Търг на 19 декември 2012 г.
Вторник, 11 Декември 2012г. 09:11ч.    PDF Печат Е-поща

На основание чл. 65 от НРПУРИВОС на ОбС "Тунджа" гр.Ямбол и Заповед № РД-1387/07.12.2012год. на Кмета на общината, община Тунджа обявява публичен търг за продажба на следните общински недвижими имоти:

- 1415/1490 ид.ч. от УПИ V - 55 в кв. 24 по плана на с. Робово, обл. Ямбол, съставляващ дворно място, цялото с площ от 1490кв.м, при граници на УПИ: север - улица; изток - УПИ ІV-54; юг - улица и запад - УПИ ІІІ - 55, с начална тръжна цена 2950лв., без ДДС, депозит 295лв., такса 30 лв;

-УПИ ІІІ-55, в кв.24 по плана на с. Робово, обл. Ямбол, съставляващ дворно място, цялото с площ от 1455кв.м, при граници на имота: север - улица; изток - УПИ V-55; юг - улица и запад - УПИ ІІ-60, с начална тръжна цена 2840лв., без ДДС, депозит 284лв., такса 30лв;

-ПИ № 010059 с начин на трайно ползване - ливада, целия с площ от 187.467дка. находящ се в местността „Бозалъка" по КВС на землището на с. Кабиле, обл. Ямбол, при граници на имота: ПИ № 010074; ПИ № 000565; ПИ № 036009; ПИ № 010056; ПИ № 010001; ПИ № 010002; ПИ № 010003; ПИ № 010004; ПИ№ 010005; ПИ № 010006; ПИ № 010071; ПИ № 010031; 010032; ПИ № 000260; ПИ № 000163; ПИ № 000159, с начална тръжна цена 1 930 765лв., без ДДС, депозит 193 076лв., такса 30лв;

-ПИ № 000164 с начин на трайно ползване – сметище, целия с площ от 26.234дка. находящ се в местността „Бозалъка" по КВС на землището на с. Кабиле, обл. Ямбол, при граници на имота: ПИ № 000164; ПИ № 000431; ПИ № 000124; ПИ № 000163; ПИ № 011065; ПИ № 011033, с начална тръжна цена 270263лв., без ДДС, депозит лв.27026, такса 30лв;

Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ. Ако на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Време за оглед на обекта до 18.12.2012год., чрез кмета на населеното място.

Информация може да се получи в стая № 306 и № 307, ет. ІІІ на общината, тел.046 684 302 /303/

Молба за участие в търга се подава до кмета на община "Тунджа" в срок до 18.12.2012год.

Търгът да се проведе на 19.12.2012год., от 9,30 часа в сградата на община "Тунджа".

Таксата за участие в търга и определеният депозит се внасят по банков път по сметка на община "Тунджа" в ИА Банк – Ямбол, в срок до 18.12.2012г. както следва:

Такса – ИАБ- Ямбол, по сметка BG39ІABG70948400438000, BIC ІABGBGSF, вид плащане:448007.

Депозит-ИАБ- Ямбол, по сметка BG74ІABG70943300438300, BIC ІABGBGSF-Други дейности по икономиката.

До участие в търга се допускат физически и юридически лица.

В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такса и депозит, регистрация като търговец или др.ю.л., Булстат, Обходен лист за липса на задължения.

Лица, които имат просрочени задължения към община "Тунджа" към датата на провеждане на търга не се допускат до участие в него.

З А П О В Е Д

№ РД-1387

гр.Ямбол, 07.12.2012год.

Във връзка с Решение № 268 от 30.11.2012год., на ОбС "Тунджа"-Ямбол и на основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.60, т.3 и чл.61, ал.1 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имоти, представляващи:

- 1415/1490 ид.ч. от УПИ V - 55 в кв. 24 по плана на с. Робово, обл. Ямбол, съставляващ дворно място, цялото с площ от 1490кв.м, при граници на УПИ: север - улица; изток - УПИ ІV-54; юг - улица и запад - УПИ ІІІ - 55, с начална тръжна цена 2950лв., без ДДС, депозит 295лв., такса 30 лв;

-УПИ ІІІ-55, в кв.24 по плана на с. Робово, обл. Ямбол, съставляващ дворно място, цялото с площ от 1455кв.м, при граници на имота: север - улица; изток - УПИ V-55; юг - улица и запад - УПИ ІІ-60, с начална тръжна цена 2840лв., без ДДС, депозит 284лв., такса 30лв;

-ПИ №010059 с начин на трайно ползване - ливада, целия с площ от 187.467дка. находящ се в местността „Бозалъка" по КВС на землището на с. Кабиле, обл. Ямбол, при граници на имота: ПИ № 010074; ПИ № 000565; ПИ № 036009; ПИ № 010056; ПИ № 010001; ПИ № 010002; ПИ № 010003; ПИ № 010004; ПИ№ 010005; ПИ № 010006; ПИ № 010071; ПИ № 010031; 010032; ПИ № 000260; ПИ № 000163; ПИ № 000159, с начална тръжна цена 1 930 765лв., без ДДС, депозит 193 076лв., такса 30лв;

-ПИ №000164 с начин на трайно ползване – сметище, целия с площ от 26.234дка. находящ се в местността „Бозалъка" по КВС на землището на с. Кабиле, обл. Ямбол, при граници на имота: ПИ № 000164; ПИ № 000431; ПИ № 000124; ПИ № 000163; ПИ № 011065; ПИ № 011033, с начална тръжна цена 270263лв., без ДДС, депозит лв.27026, такса 30лв;

Утвърждавам необходимата тръжна документация.

Търгът да се проведе на 19.12.2012год. от 9,30часа в сградата на Община"Тунджа"гр.Ямбол, от комисията по търговете.

Лица които имат просрочени задължения към Община"Тунджа", към датата на провеждане на търга, не се допускат до участие в него.

Настоящата ми заповед да се доведе до знанието на комисията по търговете за сведение и изпълнение.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ,

Кмет на Община "Тунджа"

 
Банер