Търгове на 26 ноември 2013 година
Петък, 15 Ноември 2013г. 09:18ч.    PDF Печат Е-поща

З А П О В Е Д

№ РД-1360

гр.Ямбол, 12.11.2013год.

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС, и чл. 60, т. 2, чл. 61, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост

З А П О В Я Д В А М:

Да се проведе публичен търг по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, за предоставяне под наем на имот частна общинска собственост на територията на Община “Тунджа” за срок от 10 десет/ години, както следва:

Населено място

Описание на имота по АОС

Местонахож

дение

Площ

/кв.м/

Вид дейност

НТЦ

лв/мес

без ДДС

Депозит /лева/

1.

БОЛЯРСКО

2 броя помещения от първи етаж на 2МС-кметство

Кв. 28,

УПИ ІІ 229

20,00

Производ

ствена

25,00

50,00

 

Утвърждавам необходимата тръжна документация.

Търгът да се проведе на 26.11.2013год. от 9,30часа в сградата на Община ”Тунджа” гр.Ямбол, от комисията по търговете.

Лица които имат просрочени задължения към Община”Тунджа”, към датата на провеждане на търга, не се допускат до участие в него.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на комисията по търговете за сведение и изпълнение.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ,

Кмет на Община “Тунджа”УТВЪРЖДАВАМ: /.........................../

КМЕТ НА ОБЩИНА

“ТУНДЖА”: /ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

ГР.ЯМБОЛ: 12.11.2013год.

На основание чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Заповед № РД-1360 от 12.11.2013год., Община “Тунджа” гр.Ямбол

О Б Я В Я В АМ:

Публичен търг за предоставяне под наем за срок от 10/десет/ години на имот частна общинска собственост на територията на Община “Тунджа”, както следва:

Населено място

Описание на имота по АОС

Местонахож

дение

Площ

/кв.м/

Вид дейност

НТЦ

лв/мес

без ДДС

Депозит /лева/

1.

БОЛЯРСКО

2 броя помещения от първи етаж на 2МС-кметство

Кв. 28,

УПИ ІІ 229

20,00

Производ

ствена

25,00

50,00

Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ. Ако на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Търгът ще се проведе на 26.11.2013год. от 9,30 часа в сградата на Община “Тунджа”.

Време за оглед на обекта до 25.11.2013год. чрез кмета на населеното място.

Информация за обекта може да се получи в стая №№ 306, 307, ет.ІІІ на общината.

Таксата за участие в търга в размер на 15 лева и определеният депозит се внасят по банков път по сметка на община “Тунджа” в ИА Банк – Ямбол, в срок до 25.11.2013г. както следва:

Такса – ИАБ- Ямбол, по сметка BG39ІABG70948400438000, BIC ІABGBGSF, вид плащане:448007.

Депозит –ИАБ- Ямбол, по сметка BG74ІABG70943300438300, BIC ІABGBGSF-Други дейности по икономиката.

МОЛБА за участие в търга се подава до кмета на Община “Тунджа” до 25.11.2013год. в Админ. център, етаж І на Община “Тунджа”.

ЛИЦА, които имат просрочени задължения към Община “Тунджа” към датата на провеждане на търга, не се допускат до участие в него.В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такса и депозит, актуално състояние и съдебна регистрация за фирма, Булстат, Обходен лист за липса на задължения.

Със спечелилият търга да се сключат договори за наем, при заплащане на 100% от месечната наемна цена до 25 число на текущия месец.


УТВЪРЖДАВАМ:

КМЕТ НА ОБЩИНА   “ТУНДЖА”:

/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

 ГР. ЯМБОЛ 12.11.2013год.

На основание чл. 65 от НРПУРИВОС на ОбС “Тунджа” гр.Ямбол и Заповед № РД-1361/12.11.2013год. на Кмета на Община ”Тунджа”-Ямбол,

О   Б   Я   В   Я   В   А   М:

Публичен търг за продажба на следните общински недвижими имоти:

- двуетажна масивна сграда, застроена площ от 70кв.м., заедно със съответното право на строеж върху общински терен, представляващ УПИ V, в кв.19 по плана на с.ДРАМА, при граници на УПИ: север-улица; изток-улица; юг-УПИ VІ 148 и запад- УПИ ІV 150, с начална тръжна цена 7120,00лв, без ДДС, депозит 712,00лв. и такса за участие 30лв.;

-общински терен, представляващ ПИ № 000116, целия с площ от 14,997дка. в землището на с. КОЗАРЕВО, област Ямбол, при граници на имота: ПИ № № 00042; 00041; 00069 и 000058, с начална тръжна цена 19796,00лв., без ДДС, депозит 1980,00лв, такса 30лв;

Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ. Ако на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Време за оглед на обекта до 25.11.2013год., чрез кмета на населеното място.

Информация може да се получи в стая № 306 и № 307, ет. ІІІ на общината, тел.046 684 302 /303/

Молба за участие в търга се подава до кмета на община “Тунджа” в срок до 25.02.2013год.

Търгът да се проведе на 26.11.2013год., от 9,30 часа в сградата на община ”Тунджа”.

Таксата за участие в търга и определеният депозит се внасят по банков път по сметка на община “Тунджа” в ИА Банк – Ямбол, в срок до 25.11.2013г. както следва:

Такса – ИАБ- Ямбол, по сметка BG39ІABG70948400438000, BIC ІABGBGSF, вид плащане:448007.

Депозит-ИАБ- Ямбол, по сметка BG74ІABG70943300438300, BIC ІABGBGSF-Други дейности по икономиката.

До участие в търга се допускат физически и юридически лица.

В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такса и депозит, регистрация като търговец или др.ю.л., Булстат, Обходен лист за липса на задължения.

Лица, които имат просрочени задължения към община “Тунджа” към датата на провеждане на търга не се допускат до участие в него.

 

З А П О В Е Д

№ РД-1361

гр.Ямбол, 12.11.2013год.

Във връзка с Решение № 470 от 29.10.2013год., на ОбС „Тунджа”-Ямбол по чл.35, ал.1 от ЗОС и на основание чл.60, т.3 и чл.61, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Да се извърши продажба чрез публичен търг на следните общински недвижими имоти, представляващи:

- двуетажна масивна сграда, застроена площ от 70кв.м., заедно със съответното право на строеж върху общински терен, представляващ УПИ V, в кв.19 по плана на с.ДРАМА, при граници на УПИ: север-улица; изток-улица; юг-УПИ VІ 148 и запад- УПИ ІV 150, с начална тръжна цена 7120,00лв, без ДДС, депозит 712,00лв. и такса за участие 30лв.;

-общински терен, представляващ ПИ №000116, целия с площ от 14,997дка. в землището на с. КОЗАРЕВО, област Ямбол, при граници на имота: ПИ № № 00042; 00041; 00069 и 000058, с начална тръжна цена 19796,00лв., без ДДС, депозит 1980,00лв, такса 30лв;

Стъпка за наддаване -5% от НТЦ.

Утвърждавам необходимата тръжна документация.

Търгът да се проведе на 26.11.2013год. от 9,30часа в сградата на Община”Тунджа”гр.Ямбол, от комисията по търговете.

Лица които имат просрочени задължения към Община”Тунджа”, към датата на провеждане на търга, не се допускат до участие в него.

Настоящата ми заповед да се доведе до знанието на комисията по търговете за сведение и изпълнение.

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ,

Кмет на Община “Тунджа”

 

 

 

 

 

 

 
Банер