Търг за отдаване под наем на имот на 26.10
Четвъртък, 18 Октомври 2012г. 10:45ч.    PDF Печат Е-поща

Община Тунджа обявява публичен търг за предоставяне под наем за срок от 10/десет/ години на част от имот-публична общинска собственост на територията на Община “Тунджа”, както следва:

Населено място

 

Описание на имота по АОС

Местона

хождение

Площ

/м2/

 

Вид дейност

 

НТЦ

лв/месец

без ДДС

Депозит /лева/

 

1.

Скалица

Помещение от общинска сграда-СЗС

Кв.31,

УПИ ІІІ 178

18,00

Аптека

 

22,00

44,00

Стъпка за наддаване – 5% от началната тръжна цена.

Търгът ще се проведе на 26.10.2012год. от 9,30 часа в сградата на Община “Тунджа”, гр.Ямбол.

Време за оглед на обекта до 25.10.2012год. чрез кмета на населеното място. Информация за обекта може да се получи в стая №№ 306, 307, ет.ІІІ на общината.

Таксата за участие в търга в размер на 15 лева и определеният депозит се внасят по банков път по сметка на община “Тунджа” в ИА Банк – Ямбол, в срок до 25.10.2012г. както следва:

            Такса – ИАБ- Ямбол, по сметка BG39ІABG70948400438000, BIC ІABGBGSF, вид плащане:448007.

            Депозит –ИАБ- Ямбол, по сметка BG74ІABG70943300438300, BIC ІABGBGSF-Други дейности по икономиката.

МОЛБА за участие в търга се подава до кмета на Община “Тунджа” до 25.10.2012год. в Админ. център, етаж І на Община “Тунджа”.

ЛИЦА, които имат просрочени задължения към Община “Тунджа” към датата на провеждане на търга, не се допускат до участие в него.

В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такса и депозит, актуално състояние и съдебна регистрация за фирма, Булстат, Обходен лист за липса на задължения.