

 
Банер