Търг на 15 май в община Тунджа
Вторник, 30 Април 2013г. 17:08ч.    PDF Печат Е-поща

 

На основание чл.65 от НРПУРИВОС на ОбС “Тунджа” гр.Ямбол и Заповед № РД-0557 от 30.04.2013год. на Кмета на Община “Тунджа”-Ямбол,

 

О Б Я В Я В А М:

Публичен търг по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост за предоставяне под аренда на земеделска земя, общинска собственост, за срок от 30години за създаване на трайни насаждения, на територията на Община „Тунджа”, както следва:

 

Землище

НТП

ПИ №

Площ

НТЦ

лв/год.

Депозит

/лв/

1.

Ханово

изоставена нива

018028

126,288

3150,00

315,00

 

Такса за участие - 15лв. на имот.

Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ. Ако на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Време за оглед на обекта до 14.05.2013год, чрез кмета на населеното място.

         Информация за обекта може да се получи в стая №306 и №307, ет. ІІІ на общината.

         Молба за участие в търга се подава до кмета на община “Тунджа” в срок до 14.05.2013год.

         Търгът ще се проведе на 15.05.2013год. от 9,30 часа в сградата на община ”Тунджа”.

         Таксата за участие в търга и определеният депозит се внасят по банков път по сметка на община “Тунджа” в ИА Банк – Ямбол, в срок до 14.05.2013г. както следва:

         Такса – ИАБ- Ямбол, по сметка BG39ІABG70948400438000, BIC ІABGBGSF, вид плащане:448007.

         Депозит –ИАБ- Ямбол, по сметка BG74ІABG70943300438300, BIC ІABGBGSF-Други дейности по икономиката.

         До участие в търга се допускат физически и юридически лица.

Лица, които имат просрочени задължения към община “Тунджа” към датата на провеждане на търга не се допускат до участие в него.

         В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такса и депозит, регистрация, като търговец или др.ю.л., Булстат, Обходен лист за липса на задължения.

 
Банер