Търг на 14 ноември 2013 година
Вторник, 05 Ноември 2013г. 09:01ч.    PDF Печат Е-поща

При проведените през 2013 година търгове в община „Тунджа” за част от предлаганите земеделски земи не се сключиха договори за наем, а за други имоти не се явиха кандидати, което налага провеждане на повторен търг. Със заповед на кмета на общината Георги Георгиев търгът е насрочен за 14.11.2013 година от 9.30 ч. Предлагат се ниви, изоставени, засолени и наводнени ниви и изоставени трайни насаждения (овощни градини и лозя) в землищата на 34 населени места. Необходимите документи и такси за участие се внасят до 13.11.2013 г. Информация за имотите може да се получи в стаи № № 306, 307, ет. ІІІ на общината и на тел. 046 684-303 и 046 684 302.

З А П О В Е Д

№ РД-1308

гр.Ямбол, 31.10.2013 год.

При проведени търгове на 20.09.2013год., 26.07.2013год., 25.06.2013год., 07.06.2013год. и на 28.03.2013год. за част от имотите не се сключиха договори за наем, а за други имоти не се явиха кандидати, което налага провеждане на повторен търг. На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 48, чл. 60, т. 2 и чл. 61, ал.1 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост

З А П О В Я Д В А М:

Да се проведе публичен търг за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд за срок от 10/десет/ стопански години, както следва:

Землище ниви Изоставениниви трайнинасаждения
бр. площ бр. площ бр. площ
1. Безмер 11 19,3     12 3,3
2. Болярско            
3. Ботево 12 17,7     2 1,1
4. Бояджик 7 10,1 12 78,4 19 12,0
5. Веселиново 2 4,1        
6. Видинци 1 53,4 1 8,3 2 1,2
7. Ген.Тошево 1 4,2        
8. Г.Манастир 27 142,0 22 457,9 7 9,6
9. Гълъбинци 1 1,1 3 10,0 19 14,7
10. Дражево 7 18,8 6 13,9    
11. Драма 24 51,0 1 0,8 19 316,2
12. Дряново 16 39,4     16 9,5
13. Завой 3 14,1 7 194,0 5 2,4
14. Златаре         9 128,0
15. Кабиле 5 5,4 10 37,7    
16. Калчево 15 58,0        
17. Каравелово 10 90,0     37 19,0
18. Козарево 1 1,7 1 14,1 19 11,0
19. Коневец           16,0
20. Крумово     8 73,4    
21. Маломир     2 5,8    
22. Меден клад. 7 6,8     6 5,0
23. Миладиновци 1 36,8     6 5,0
24. Овчи кладенец 7 12,1 14 95,2    
25. Окоп     1 12,1    
26. Победа 4 8,7     16 30,0
27. Роза         11 9,4
28. Робово 3 16,8 2 16,1    
29. Савино 2 3,0 4 16,7 1 0,5
30 Симеоново 4 18,3        
31. Тенево 45 45,8 14 133,0 105 81,5
32. Хаджидимитрово 41 67,7     117 62,3
33. Ханово 7 20,5 5 214,7 22 15,1
34. Чарган     2 150,0 1 7,1

Началната тръжна цена съгласно НТП на имотите, както следва:

Ниви - 30,00лв/дка/година

Изоставени, засолени и наводнени ниви - 25,00лв/дка/година

Изоставени трайни насаждения /овощни градини и лозя/-20,00лв/дка/година

Стъпка за наддаване-5% от НТЦ

ТАКСА за участие в търга - 15.00 лв за имот

ДЕПОЗИТ за участие в търга, както следва:

-имоти до 1дка - 15,00лв. за имот

-имоти до 5дка - 50,00лв. за имот

-имоти от 5 до 10дка - 100,00лв. за имот

-имоти над 10дка - 500лв. за имот

Наемната цена се заплаща:

100% при сключване на договора за -І-ва стоп. година,

за всяка следваща – до 30.08.

         ТЪРГЪТ да се проведе на 14.11.2013г. от 9,30 часа в сградата на община “Тунджа”.

Утвърждавам необходимата тръжна документация.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на комисията по търговете за сведение и изпълнение.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ,

Кмет на Община „Тунджа”

 

УТВЪРЖДАВАМ: / ………………..../

КМЕТ НА ОБЩИНА

“ТУНДЖА”: /ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

ГР.ЯМБОЛ: 31.10.2013год.

На основание чл.65 от НРПУРИВОС и Заповед № РД-1308 от 31.10.2013год. на кмета на Община”Тунджа”-Ямбол

О Б Я В Я  В А М:

Публичен търг за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд за срок от 10/десет/ стопански години, както следва:

Землище ниви Изоставениниви трайнинасаждения
бр. площ бр. площ бр. площ
1. Безмер 11 19,3     12 3,3
2. Болярско            
3. Ботево 12 17,7     2 1,1
4. Бояджик 7 10,1 12 78,4 19 12,0
5. Веселиново 2 4,1        
6. Видинци 1 53,4 1 8,3 2 1,2
7. Ген.Тошево 1 4,2        
8. Г.Манастир 27 142,0 22 457,9 7 9,6
9. Гълъбинци 1 1,1 3 10,0 19 14,7
10. Дражево 7 18,8 6 13,9    
11. Драма 24 51,0 1 0,8 19 316,2
12. Дряново 16 39,4     16 9,5
13. Завой 3 14,1 7 194,0 5 2,4
14. Златаре         9 128,0
15. Кабиле 5 5,4 10 37,7    
16. Калчево 15 58,0        
17. Каравелово 10 90,0     37 19,0
18. Козарево 1 1,7 1 14,1 19 11,0
19. Коневец           16,0
20. Крумово     8 73,4    
21. Маломир     2 5,8    
22. Меден клад. 7 6,8     6 5,0
23. Миладиновци 1 36,8     6 5,0
24. Овчи кладенец 7 12,1 14 95,2    
25. Окоп     1 12,1    
26. Победа 4 8,7     16 30,0
27. Роза         11 9,4
28. Робово 3 16,8 2 16,1    
29. Савино 2 3,0 4 16,7 1 0,5
30 Симеоново 4 18,3        
31. Тенево 45 45,8 14 133,0 105 81,5
32. Хаджидимитрово 41 67,7     117 62,3
33. Ханово 7 20,5 5 214,7 22 15,1
34. Чарган     2 150,0 1 7,1

ТЪРГЪТ ще се проведе на 14.11.2013г. от 9,30 часа в сградата на община “Тунджа”.

Началната тръжна цена съгласно НТП на имотите, както следва:

Ниви - 30,00лв/дка/година

Изоставени, засолени и наводнени ниви - 25,00лв/дка/година,

Трайни насаждения /овощни градини и лозя/-20.00лв/дка/година

Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ. Ако на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

ТАКСА за участие в търга - 15.00 лв за имот

ДЕПОЗИТ за участие в търга, както следва:

-имоти до 1дка - 15,00лв. за имот

-имоти до 5дка - 50,00лв за имот

-имоти от 5 до 10дка - 100,00лв за имот

-имоти над 10дка – 500,00лв за имот

МОЛБА до кмета на община “Тунджа”, таксата и съответния депозит се внасят до 13.11.2013година. Таксата и депозита се внасят по банков път, както следва:

Такса-ИАБ-Ямбол по сметка BG39IABG70948400438000, BIC IABGBGSF, вид плащане: 448007

Депозит- ИАБ-Ямбол по сметка BG74IАBG70943300438300, BIC IABGBGSF-Други дейности по икономиката.

Време за оглед на имотите до 13.11.2013год. чрез кмета на населеното място. Информация за имотите може да се получи в стая № № 306, 307, ет.ІІІ на общината и на тел. 046 684-303 и 046 684 302

До участие в търга се допускат физически и юридически лица.

В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такса и депозит, регистрация като търговец или друго юридическо лице, Булстат, Обходен лист за липса на задължения към общината /по образец/

Лица, които имат просрочени задължения към общината към датата на провеждане на търга не се допускат до участие в него.

Наемната цена се заплаща в срок определен със заповедта за определяне на спечелилия търга, както следва:

100% при сключване на договора за -І-ва стопанска година,

100% за всяка следваща – до 30.08. на съответната година.

Плащането става в брой на касата на ДДИ, І ви етаж , Административен център, сградата на общината или по банков път по сметки на общината описани в договора.

 
Банер