Нов търг на 28 март 2013 година.
Сряда, 20 Март 2013г. 09:19ч.    PDF Печат Е-поща

Съгласно заповед № РД-0300 от 15.03.2013 год. на кмета на община Тунджа и на основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 48, чл. 60, т. 2 и чл. 61, ал.1 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, община Тунджа обявява публичен търг за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд за срок от 10/десет/ стопански години, както следва:

Землище

ниви

Изоставени

ниви

трайни

насаждения

училищни земи

бр.

площ

бр.

площ

бр.

площ

бр.

площ

1.

Асеново

7

525,5

2

50,0

 

 

 

 

2.

Безмер

12

64,6

1

0,6

12

3,3

1

25,5

3.

Болярско

1

0,5

 

 

23

15,0

2

340,0

4.

Ботево

12

17,7

 

 

2

1,1

 

 

5.

Бояджик

7

10,1

12

78,4

23

17,8

 

 

6.

Веселиново

4

11,8

 

 

 

 

 

 

7.

Видинци

 

 

1

8,3

2

1,2

 

 

8.

Ген.Тошево

1

4,2

 

 

 

 

 

 

9.

Ген.Инзово

 

 

6

10,4

 

 

 

 

10.

Г.Манастир

26

140,9

21

457,9

6

5,8

 

 

11.

Гълъбинци

1

1,1

4

151,5

19

14,7

 

 

12.

Дражево

7

18,8

6

13,9

 

 

 

 

13.

Драма

24

37,8

1

0,8

16

7,1

 

 

14.

Дряново

28

363,4

 

 

16

9,5

2

96,6

15.

Завой

3

14,1

7

194,0

5

2,4

 

 

16.

Златаре

4

100,0

 

 

9

128,0

 

 

17.

Кабиле

1

1,0

10

37,7

 

 

 

 

18.

Калчево

15

58,0

 

 

 

 

 

 

19.

Каравелово

10

89,7

 

 

37

19,0

 

 

20.

Козарево

1

1,7

1

14,1

19

11,0

 

 

21.

Коневец

 

 

 

 

 

16,0

 

 

22.

Кукорево

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

Крумово

2

7,4

3

71,2

 

 

 

 

24.

Маломир

45

71,9

2

5,8

3

109,1

4

726,1

25.

Меден клад.

8

7,0

 

 

6

5,0

 

 

26.

Межда

9

51,6

 

 

 

 

 

 

27.

Миладиновци

 

36,8

 

 

6

5,0

1

100,0

28.

Могила

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

Овчи кладенец

6

11,9

13

94,6

 

 

 

 

30.

Окоп

8

24,2

1

12,3

 

 

4

200,0

31.

Победа

4

8,7

 

 

14

8,1

 

 

32.

Роза

6

26,3

12

36,3

11

9,0

 

 

33.

Робово

4

19,2

2

16,1

 

 

 

 

34.

Савино

3

3,4

7

44,4

1

0,5

 

 

35.

Симеоново

 

 

 

 

12

6,0

 

 

36.

Скалица

Кунево

 

 

 

 

 

 

 

 

37.

Сламино

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

Стара река

 

 

4

12,9

 

 

 

 

39.

Тенево

45

43,9

14

177,5

105

81,5

 

 

40.

Търнава

 

 

 

 

 

 

 

 

41.

Хаджи

димитрово

35

63,0

 

 

110

60,0

 

 

42.

Ханово

5

10,9

6

215,8

21

10,0

 

 

43.

Чарган

 

 

2

150,0

1

7,1

 

 

44.

Челник

4

68,5

12

56,4

8

4,0

 

 

            Началната тръжна цена съгласно НТП на имотите, както следва:

                   Ниви - 30,00лв/дка/година

                   Изоставени, засолени и наводнени ниви - 25,00лв/дка/година

                   Изоставени трайни насаждения /овощни градини и лозя/-20,00лв/дка/година

Стъпка за наддаване-5% от НТЦ

ТАКСА за участие в търга - 15.00 лв за имот

ДЕПОЗИТ за участие в търга в размер на 50,00лв. за имот и

Наемната цена се заплаща:

100% при сключване на договора за -І-ва стоп. година, за всяка следваща – до 30.08.

         ТЪРГЪТ да се проведе на 28.03.2013г. от 13.00 часа в сградата на община “Тунджа”.

Утвърждавам необходимата тръжна документация.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на комисията по търговете за сведение и изпълнение.

 
Банер