Търг за отдаване под наем на земеделска земя на 29 май 2013
Понеделник, 20 Май 2013г. 09:57ч.    PDF Печат Е-поща

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” С. БОТЕВО

ОБЩИНА ”ТУНДЖА”, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

О Б Я В Я В А:

Публичен търг за отдаване под наем на земеделска земя в землището на с.БОТЕВО, за срок от 10/десет/ стопански години, както следва

 

 

ПИ№

Местност

НТП

категория

Площ

/дка/

НТЦ

лв/год.

1.

001132

До село

Нива

1,828

50,00

2.

026040

Горенмантарджик

Нива

ІV

100,100

4000,00

3.

030076

Розенски лозя

Нива

ІV

6,564

260,00

4.

030077

Розенски лозя

Нива

ІV

14,892

600,00

5.

030367

Розенски лозя

Нива

ІV

2,455

100,00

6.

057004

Меденски път

Нива

ІХ

3,121

120,00

7.

066025

Шейтански крушак

Нива

ІV

20,057

800,00

8.

131072

Розенски лозя

Нива

ІV

33,851

1360,00

9.

077003

Енчов кавак

Нива

ІV

2,730

110,00

10.

145013

Киора

Нива

ІV

2,729

110,00

          ТЪРГЪТ ще се проведе по реда на чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на Община „Тунджа”, област Ямбол.

Търгът ще се проведе на 29.05.2013г. от 9.30 часа в сградата на община “Тунджа”.

         Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ. Ако на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от НТЦ, завишена с една стъпка.

ТАКСА за участие в търга - 15.00 лв. за имот,

Депозит за участие - 100лв. за имот.

МОЛБА до кмета на община “Тунджа”, се внасят до 28.05.2013година.

Таксата и депозита се внасят по банков път, както следва:

Такса-ИАБ-Ямбол по сметка BG39IABG70948400438000, BIC IABGBGSF, вид плащане: 448007

Депозит- ИАБ-Ямбол по сметка BG97IАBG70943100662700, BIC IABGBGSF-ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”, с.БОТЕВО.

         До участие в търга се допускат физически и юридически лица.

В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такса и депозит, регистрация като търговец или друго юридическо лице, Булстат, Обходен лист за липса на задължения към общината/по образец/

         Лица, които имат просрочени задължения към общината към датата на провеждане на търга не се допускат до участие в него.

Наемната цена се заплаща:

100% при сключване на договора за -І-ва стопанска година,

100% за всяка следваща година до 30.08.

 
Банер