Търг на 12 февруари 2012 г.
Четвъртък, 31 Януари 2013г. 12:40ч.    PDF Печат Е-поща

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" С. СКАЛИЦА

ОБЩИНА "ТУНДЖА", ОБЛАСТ ЯМБОЛ

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА ОУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", с. СКАЛИЦА

- земеделска земя, с начин на трайно ползване - пасище, мера в м. "Карапчата" в землището на с. Скалица, съставляваща ПИ № 000022, с обща площ от 15,930дка, от които 7,057дка - V/пета/ категория, 6,454дка - ІV/четврта/ категория и 2,149дка - ІІІ/трета/ категория, при граници на имота: ПИ № № 026131, 026130, 026129, 000207, 000018, 0000163, 000207 и 026002, с начална тръжна цена 9000,00 /девет хиляди/лева, депозит 900,00/деветстотин/ лева и такса за участие 30,00лева.

Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ.

Ако на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

ТЪРГЪТ ще се проведе по реда на чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на Община „Тунджа", област Ямбол.

Търгът ще се проведе на 12.02.2013год. от 9.30 часа в сградата на община "Тунджа".

МОЛБА до директора на ОУ"П.Хилендарски", с.Скалица и/или до кмета на община "Тунджа", се внасят до 11.02.2013год.

Таксата и депозита се внасят до 11.02.2013год. по банков път, както следва:

Такса-ИАБ-Ямбол по сметка BG39IABG70948400438000, BIC IABGBGSF, вид плащане: 448007

Депозит- ИАБ-Ямбол по сметка BG98IАBG70943100662100, BIC IABGBGSF-ОУ „Паисий Хилендарски", с.Скалица.

До участие в търга се допускат физически и юридически лица.

В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такса и депозит, регистрация като търговец или друго юридическо лице, Булстат, Обходен лист за липса на задължения към общината и към ОУ/по образец/

Лица, които имат просрочени задължения към общината към датата на провеждане на търга не се допускат до участие в него.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" С. СКАЛИЦА

ОБЩИНА "ТУНДЖА", ОБЛАСТ ЯМБОЛ

З А П О В Е Д

№ 210 от 31.01.2013год.

Във връзка с постъпили искания за закупуване на имот, собственост на ОУ „Паисий Хилендарски", с.Скалица, Протокол от 23.01.2013год от заседание на управителния съвет на училищното настоятелство, на основание чл.41 „б" от Закона за народната просвета и Заповед № РД-0175 от 22.02.2012год. на кмета на Община „Тунджа"

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се извърши продажба чрез публичен търг по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собствентост на следния имот:

- земеделска земя, с начин на трайно ползване - пасище, мера в м. "Карапчата" в землището на с. Скалица, съставляваща ПИ № 000022, с обща площ от 15,930дка, от които 7,057дка - V/пета/ категория, 6,454дка - ІV/четврта/ категория и 2,149дка - ІІІ/трета/ категория, при граници на имота: ПИ № № 026131, 026130, 026129, 000207, 000018, 0000163, 000207 и 026002, с начална тръжна цена 9000,00 /девет хиляди/лева, депозит 900,00/деветстотин/ лева и такса за участие 30,00лева.

Утвърждавам необходимата тръжна документация.

Търгът да се проведе на 12.02.2013год. от 9,30часа в сградата на Община "Тунджа"гр.Ямбол, от комисията по търговете към общината.

Лица които имат просрочени задължения към ОУ „Св. Паисий Хилендарски", с.Скалица и Община "Тунджа", към датата на провеждане на търга, не се допускат до участие в него.

Настоящата ми заповед да се доведе до знанието на комисията по търговете за сведение и изпълнение.

ЯНКА МАРМАРОВА,

Директор ОУ „Св.П.Хилендарски",

с.Скалица, Община "Тунджа"

 
Банер