Обява по Дейност 4 „Клубовете на пенсионера- среда за социализация и платформа за доставка на интегрирани социални услуги за възрастни хора, включително с увреждания"
Вторник, 28 Юли 2020г. 10:47ч.    PDF Печат Е-поща

Обява по Дейност 4 „Клубовете на пенсионера- среда за социализация и платформа за доставка на интегрирани социални услуги за възрастни хора, включително с увреждания" на проект „Социална платформа „Тунджа"- за активно включване в малките населени места от селски тип"

О Б Я В А

за удължаване срока за подбор на персонал

във връзка с изпълнението на Дейност 4 по проект „Социална платформа „Тунджа" - възможности за активно включване в малките населени места от селски тип", Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.077-0001 по процедура на МИГ-Тунджа „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални и здравни услуги и по-добра пригодност за заетост" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020, Община „Тунджа", в качеството си на бенефициент

О Б Я В Я В А

Процедура за подбор на персонал, необходим за кадровото обезпечаване на проекта за следната позиция:

 Социален сътрудник - 40 длъжности, четири часова заетост

1. Профил на длъжността – Организиране на ежедневието на възрастните хора в риск, включително и тези с увреждания, в клубовете на пенсионера; Организиране на съвместните социализиращи дейности между клуба на пенсионера и местното читалище; Приемане и обработване на заявки, постъпили от възрастни лица с увреждания за консултиране и необходимост от специализирана доставка на услуги от психолог, рехабилитатор, социален работник; Подготовка на заявки и графици за посещения на специалистите от мобилния екип; Активно съдействие, организиране и др. дейности в помощ на възрастните хора; Участие в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други.

2. Изисквания за заемане на длъжността:

Образование – минималното необходимо образование за заемане на длъжността е „основно";

Професионален опит – не се изисква;

Компютърни умения за работа с Word, Excel, Internet;

Да притежават личностни качества и умения, които включват – комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност, отговорност;

3. Срок на договора и работно време: С одобрения кандидат ще бъде сключен

трудов договор по Кодекса на труда с определен краен срок до 16.04.2021 г. при четири часов работен ден.

Начин на провеждане на подбора:

Подборът за заемане на длъжността се провежда чрез:

- допускане по документи;

- събеседване (интервю) с кандидатите.

Място на работа: в клубовете пенсионера в населените места на община „Тунджа".

Заинтересованите кандидати за позиция „Социален сътрудник" следва да подадат документи за кандидатстване в срок до 17.00 ч. на 31.07.2020 г.

Формално предимство при подбора имат лица от семейства на деца и възрастни в риск, включително и с увреждания – потенциални потребители на услуги по проекта.

Документите могат да се подават в деловодството на община „Тунджа", адрес: гр. Ямбол, пл. „Освобождение" № 1, всеки работен ден (понеделник – петък) от 08.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа в рамките на срока, определен в обявлението.

Лица за контакти:

Силва Иванова - ръководител проект - тел. 046/ 684 319; моб. тел. 0885974004

Татяна Стоянова- координатор проект - тел. 046/ 684 316; моб. тел. 0884470442

Документи:

Заявление

Декларация

CV