Търг за продажба на общински недвижими имоти на 26.10
Четвъртък, 18 Октомври 2012г. 10:40ч.    PDF Печат Е-поща

Община Тунджа обявява публичен търг за продажба на следните общински недвижими имоти:

-земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, V /пета/ категория, представляващ ПИ № 032002, с площ от 0,626дка, по КВС на землището на с. КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ № № 000126; 000090; 032001 и 032003, с начална тръжна цена 630,00лв, депозит 63,00лв. и такса за участие 30лв.;

-земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, V /пета/ категория, представляващ ПИ № 032010, с площ от 0,604дка, по КВС на землището на с. КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ № № 000126; 032009; 032011 и 000292, с начална тръжна цена 610,00лв, депозит 61,00лв. и такса за участие 30лв.;

-земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, V /пета/ категория, представляващ ПИ № 032014, с площ от 0,506дка, по КВС на землището на с. КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ №№ 000126; 032015; 032013 000139 и 000292 , с начална тръжна цена 520,00лв, депозит 52,00лв. и такса за участие 30лв.;

-земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, V /пета/ категория, представляващ ПИ № 032024, с площ от 0,522дка, по КВС на землището на с. КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ № № 000126; 032025; 032023 и 032031, с начална тръжна цена 540,00лв, депозит 54,00лв. и такса за участие 30лв.;

-земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, V /пета/ категория, представляващ ПИ № 032026, с площ от 0,456дка, по КВС на землището на с. КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ № № 000126; 032025; 032027 и 032031, с начална тръжна цена 480,00лв, депозит 48,00лв. и такса за участие 30лв.;

-земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, V /пета/ категория, представляващ ПИ № 032035, с площ от 0,578дка, по КВС на землището на с. КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ № 000086, с начална тръжна цена 590,00лв, депозит 59,00лв. и такса за участие 30лв.;

-земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, V /пета/ категория, представляващ ПИ № 032050, с площ от 0,530дка, по КВС на землището на с. КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ № № 000131; 032049; 032051 и 000332, с начална тръжна цена 540,00лв, депозит 54,00лв. и такса за участие 30лв.;

-земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, V /пета/ категория, представляващ ПИ № 032053, с площ от 0,519дка, по КВС на землището на с. КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ № № 000131; 032052 и 032054 и 000332, с начална тръжна цена 530,00лв, депозит 53,00лв. и такса за участие 30лв.;

-земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, V /пета/ категория, представляващ ПИ № 032073, с площ от 0,992дка, по КВС на землището на с. КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ № № 000086; 032072 и 032074, с начална тръжна цена 1100,00лв, депозит 110,00лв. и такса за участие 30лв.;

-земеделска земя, с начин на трайно ползване -лозе, V/пета/категория, представляващ ПИ № 032096, с площ от 0,739дка, по КВС на землището на с.КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ № № 000288; 032095; 032097; 032117; 032085; 032084 и 032083, с начална тръжна цена 780,00лв, депозит 78,00лв. и такса за участие 30лв.;

-земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, V /пета/ категория, представляващ ПИ № 032097, с площ от 0,583дка, по КВС на землището на с. КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ № № 0000288; 032096; 032098 и 032118, с начална тръжна цена 600,00лв, депозит 60,00лв. и такса за участие 30лв.;

-земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, V /пета/ категория, представляващ ПИ № 032104, с площ от 0,529дка, по КВС на землището на с. КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ № № 000093; 032103; 032105 и 032124 и 032123, с начална тръжна цена 580,00лв, депозит 58,00лв. и такса за участие 30лв.;

-земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, V /пета/ категория, представляващ ПИ № 032111, с площ от 0,576дка, по КВС на землището на с. КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ № № 000093; 032110; 032113 и 032131 и 032112, с начална тръжна цена 600,00лв, депозит 60,00лв. и такса за участие 30лв.;

-земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, V /пета/ категория, представляващ ПИ № 032136, с площ от 0,795дка, по КВС на землището на с. КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ № № 000130; 032135; 000083 и 032137, с начална тръжна цена 820,00лв, депозит 82,00лв. и такса за участие 30лв.;

-земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, V /пета/ категория, представляващ ПИ № 032142, с площ от 0,558дка, по КВС на землището на с. КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ № № 000130; 032143; 000083 и 032141, с начална тръжна цена 600,00лв, депозит 60,00лв. и такса за участие 30лв.;

-земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, V /пета/ категория, представляващ ПИ № 032179, с площ от 0,585дка, по КВС на землището на с. КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ № № 000100; 032178; 000099 и 032180, с начална тръжна цена 600,00лв, депозит 60,00лв. и такса за участие 30лв.;

-земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, V /пета/ категория, представляващ ПИ № 032181, с площ от 0,654дка, по КВС на землището на с. КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ №№ 000100; 032180; 000099 и 032182, с начална тръжна цена 680,00лв, депозит 68,00лв. и такса за участие 30лв.;

-земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, V /пета/ категория, представляващ ПИ № 032196, с площ от 0,522дка, по КВС на землището на с. КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ №№000100; 032195; 000099 и 032197, с начална тръжна цена 550,00лв, депозит 55,00лв. и такса за участие 30лв.;

-земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, V /пета/ категория, представляващ ПИ № 032203, с площ от 0,508дка, по КВС на землището на с. КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ №№ 000100; 032202; 000099 и 032204, с начална тръжна цена 530,00лв, депозит 53,00лв. и такса за участие 30лв.;

-земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, V /пета/ категория, представляващ ПИ № 032204, с площ от 0,525дка, по КВС на землището на с. КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ №№ 000100; 032203; 000099 и 032205, с начална тръжна цена 550,00лв, депозит 55,00лв. и такса за участие 30лв.;

-земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, V /пета/ категория, представляващ ПИ № 032254, с площ от 0,891дка, по КВС на землището на с. КАБИЛЕ, при граници на имота: ПИ №№ 000132; 032157 и 000145, с начална тръжна цена 930,00лв, депозит 93,00лв. и такса за участие 30лв.;

Стъпка за наддаване – 5% от НТЦ. Ако на публичния търг се яви само един кандидат, същия се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Време за оглед до 25.10.2012год., чрез кмета на населеното място.

Информация може да се получи в стая № 306 и № 307, ет. ІІІ на общината, тел.046 684 302 /303/

Молба за участие в търга се подава до кмета на община "Тунджа" в срок до 25.10.2012год.

Търгът да се проведе на 26.10.2012год., от 9,30 часа в сградата на община "Тунджа".

Таксата за участие в търга и определеният депозит се внасят по банков път по сметка на община "Тунджа" в ИА Банк – Ямбол, в срок до 10.10.2012г. както следва:

Такса – ИАБ- Ямбол, по сметка BG39ІABG70948400438000, BIC ІABGBGSF, вид плащане:448007.

Депозит-ИАБ- Ямбол, по сметка BG74ІABG70943300438300, BIC ІABGBGSF-Други дейности по икономиката.

До участие в търга се допускат физически и юридически лица.

В деня на търга участниците представят документи за самоличност, за платени такса и депозит, копие от документ за регистрация или ЕИК/Булстат, Обходен лист за липса на задължения /по образец/.

Лица, които имат просрочени задължения към община "Тунджа" към датата на провеждане на търга не се допускат до участие в него.