Търг за отдаване под наем на земеделски земи на 26.10
Четвъртък, 18 Октомври 2012г. 10:42ч.    PDF Печат Е-поща

 

Община Тунджа обявява публичен търг за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд за срок от 10/десет/ стопански години, както следва:

Землище

Ниви

/дка/

Изоставени и засолени ниви

/дка/

Изоставени лозя

/дка/

Изоставени овощни градини

/дка/

1.

Асеново

 

 

 

 

2.

Безмер

 

 

1

2

3.

Болярско

 

 

15

 

4.

Ботево

23

 

1

 

5.

Бояджик

10

78

8

8

6.

Веселиново

12

 

 

 

7.

Видинци

 

 

1

 

8.

Ген.Тошево

50

 

 

 

9.

Ген.Инзово

10

12

5

 

10.

Г.Манастир

400

325

6

3

11.

Гълъбинци

 

147

7

 

12.

Дражево

46

42

40

1

13.

Драма

80

1

7

 

14.

Дряново

192

 

10

 

15.

Завой

15

194

3

 

16.

Златаре

77

 

85

63

17.

Кабиле

5

52

 

 

18.

Калчево

58

 

 

 

19.

Каравелово

151

 

19

 

20.

Козарево

11

14

11

6

21.

Коневец

14

 

16

 

22.

Кукорево

115

1

 

 

23.

Крумово

 

84

46

4

24.

Маломир

28

6

238

127

25.

Меден клад.

7

2

4

1

26.

Межда

 

2

5

 

27.

Миладиновци

95

 

5

 

28.

Могила

 

 

 

 

29.

Овчи кладенец

54

96

1

63

30.

Окоп

54

13

 

46

31.

Победа

8

 

8

 

32.

Роза

41

44

53

 

33.

Робово

68

16

 

 

34.

Савино

3

41

1

 

35.

Симеоново

 

 

6

1

36.

Скалица/Кунево

163

 

 

1

37.

Сламино

 

 

9

 

38.

Стара река

5

16

 

 

39.

Тенево

40

179

68

60

40.

Търнава

111

5

60

 

41.

Хаджидимитрово

82

 

184

110

42.

Ханово

 

 

10

 

43.

Чарган

1

150

7

 

44.

Челник

53

57

 

 

ТЪРГЪТ ще се проведе на 26.10.2012г. от 9.30 часа в сградата на община “Тунджа”.

          Началната тръжна цена съгласно НТП на имотите, както следва:

          Ниви - 25,00лв/дка/година

          Изоставени, засолени и наводнени ниви - 20,00лв/дка/година,

          Трайни насаждения /овощни градини и лозя/-15лв/дка/година

Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ. Ако на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

ТАКСА за участие в търга - 15.00 лв за имот

ДЕПОЗИТ за участие в търга в размер на 50,00лв. за имот и

МОЛБА до кмета на община “Тунджа”, таксата и съответния депозит се внасят до 25.10.2012година. Таксата и депозита се внасят по банков път, както следва:

Такса-ИАБ-Ямбол по сметка BG39IABG70948400438000, BIC IABGBGSF, вид плащане: 448007

Депозит- ИАБ-Ямбол по сметка BG74IАBG70943300438300, BIC IABGBGSF-Други дейности по икономиката.

Време за оглед на имотите до 25.10.2012год. чрез кмета на населеното място. Информация за имотите може да се получи в стая № № 306, 307, ет.ІІІ на общината и на тел. 046 684-303 и 046 684 302

         До участие в търга се допускат физически и юридически лица.

В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такса и депозит, регистрация като търговец или друго юридическо лице, Булстат, Обходен лист за липса на задължения към общината /по образец/

         Лица, които имат просрочени задължения към общината към датата на провеждане на търга не се допускат до участие в него.

Наемната цена се заплаща в срок определен със заповедта за определяне на спечелилия търга, както следва:

100% при сключване на договора за -І-ва стопанска година,

100% за всяка следваща – до 30.08. на съответната година.

Плащането става в брой на касата на ДДИ, І ви етаж, Административен център, сградата на общината или по банков път по сметки на общината описани в договора.