Нов търг на 21 февруари 2013 г.
Петък, 08 Февруари 2013г. 17:17ч.    PDF Печат Е-поща

На основание чл. 65 от НРПУРИВОС на ОбС "Тунджа" гр.Ямбол и Заповед № РД-........./.....2013год. на Кмета на Община "Тунджа"-Ямбол,

О Б Я В Я В А М:

Публичен търг за продажба на следния общински недвижим имот:

-земеделска земя, с начин на трайно ползване -нива, в м."Кос тепе", ІV/четвърта/категория, представляващ ПИ № 001010, с площ от 2,313дка, по КВС на землището на с.КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ №№ 000059; 001015; 001005; 001004 и 005001, с начална тръжна цена 4048,00лв, депозит 405,00лв. и такса за участие 30лв.

-земеделска земя, с начин на трайно ползване -нива, в м."Кос тепе", ІV/четвърта/категория, представляващ ПИ № 001011, с площ от 1,177дка, по КВС на землището на с.КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ №№ 000210; 001014; 000520 и 000503, с начална тръжна цена 3060,00лв, депозит 306,00лв. и такса за участие 30лв.

Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ. Ако на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Време за оглед на обекта до 22.02.2013год., чрез кмета на населеното място.

Информация може да се получи в стая № 306 и № 307, ет. ІІІ на общината, тел.046 684 302 /303/

Молба за участие в търга се подава до кмета на община "Тунджа" в срок до 21.02.2013год.

Търгът да се проведе на 21.02.2013год., от 9,30 часа в сградата на община "Тунджа".

Таксата за участие в търга и определеният депозит се внасят по банков път по сметка на община "Тунджа" в ИА Банк – Ямбол, в срок до 21.02.2013г. както следва:

Такса – ИАБ- Ямбол, по сметка BG39ІABG70948400438000, BIC ІABGBGSF, вид плащане:448007.

Депозит-ИАБ- Ямбол, по сметка BG74ІABG70943300438300, BIC ІABGBGSF-Други дейности по икономиката.

До участие в търга се допускат физически и юридически лица.

В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такса и депозит, регистрация като търговец или др.ю.л., Булстат, Обходен лист за липса на задължения.

Лица, които имат просрочени задължения към община "Тунджа" към датата на провеждане на търга не се допускат до участие в него.

З А П О В Е Д

 

Във връзка с Решение № 313 от 25.01.2013год., на ОбС "Тунджа"-Ямбол и на основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.60, т.3 и чл.61, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се извърши продажба чрез публичен търг на следния общински недвижим имот, представляващ:

-земеделска земя, с начин на трайно ползване -нива, в м."Кос тепе", ІV/четвърта/категория, представляващ ПИ № 001010, с площ от 2,313дка, по КВС на землището на с.КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ №№ 000059; 001015; 001005; 001004 и 005001, с начална тръжна цена 4048,00лв, без ДДС, депозит 400,00лв. и такса за участие 30лв.

-земеделска земя, с начин на трайно ползване -нива, в м."Кос тепе", ІV/четвърта/категория, представляващ ПИ № 001011, с площ от 1,177дка, по КВС на землището на с.КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ №№ 000210; 001014; 000520 и 000503, с начална тръжна цена 3060,00лв, без ДДС, депозит 306,00лв. и такса за участие 30лв.

Стъпка за наддаване -5% от НТЦ.

Утвърждавам необходимата тръжна документация.

Търгът да се проведе на 22.02.2012год. от 9,30часа в сградата на Община"Тунджа"гр.Ямбол, от комисията по търговете.

Лица които имат просрочени задължения към Община"Тунджа", към датата на провеждане на търга, не се допускат до участие в него.

Настоящата ми заповед да се доведе до знанието на комисията по търговете за сведение и изпълнение.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ,

Кмет на Община "Тунджа"

 
Банер