Търг за продажба на земеделски земи на 12 март 2013
Петък, 01 Март 2013г. 17:05ч.    PDF Печат Е-поща

На основание чл. 65 от НРПУРИВОС на Общински съвет и Заповед на кмета на общината, Община Тунджа обявява публичен търг за продажба на следния общински недвижим имот:

-земеделска земя, с начин на трайно ползване -нива, в м."Кос тепе", ІV/четвърта/категория, представляващ ПИ № 001010, с площ от 2,313дка, по КВС на землището на с.КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ №№ 000059; 001015; 001005; 001004 и 005001, с начална тръжна цена 4048,00лв, депозит 405,00лв. и такса за участие 30лв.

-земеделска земя, с начин на трайно ползване -нива, в м."Кос тепе", ІV/четвърта/категория, представляващ ПИ № 001011, с площ от 1,177дка, по КВС на землището на с.КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ №№ 000210; 001014; 000520 и 000503, с начална тръжна цена 3060,00лв, депозит 306,00лв. и такса за участие 30лв.

Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ. Ако на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Време за оглед на обекта до 11.03.2013год., чрез кмета на населеното място.

Информация може да се получи в стая № 306 и № 307, ет. ІІІ на общината, тел.046 684 302 /303/

Молба за участие в търга се подава до кмета на община "Тунджа" в срок до 11.03.2013год.

Търгът да се проведе на 12.03.2013год., от 9,30 часа в сградата на община "Тунджа".

Таксата за участие в търга и определеният депозит се внасят по банков път по сметка на община "Тунджа" в ИА Банк – Ямбол, в срок до 11.03.2013г. както следва:

Такса – ИАБ- Ямбол, по сметка BG39ІABG70948400438000, BIC ІABGBGSF, вид плащане:448007.

Депозит-ИАБ- Ямбол, по сметка BG74ІABG70943300438300, BIC ІABGBGSF-Други дейности по икономиката.

До участие в търга се допускат физически и юридически лица.

В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такса и депозит, регистрация като търговец или др.ю.л., Булстат, Обходен лист за липса на задължения.

Лица, които имат просрочени задължения към община "Тунджа" към датата на провеждане на търга не се допускат до участие в него.

 
Банер