Заповед за отмяна на търг № РД-1141 / 23.09.2013
Понеделник, 23 Септември 2013г. 15:17ч.    PDF Печат Е-поща

З А П О В Е Д

№ РД-1141

гр. Ямбол 23.09. 2013год.

Със Заповед № РД-1108 от 16.09.2013год. е обявен публичен търг за продажба на общински недвижими имоти. Във връзка с провеждане на процедура по изготвяне на ПУП за ПИ № 010059 по КВС на землището на с.Кабиле, който проект е обявен чрез обнародване в ДВ бр. № 77 от 03.09.2013год., на основание чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА

Н А Р Е Ж Д А М :

Отменям Заповед № РД-1108 от 16.09.2013 година и одобрената тръжна документация за провеждане на публичен търг за продажба на:

-ПИ №010059 с начин на трайно ползване - ливада, целия с площ от 187.467дка. находящ се в местността „Бозалъка" по КВС на землището на с. Кабиле, обл. Ямбол, при граници на имота: ПИ № 010074; ПИ № 000565; ПИ № 036009; ПИ № 010056; ПИ № 010001; ПИ № 010002; ПИ № 010003; ПИ № 010004; ПИ№ 010005; ПИ № 010006; ПИ № 010071; ПИ № 010031; 010032; ПИ № 000260; ПИ № 000163; ПИ № 000159, с начална тръжна цена 1 743000,00лв., без ДДС, депозит 174300лв., такса 30лв;

-ПИ №000164 с начин на трайно ползване – сметище, целия с площ от 26.234дка. находящ се в местността „Бозалъка" по КВС на землището на с. Кабиле, обл. Ямбол, при граници на имота: ПИ № 000164; ПИ № 000431; ПИ № 000124; ПИ № 000163; ПИ № 011065; ПИ № 011033, с начална тръжна цена 259000,00лв., без ДДС, депозит лв.25900,00 такса 30лв.

Внесените суми за такса и депозит за участие в търга за обекта да се възстановят на лицата.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ,

Кмет на Община „Тунджа"

 
Банер