Търгове в община Тунджа на 29 май 2013 г.
Понеделник, 20 Май 2013г. 09:42ч.    PDF Печат Е-поща

З А П О В Е Д

РД-0609

гр.Ямбол, 16.05.2013год.

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС, и чл. 60, т. 2, чл. 61, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост

 

З А П О В Я Д В А М:

 

Да се проведе публичен търг по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, за предоставяне под наем на имоти частна общинска собственост на територията на Община “Тунджа” за срок от 10 десет/ години, както следва:

 

 

Населено място

 

Описание на имота по АОС

Местонахож

дение

Площ

/кв.м/

 

Вид дейност

 

НТЦ

лв/мес

без ДДС

Депозит /лева/

 

1.

Тенево

Помещение от общинска сграда-автоспирка

Кв. 20,

УПИ ХІ

24,00

търговска

40,00

80,00

2.

Тенево

Помещение от общинска сграда-автоспирка

Кв. 20,

УПИ ХІ

7,00

търговска

12,00

24,00

3.

Калчево

Общинска сграда

Кв.18,

УПИ ІV 223

12,00

офис

16,00

32,00

 

 

Утвърждавам необходимата тръжна документация.

Търгът да се проведе на 29.05.2013год. от 9,30часа в сградата на Община ”Тунджа” гр.Ямбол, от комисията по търговете.

Лица които имат просрочени задължения към Община”Тунджа”, към датата на провеждане на търга, не се допускат до участие в него.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на комисията по търговете за сведение и изпълнение.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ,

Кмет на Община “Тунджа”

 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: /.........................../

КМЕТ НА ОБЩИНА

“ТУНДЖА”: /ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

                                                           ГР.ЯМБОЛ: 16.05.2013год.

На основание чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Заповед № РД-0609 от 16.05.2013год., Община “Тунджа” гр.Ямбол

О Б Я В Я В АМ:

 Публичен търг за предоставяне под наем за срок от 10/десет/ години на имоти частна общинска собственост на територията на Община “Тунджа”, както следва:

Населено място

Описание на имота по АОС

Местонахож

дение

Площ

/кв.м/

Вид дейност

НТЦ

лв/мес

без ДДС

Депозит /лева/

1.

Тенево

Помещение от общинска сграда-автоспирка

Кв. 20,

УПИ ХІ

24,00

търговска

40,00

80,00

2.

Тенево

Помещение от общинска сграда-автоспирка

Кв. 20,

УПИ ХІ

7,00

търговска

12,00

24,00

3.

Калчево

Общинска сграда

Кв.18,

УПИ ІV 223

12,00

офис

16,00

32,00

Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ. Ако на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Търгът ще се проведе на 29.05.2013год. от 9,30 часа в сградата на Община “Тунджа”.

Време за оглед на обекта до 28.05.2013год. чрез кмета на населеното място.

Информация за обекта може да се получи в стая №№ 306, 307, ет.ІІІ на общината.

Таксата за участие в търга в размер на 15 лева и определеният депозит се внасят по банков път по сметка на община “Тунджа” в ИА Банк – Ямбол, в срок до 28.05.2013г. както следва:

Такса – ИАБ- Ямбол, по сметка BG39ІABG70948400438000, BIC ІABGBGSF, вид плащане:448007.

Депозит –ИАБ- Ямбол, по сметка BG74ІABG70943300438300, BIC ІABGBGSF-Други дейности по икономиката.

МОЛБА за участие в търга се подава до кмета на Община “Тунджа” до 28.05.2013год. в Админ. център, етаж І на Община “Тунджа”.

ЛИЦА, които имат просрочени задължения към Община “Тунджа” към датата на провеждане на търга, не се допускат до участие в него.В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такса и депозит, актуално състояние и съдебна регистрация за фирма, Булстат, Обходен лист за липса на задължения.

Със спечелилият търга да се сключат договори за наем, при заплащане на 100% от месечната наемна цена до 25 число на текущия месец.

 

З А П О В Е Д

№ РД- 0608

гр.Ямбол, 16.05.2013год.

 

Във връзка с решение №353 от 27.03.2013год. на ОбС ”Тунджа”-Ямбол и на основание чл.14, ал.7 от ЗОС, § 4 от Закона за сдруженията за напояване и чл.60, т.1, чл.61, ал.4 от НРПУРИВОС

З А П О В Я Д В А М:

Да се проведе публичен търг по реда на НРПУРИВОС за предоставяне под наем на имоти - язовири общинска собственост на територията на Община “Тунджа” за срок от 10 десет/ години, както следва:

 

 

№ по ред

 

Землище

 

Местност

ПИ №

Площ

/дка/

Категория

НТЦ

лв/год, без ДДС

Депозит

/лв/

1.

Калчево

Козарево

Над село

000183

000102

37,4

І

900

90

2.

Миладиновци

Калниците

000091

30,0

ІІ

480

48

3.

Могила

Малката река

000261

73,3

І

1750

175

4.

Симеоново

Кютюклия

000048

38,8

ІІ

630

63

5.

Робово

Къшла дере

016006

42,3

І

1010

101

6.

Челник

 

000271

46,6

І

1110

111

 

Със спечелилите търга да се сключат договори, при заплащане на 100% от годишната наемна цена за първата година и 100% за всяка следваща година до 30.01.на съответната година

Утвърждавам необходимата тръжна документация.

Търгът да се проведе на 29.05.2013год. от 9,30часа в сградата на Община ”Тунджа” гр.Ямбол, от комисията по търговете.

Лица които имат просрочени задължения към Община”Тунджа”, към датата на провеждане на търга, не се допускат до участие в него.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на комисията по търговете за сведение и изпълнение.

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ,

Кмет на Община “Тунджа”

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:

КМЕТ НА ОБЩИНА “ТУНДЖА”:

/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

                                                                                              ГР. ЯМБОЛ 16.05.2013год.

На основание чл.65 от НРПУРИВОС на ОбС “Тунджа” гр.Ямбол и Заповед № РД-0608 От 16.05.2013год. на Кмета на Община “Тунджа”-Ямбол,

 

О Б Я В Я В А М:

Публичен търг за предоставяне под наем на имоти - язовири общинска собственост на територията на Община “Тунджа” за срок от 10 /десет/ години, както следва:

№ по ред

 

Землище

 

Местност

ПИ №

Площ

/дка/

Категория

НТЦ

лв/год, без ДДС

Депозит

/лв/

1.

Калчево

Козарево

Над село

000183

000102

37,4

І

900

90

2.

Миладиновци

Калниците

000091

30,0

ІІ

480

48

3.

Могила

Малката река

000261

73,3

І

1750

175

4.

Симеоново

Кютюклия

000048

38,8

ІІ

630

63

5.

Робово

Къшла дере

016006

42,3

І

1010

101

6.

Челник

 

000271

46,6

І

1110

111

Със спечелилият търга да се сключат договори, при заплащане на 100% от годишната наемна цена за първата година и 100% за всяка следваща година до 30.01.на съответната година

Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ. Ако на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Време за оглед на обектите до 28.05.2013год, чрез кмета на населеното място.

            Информация за обектите може да се получи в стая №306 и №307, ет. ІІІ на общината.

            Молба за участие в търга се подава до кмета на община “Тунджа” в срок до 28.05.2013год.

            Търгът ще се проведе на 29.05.2013год. от 9,30 часа в сградата на община ”Тунджа”.

            Таксата за участие в търга размер на 15,00лв и определеният депозит се внасят по банков път по сметка на община “Тунджа” в ИА Банк – Ямбол, в срок до 28.05.2013г. както следва:

            Такса – ИАБ- Ямбол, по сметка BG39ІABG70948400438000, BIC ІABGBGSF, вид плащане:448007.

            Депозит –ИАБ- Ямбол, по сметка BG74ІABG70943300438300, BIC ІABGBGSF-Други дейности по икономиката.

            До участие в търга се допускат физически и юридически лица.

Лица, които имат просрочени задължения към община “Тунджа” към датата на провеждане на търга не се допускат до участие в него.

            В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такса и депозит, регистрация, като търговец или др.ю.л., Булстат, Обходен лист за липса на задължения.

 

 

З А П О В Е Д

№РД-0610

гр.Ямбол, 16.05.2013год.

На основание чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗОС, и чл.60, т.2, чл.61, ал.1 и ал.4 от НРПУРИВОС

 

З А П О В Я Д В А М:

 

Да се проведе публичен търг по реда на НРПУРИВОС за предоставяне под наем на имоти частна общинска собственост на територията на Община “Тунджа” за срок от 10 десет/ години, както следва:

 

№ по ред

Населено място Землище

 

Вид на имота

Площ

/кв.м./

Кв.

УПИ/ПИ

идентификатор

НТЦ

/лв/год

без ДДС

Депозит

/лв/

1.

Безмер

Зем.земи по §4 от ЗСПЗЗ

484

03229.56.138

20,00

20,00

2.

Ген.Тошево

Дворно място

1600

Кв.13,

УПИ ІV 126

60,00

60,00

3.

Ген.Тошево

Дворно място

1195

Кв.13,

УПИ V126

44,00

44,00

Утвърждавам необходимата тръжна документация.

         Търгът да се проведе на 29.05.2013год. от 9,30часа в сградата на Община ”Тунджа” гр.Ямбол, от комисията по търговете.

         Лица които имат просрочени задължения към Община”Тунджа”, към датата на провеждане на търга, не се допускат до участие в него.

         Настоящата заповед да се доведе до знанието на комисията по търговете за сведение и изпълнение.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ,

Кмет на Община “Тунджа”

-

 

УТВЪРЖДАВАМ: /.........................../

КМЕТ НА ОБЩИНА

“ТУНДЖА”: /ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

                                                           ГР.ЯМБОЛ: 16.05.2013год.

На основание чл.65 от НРПУРИВОС и Заповед № РД-0610 от 16.05.2013год., Община “Тунджа” гр.Ямбол

 О Б Я В Я В АМ:

            Публичен търг за предоставяне под наем за срок от 10/десет/ години на имоти-частна общинска собственост на територията на Община “Тунджа”, както следва:

№ по ред

Населено място Землище

 

Вид на имота

Площ

/кв.м./

Кв.

УПИ/ПИ

идентификатор

НТЦ

/лв/год.

без ДДС

Депозит

/лв/

1.

Безмер

Зем.земи по §4 от ЗСПЗЗ

484

03229.56.138

20,00

20,00

2.

Ген.Тошево

Дворно място

1600

Кв.13,

УПИ ІV 126

60,00

60,00

3.

Ген.Тошево

Дворно място

1195

Кв.13,

УПИ V126

44,00

44,00

 

Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ. Ако на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Търгът ще се проведе на 29.05.2013год. от 9,30 часа в сградата на Община “Тунджа”, гр.Ямбол.

Време за оглед на обекта до 28.05.2013год. чрез кмета на населеното място. Информация за обекта може да се получи в стая №№ 306, 307, ет.ІІІ на общината.

Таксата за участие в търга в размер на 15 лева и определеният депозит се внасят по банков път по сметка на община “Тунджа” в ИА Банк – Ямбол, в срок до 28.05.2013г. както следва:

Такса – ИАБ- Ямбол, по сметка BG39ІABG70948400438000, BIC ІABGBGSF, вид плащане:448007.

Депозит –ИАБ- Ямбол, по сметка BG74ІABG70943300438300, BIC ІABGBGSF-Други дейности по икономиката.

МОЛБА за участие в търга се подава до кмета на Община “Тунджа” до 28.05.2013год. в Админ. център, етаж І на Община “Тунджа”.

ЛИЦА, които имат просрочени задължения към Община “Тунджа” към датата на провеждане на търга, не се допускат до участие в него.В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такса и депозит, актуално състояние и съдебна регистрация за фирма, Данъчен номер, Булстат, Обходен лист за липса на задължения.

 

 
Банер